Činnost družstva → Orgány, stanovy, řády → Zobrazená stránka ↓
Do rozšířené časti je nutné se .

Jednací řád SBD Hlubina

Jednací řád SBD Hlubina (pdf, 101 kB)

I. Úvodní ustanovení

Čl. 1

Jednací řád družstva upravuje postup orgánů družstva při jejich jednání a rozhodování. Jeho ustanovení jsou závazná pro všechny orgány družstva.

Čl. 2

 1. Základní ustanovení o orgánech družstva, zejména počet jejich členů, délka jejich funkčního období, způsob ustanovení, působnost a způsob jejich svolávání a jednání jsou obsažena ve stanovách družstva.
 2. Orgány družstva jednají a rozhodují v souladu s právními předpisy a stanovami družstva. Usnesení, další rozhodnutí a vyhotovení dokumentů zachycujících tyto akty musí být v souladu nejen se zákonem a stanovami družstva , ale i s tímto jednacím řádem.

II. Ustanovení orgánů družstva

Čl. 3

 1. Orgány družstva jsou voleny z členů družstva.
 2. Do orgánů družstva mohou volit, být voleni a jeho členy být jen fyzické osoby – členové družstva starší 18 let, kteří splňují podmínky zvláštních zákonů.
 3. Členem orgánu bytového družstva může být jen plně svéprávný člen družstva, jež splňuje rovněž další podmínky pro výkon funkce, stanovené právní úpravou, platnou a účinnou v době, kdy byl zvolen.
 4. Nehodlá-li zvolený člen funkci přijmout, musí tak učinit ještě na schůzi orgánu, který jej do funkce zvolil.
 5. Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise je neslučitelná. Je-li zvolen člen kontrolní komise do představenstva, je povinen se na témže jednání orgánu, který jej zvolil, vzdát členství v kontrolní komisi. Neučiní-li tak, je jeho volba za člena představenstva neplatná. Totéž platí i o volbě člena představenstva za člena kontrolní komise. Neslučitelné jsou rovněž další funkce v družstvu, při nichž by se dostala do těchže rukou výkonná a kontrolní činnost.

Čl. 4

Způsob ustavení pomocných orgánů družstva je upraven v části VII. tohoto jednacího řádu.

Čl. 5

Počet členů orgánů družstva a jejich náhradníků upravují stanovy družstva.

Čl. 6 Změny ve složení volených orgánů během funkčního období

 1. Neplní-li člen orgánu řádně svoji funkci, může ho z ní odvolat orgán, který ho zvolil. Jeho funkce končí dnem odvolání. Člen orgánu může být odvolán, když byl vyzván k odstranění nedostatků při výkonu funkce a přesto tak v přiměřené lhůtě neučiní. Odvolán může být zejména tehdy, jestliže se bez omluvy nezúčastňuje práce více než půl roku nebo při výkonu funkce opakovaně porušuje družstevní kázeň anebo byl odsouzen pro úmyslný trestný čin, který spáchal proti družstvu nebo členu družstva. SD může odvolat všechny členy orgánu současně.
 2. Zemře-li člen nebo zanikne-li jeho členství v družstvu, zaniká jeho funkce smrtí nebo dnem zániku členství.
 3. Orgán, který je oprávněn stanovit počet členů voleného orgánu, je oprávněn doplnit počet členů orgánu kdykoliv dodatečnou volbou, pokud není doplněn v souladu se stanovami družstva.

Čl. 7 Odpovědnost členů volených orgánů

 1. Člen orgánu, jehož funkce skončila, je odpovědný za řádné předání funkce, zejména je povinen odevzdat listiny, písemnosti a vyúčtovat svěřený majetek družstva. O předání funkce se pořídí písemný záznam.
 2. V případě smrti člena orgánu požádá družstvo o vydání písemností pozůstalé členy rodiny nebo domácnosti.
 3. Po dobu výkonu funkce je člen orgánu odpovědný za řádný výkon funkce orgánu, který jej do funkce zvolil.

Čl. 8 Základní pravidla jednání orgánů družstva

 1. Jednání orgánů spočívá v přednesení podnětu k jednání, v rozpravě a zpravidla je zakončeno usnesením. Jednání je třeba vést tak, aby byl náležitě zjištěn skutečný stav věci a aby přijatá rozhodnutí byla konkrétní a přesvědčivá.
 2. Orgány družstva jednají o záležitostech, které byly uvedeny na schváleném pořadu jednání, popřípadě o záležitostech, o jejichž projednávání se orgán dodatečně usnesl.
 3. V orgánech družstva se hlasuje veřejně.
 4. Na tajném hlasování se může v jednotlivých případech usnést jednající orgán.
 5. Členové orgánů vykonávají své funkce osobně, práva a povinnosti spojené s výkonem funkce jsou jejich osobními právy a povinnostmi.

Čl. 9

Orgány družstva posuzují a vyřizují písemné podněty členů družstva podle obsahu podnětu, i když jsou nesprávně označeny.

Čl. 10

 1. Orgány družstva rozhodují usnesením. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro ně potřebná většina přítomných členů orgánu. Při rovnosti hlasů není návrh přijat.
 2. Způsobilost orgánů k usnášení, jakož i stanovení potřebné většiny členů orgánů k přijetí usnesení, upravují stanovy družstva. Pro posouzení způsobilosti orgánů k usnášení je rozhodující stav v okamžiku hlasování.

Čl. 11

 1. Člen orgánu družstva se podílí na jednání orgánu tím, že předkládá návrhy, vyjadřuje se k předneseným návrhům, předkládá pozměňující nebo doplňující návrhy a hlasuje o předložených návrzích.
 2. Osoba, která je oprávněna účastnit se jednání orgánu družstva s hlasem poradním, může se vyjadřovat k předneseným návrhům a předkládat pozměňující nebo doplňující návrhy.
 3. Vyjádření, popřípadě pozměňující nebo doplňující návrhy mohou být podávány nejpozději do skončení rozpravy. Po skončení rozpravy formuluje předsedající, popřípadě předseda návrhové komise konečné znění návrhu usnesení. Hlasuje se nejprve o původním nebo doplňujícím návrhu a dále pak o pozměňovacích návrzích v pořadí, v jakém byly předloženy.

Čl. 12

 1. Každý člen orgánu má pouze jeden hlas. Jediný hlas na členské schůzi samosprávy mají též manželé, jsou-li společnými členy družstva. Člen orgánu musí hlasovat osobně, zastupování při hlasování není přípustné. To neplatí, hlasuje-li na členské schůzi samosprávy za člena jeho zákonný zástupce (např. rodič, opatrovník apod.) nebo zmocněný zástupce.
 2. Na jednání nejvyššího orgánu družstva - shromáždění delegátů se při veřejném hlasování hlasuje zpravidla zvednutím pozvánky nebo ruky.

Čl. 13 Jednání orgánů družstva o záležitostech členů družstva

 1. Při jednání o záležitostech členů postupují orgány družstva především v součinnosti s těmi členy, jichž se jednání dotýká tak, aby skutečný stav věci byl náležitě zjištěn.
 2. Má-li se při jednání rozhodovat o záležitostech člena družstva na základě jeho podnětu, orgán družstva přezkoumá, zda podaný podnět obsahuje všechny potřebné náležitosti. Je-li podnět neúplný, vyzve orgán družstva člena k doplnění podnětu a ve věci samé nejedná. Podnět člena družstva orgán projedná teprve po jeho doplnění.
 3. Má-li při jednání orgánu družstva rozhodnout o opatřeních sankčního charakteru za nesplnění povinnosti člena družstva, musí být členu družstva dána možnost, aby se k zamýšlenému opatření vyjádřil. Jestliže je to účelné, může být člen přizván k projednávání věci.

Čl. 14 Rozhodnutí orgánů družstva

Rozhodnutí orgánů družstva, která jsou obecného charakteru a dotýkají se všech členů družstva (samospráv), se zveřejňují způsobem stanoveným představenstvem družstva.

Čl. 15

 1. Rozhodnutí orgánů družstva dotýkající se jednotlivých členů družstva nebo jednotlivých orgánů družstva, se oznamují těmto členům nebo orgánům.
 2. Rozhodnutí, proti kterým je přípustné odvolání, musí být vyhotovena písemně. Rozhodnutí, kterým se členům uděluje výstraha, musí být vyhotovena písemně a doručena členu doporučeným dopisem.
 3. V písemném vyhotovení rozhodnutí orgánu družstva musí být uvedeno, kdy a kým bylo vydáno a koho se týká. Rozhodnutí musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o právu podat odvolání. Odůvodnění není třeba, vyhovuje-li se v rozhodnutí zcela žádosti člena.

Čl. 16

 1. Rozhodnutí, proti kterému se již nelze odvolat, nabývá právní moci dnem doručení.
 2. Rozhodnutí, které je v právní moci, je závazné a nemůže být změněno orgánem, který je vydal s výjimkou případů uvedených ve stanovách družstva.

Čl. 17 Zápisy z jednání orgánů družstva

 1. Průběh schůzí všech orgánů družstva musí být zachycen v zápise, který vždy obsahuje:
  1. místo a datum konání schůze
  2. pořad jednání schůze
  3. údaje o počtu přítomných členů, přizvaných účastníků a výslovné konstatování, že schůze byla schopna usnášet se
  4. plné znění přijatých usnesení
  5. výsledky hlasování
  6. nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování.
  Přílohu zápisu tvoří seznam přítomných účastníků jednání a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. Přílohu zápisu ze shromáždění delegátů tvoří i pozvánka na něj.
 2. Zápisy vyhotovuje zapisovatel jmenovaný předsedou orgánu nebo člen orgánu, který schůzi řídil. Zapisovatelem je člen orgánu, může jím být však i zaměstnanec družstva. Zápisy podepisuje předseda nebo člen orgánu, který schůzi řídil. Zápisy ze schůzí nejvyššího orgánu družstva - shromáždění delegátů - podepisují dva zvolení ověřovatelé. Podpisem odpovídají podepsaní funkcionáři za pravost a správnost zápisu.
 3. Originály zápisů se ukládají odděleně od ostatních písemností družstva. Jednotlivé listy musí být průběžně stránkovány. Předseda orgánu je povinen zajistit, aby jednotlivé listy zápisu nemohly být vyměněny.

III. Nejvyšší orgán družstva

Čl. 18 Svolání a jednání nejvyššího orgánu družstva

 1. Pořad jednání nejvyššího orgánu družstva - shromáždění delegátů navrhuje představenstvo. Navrhovaný pořad musí být uveden v pozvánkách, kterými se jednání svolává. Představenstvo je povinno svolat Shromáždění delegátů v případech stanovených zákonem a Stanovami.
 2. Členové představenstva a kontrolní komise se shromáždění delegátů zúčastní ze své funkce. Pokud nebyli současně zvoleni za delegáty, mají při jednání pouze jeden hlas poradní.
 3. Není-li shromáždění delegátů schopno se usnášet, svolá představenstvo náhradní shromáždění tak, aby se konalo bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří týdnů ode dne, kdy se mělo konat shromáždění delegátů původně svolané. Náhradní shromáždění delegátů musí být svoláno novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání. Pozvánka musí být odeslána nejpozději do patnácti dnů ode dne, na který bylo svoláno původní shromáždění delegátů, nejpozději však deset dnů před konáním náhradního shromáždění delegátů. Náhradní shromáždění rozhoduje způsobem, stanoveným pro jeho rozhodování zákonem a stanovami.
 4. Stane-li se v průběhu jednání shromáždění delegátů neschopným usnášet se, bude jednání ukončeno. Představenstvo svolá nové shromáždění delegátů s programem, který nemohl být, z důvodu opuštění původního shromáždění některými delegáty projednán.
 5. Shromáždění delegátů se schází ve lhůtách určených stanovami.

Čl. 19

 1. Jednání nejvyššího orgánu družstva zahajuje předseda nebo pověřený člen představenstva. V úvodu seznámí přítomné s návrhem pořadu jednání. Po schválení pořadu jednání jmenuje zapisovatele a nechá zvolit komisi mandátovou a návrhovou, ověřovatele zápisu, popřípadě komisi volební.
 2. Jednání nejvyššího orgánu družstva řídí osoba, která byla řízením pověřena představenstvem družstva.

Čl. 20 Mandátová komise

 1. Mandátová komise ověřuje oprávnění přítomných k účasti na schůzi nejvyššího orgánu družstva. Podává zprávu o počtu přítomných podle presenční listiny a o počtu oprávněných k hlasování.
  V závěru zprávy se mandátová komise vyjadřuje, zda je schůze způsobilá se usnášet.
 2. Komise sleduje, zda je schůze způsobilá se usnášet i v době hlasování a dbá o správnost hlasování.

Čl. 21 Návrhová komise

 1. Návrhová komise připravuje návrh usnesení podle výsledků jednání.
 2. Rozhodnutí přijatá v průběhu jednání se stávají součástí usnesení.

Čl. 22 Volební komise a postup při volbách členů představenstva a kontrolní komise

Činnost a působnost volební komise a postup při volbách členů představenstva a kontrolní komise upravuje samostatný volební řád.

IV. Představenstvo

Čl. 23 Ustavení představenstva

 1. Členové představenstva se bezprostředně po schůzi nejvyššího orgánu družstva - shromáždění delegátů, na níž byli zvoleni, sejdou k ustavující schůzi a ze svého středu zvolí předsedu, místopředsedu a popřípadě rozdělí další funkce.
 2. Ustavující schůzi zahajuje a řídí věkově nejstarší člen představenstva. Po svém zvolení další průběh schůze řídí zvolený předseda.
 3. O průběhu schůze, o volbě předsedy a místopředsedy a o rozdělení funkcí ostatním členům představenstva se pořizuje zápis, jehož opis je jedním z podkladů pro zápis do obchodního rejstříku.
 4. Nově zvolené je i představenstvo, jehož všichni dosavadní členové byli zvoleni i pro další funkční období. Ustavující schůze tohoto představenstva k volbě předsedy a místopředsedy a ke stanovení ostatních funkcí se musí sejít i v tomto případě.

Čl. 24 Pořad schůzí představenstva

Návrh pořadu schůzí představenstva stanoví jeho předseda v souladu s plánem práce. Členové představenstva mohou předložit návrh na doplnění pořadu schůze.

Čl. 25 Jednání představenstva družstva

 1. Schůzi představenstva svolává a řídí předseda (místopředseda), popř. pověřený člen představenstva.
 2. Jednotlivé záležitosti předložené k projednání uvádí a odůvodňuje zpravidla ten, kdo je předkládá. Současně předkládá návrh usnesení.
 3. Rozpravu k návrhům řídí předsedající. Předsedající rozpravu ukončí, jestliže by její pokračování bylo neúčelné. Je-li třeba na základě rozpravy změnit návrh usnesení, shrne předsedající výsledky rozpravy a formuluje nový návrh. Po skončení rozpravy dává předsedající o návrhu hlasovat.

Čl. 26

 1. Představenstvo projednává záležitosti převážně podle písemných podkladů.
 2. Rozsah písemných dokladů je určován povahou předkládaných zpráv a návrhů.
 3. Návrh usnesení obsahuje znění úkolu, jméno člena představenstva (nebo zaměstnance) odpovědného za splnění úkolů a lhůtu ke splnění úkolu.
 4. Písemné zprávy podepisuje ten, kdo je předkládá, popřípadě ten, kdo je zpracoval.
 5. Písemné podklady pro jednání představenstva se členům, popř. dalším účastníkům jednání předkládají tak, aby se s nimi mohli včas seznámit.

Čl. 27

 1. Nesouhlasí-li člen představenstva s přijatým usnesením, má právo požadovat, aby jeho názor byl uveden v zápisu, popř. aby bylo zapsáno, že hlasoval proti přijatému usnesení. To však nezbavuje člena představenstva, který tak učinil, povinnosti přijaté usnesení plnit.
 2. Námitky zástupce kontrolní komise proti jednání představenstva, přijatým usnesením, popř. jeho stanovisko k průběhu jednání představenstva musí být v zápise z jednání představenstva uvedeny, a to ve formulaci, kterou zástupce kontrolní komise požaduje.

Čl. 28 Předseda

Předseda řídí jednání schůzí představenstva podle zásad stanovených tímto jednacím řádem.

V. Kontrolní komise

Čl. 29 Ustavení kontrolní komise

 1. Členové kontrolní komise se bezprostředně po schůzi nejvyššího orgánu družstva, na níž byli zvoleni, sejdou k ustavující schůzi a ze svého středu zvolí předsedu, místopředsedu a rozdělí další funkce.
 2. Ustavující schůzi zahajuje a řídí věkově nejstarší člen kontrolní komise. Po svém zvolení další průběh schůze řídí zvolený předseda.
 3. Nově zvolená je i kontrolní komise, jejíž všichni členové byli zvoleni i pro další funkční období. Ustavující schůze této kontrolní komise k volbě předsedy a místopředsedy a ke stanovení ostatních funkcí se musí sejít i v tomto případě.
 4. O průběhu schůze, o volbě předsedy a místopředsedy a o rozdělení funkcí ostatním členům kontrolní komise se pořizuje zápis.

Čl. 30 Pořad schůzí kontrolní komise

Návrh pořadu schůzí kontrolní komise stanoví její předseda. Členové kontrolní komise mohou předložit návrh na doplnění pořadu schůze.

Čl. 31 Jednání kontrolní komise

 1. Schůzi kontrolní komise svolává a řídí předseda (místopředseda), popř. pověřený člen kontrolní komise.
 2. Podklady pro jednání schůzí kontrolní komise, zejména zprávy o vykonaných prověrkách, kontrolách a revizích, jakož i návrhy na opatření připravují a kontrolní komisi předkládají ve stanovených lhůtách pověření členové komise, kteří také informují komisi o průběhu prověrek a kontrol.
 3. Předkládané zprávy o prověrkách, kontrolách a revizích obsahují zejména:
  1. program prověrky
  2. souhrnná zjištění o nedostatcích a jejich příčinách s uvedením za ně odpovědných osob
  3. návrh opatření k odstranění zjištěných nedostatků
 4. O návrhu opatření k odstranění zjištěných nedostatků rozhoduje kontrolní komise usnesením.

Čl. 32

 1. Neodstraní-li představenstvo zjištěné nedostatky, je kontrolní komise oprávněna požádat představenstvo o svolání nejvyššího orgánu družstva - shromáždění delegátů.
 2. Předseda kontrolní komise jedná za kontrolní komisi a podepisuje její usnesení.
 3. Předsedu v době jeho zaneprázdnění nebo nepřítomnosti zastupuje místopředseda kontrolní komise v plném rozsahu jeho pravomoci.

VI. Samosprávy

Čl. 33 Ustavení samosprávy

O zřízení samosprávy, okruhu její působnosti, zařazení členů do příslušné samosprávy a svolání ustavující členské schůze samosprávy rozhoduje představenstvo.

Čl. 34 Členská schůze samosprávy

 1. Na členské schůzi samosprávy se scházejí členové družstva zařazení do příslušné samosprávy.
 2. Členská schůze samosprávy se může usnášet jen o záležitostech spadajících do okruhu působnosti samosprávy.
 3. Členskou schůzi samosprávy svolává její výbor podle potřeby, nejméně však jedenkrát do roka. Členskou schůzi samosprávy řídí předseda nebo pověřený člen výboru samosprávy, v případě, že členskou schůzi samosprávy svolalo představenstvo, řídí ji pověřený člen představenstva.
 4. Stejnopis zápisu členské schůze samosprávy předává výbor samosprávy do osmi dnů na sekretariát správy družstva.

Čl. 35 Výbor samosprávy

 1. Členy výboru samosprávy volí členská schůze samosprávy z členů družstva, zařazených do příslušné samosprávy.
 2. Pokud člen výboru samosprávy odchází mimo okruh působnosti samosprávy, jeho funkce zaniká.
 3. Bezprostředně po svém zvolení si výbor samosprávy na své ustavující schůzi zvolí ze svého středu předsedu, místopředsedu a rozdělí další funkce.
 4. Je-li místo výboru samosprávy zvolen pověřený člen samosprávy, vykonává tento pověřený zástupce všechny úkony výboru samosprávy a pokud se ve stanovách hovoří o výboru samosprávy, je tím myšlen i tento pověřený člen samosprávy.
 5. Není-li zvolen ani výbor samosprávy ani pověřený člen samosprávy nebo neplní-li tyto zvolené subjekty své povinnosti, zajišťuje plnění jeho úkolů představenstvo prostřednictvím pověřeného zmocněnce družstva pro samosprávu. Zvýšené náklady s tím spojené se hradí k tíži hospodářského střediska příslušné samosprávy.

Čl. 36 Schůze a jednání výboru samosprávy

 1. Pro svolávání a jednání schůzí výboru samosprávy platí obdobně ustanovení čl. 24 a 25 tohoto jednacího řádu.
 2. Schůze výboru samosprávy svolává jeho předseda podle potřeby, nejméně však jednou za čtyři měsíce.
 3. Předseda výboru samosprávy organizuje a řídí činnost výboru samosprávy a zabezpečuje pravidelný styk mezi představenstvem a výborem samosprávy. Účastní se na pozvání schůzí představenstva.
 4. V případě zaneprázdnění nebo nepřítomnosti předsedy výboru samosprávy jej zastupuje místopředseda nebo jiný určený člen výboru samosprávy.

Čl. 37 Delegáti a náhradníci

 1. Členská schůze samosprávy volí delegáty na shromáždění delegátů a jejich náhradníky z řad členů samosprávy podle klíče stanoveného představenstvem družstva.

Čl. 38 Práva a povinnosti delegátů a náhradníků

 1. Zvolený delegát má právo účastnit se aktivně jednání shromáždění delegátů, být volen do pomocných orgánů (komisí) shromáždění delegátů, vystoupit v diskusi anebo předložit písemně svůj diskusní příspěvek a požadovat zodpovězení předložených dotazů. Není-li dotaz zodpovězen v průběhu jednání shromáždění delegátů, musí být delegátovi zodpovězen písemně do 14 dnů anebo ve lhůtě stanovené představenstvem. Zvolený delegát je povinen zúčastnit se po celou dobu jednání shromáždění delegátů. V případě, že jednání opustí, je povinen nahradit družstvu škodu, která v souvislosti s tímto jednáním vznikne, zajména náklady, spojené s povinností svolat nové Shromáždění delegátů s programem, který nemohl být, v důsledku opuštění jednání shromáždění delegátů projednán a bylo tak znemožněno přijmout rozhodnutí.
 2. Nemůže-li se z vážných důvodů delegát zúčastnit jednání shromáždění delegátů, je povinen svou neúčast včas projednat s předsedou samosprávy a předat pozvánku na jednání shromáždění delegátů a zaslané materiály zvolenému náhradníkovi podle stanoveného pořadí.
 3. Mandátem, opravňujícím na jednání shromáždění delegátů, je pozvánka doručovaná zpravidla delegátům poštou na jejich adresu.

VII. Pomocné orgány

Čl. 39

 1. K lepšímu zajištění své činnosti vytvářejí orgány družstva v souladu s čl. 88 stanov své pomocné orgány, které však nemají rozhodovací pravomoc a nemohou nahrazovat orgán, který je ustavil.
 2. Pro jednání pomocných orgánů platí přiměřené ustanovení tohoto jednacího řádu.
 3. Pomocné orgány jsou stálé nebo dočasné.

VIII. Závěrečná ustanovení

Čl. 40

 1. Dosavadní jednací řád družstva se zrušuje.
 2. Jednací řád byl přijat shromážděním delegátů dne 3.6.2014 a k tomuto dni nabyl účinnosti.

Jednací řád SBD Hlubina (pdf, 101 kB)