Činnost družstva → Orgány, stanovy, řády → Zobrazená stránka ↓
Do rozšířené časti je nutné se .

Volební řád SBD Hlubina

Volební řád SBD Hlubina (pdf, 66 kB)

Článek 1Úvodní ustanovení

Volební řád upravuje postup při volbách členů představenstva a kontrolní komise. Pro provedení voleb platí dále pravidla obsažená v platném jednacím řádu.

Článek 2Základní ustanovení

 1. Shromáždění delegátů volí členy představenstva a kontrolní komise družstva.
 2. Do představenstva družstva se volí pět členů a tři náhradníci.
 3. Do kontrolní komise družstva se volí tři členové a dva náhradníci.
 4. Volby členů představenstva a kontrolní komise družstva se zařazují na pořad jednání shromáždění delegátů v roce, v němž končí funkční období dosavadních orgánů.
 5. Právo volit členy představenstva a kontrolní komise a jejich náhradníky mají delegáti shromáždění delegátů.

Článek 3Volební komise

 1. Shromáždění delegátů volí ze svého středu veřejným hlasováním členy volební komise.
 2. Volební komise má tři členy, kteří si zvolí ihned po svém zvolení předsedu.
 3. Působnost volební komise:
  • Zajišťuje řádný průběh voleb, řídí volby a provádí sčítání hlasů.
  • Podává o výsledku voleb zprávu shromáždění delegátů.
  • Sepisuje a podepisuje zápis o průběhu a výsledku voleb.

Článek 4Návrhy kandidátů do představenstva a kontrolní komise

 1. Návrhy kandidátů do představenstva a kontrolní komise předkládá shromáždění delegátů stávající statutární orgán.
 2. U každého kandidáta se uvádí: jméno, příjmení, věk, dosažené vzdělání, povolání, délka členství v družstvu a doposud zastávané funkce v orgánech družstva.
 3. Podmínky, které musí splňovat kandidát na člena představenstva a kontrolní komise stanoví obecně závazné právní předpisy a Stanovy družstva.

Článek 5Volby

 1. Volby do představenstva a kontrolní komise družstva se provádějí tajným hlasováním, nerozhodne-li shromáždění delegátů o hlasování veřejném.
 2. Každý delegát s hlasem rozhodujícím má jeden hlas a hlasuje osobně.
 3. Průběh voleb organizuje a řídí volební komise.
 4. Pro tajné hlasování je nutno připravit předem potřebné množství hlasovacích lístků a umístit volební urnu na odděleném místě.
 5. Při tajném hlasování:
  1. delegáti shromáždění delegátů odevzdají hlasovací lístky do připravené zapečetěné urny.
  2. volič dává svůj hlas kandidátovi tím, že vyznačí do políčka před jméno kandidáta na hlasovacím lístku křížek.
  3. hlasovací lístek je platný pouze v tom případě, že se na něm nachází alespoň jedno jméno kandidáta označeného křížkem a stává se neplatným, jestliže počet značených kandidátů přesáhne počet budoucích členů voleného orgánu.
  4. po skončení hlasování volební komise sečte hlasovací lístky, srovná s počtem vydaných hlasovacích lístků a s počtem přítomných podle presenční listiny (podle zprávy mandátové komise). Vyřadí neplatné hlasovací lístky, t.j. lístky, na kterých nebyl označen žádný kandidát nebo lístky, kde jsou označeni kandidáti nad stanovený počet a sečte platné hlasy, odevzdané pro jednotlivé kandidáty.
  5. zvoleni jsou ti kandidáti, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů až do naplnění voleného orgánu (představenstvo, kontrolní komise). Ke zvolení je však v prvním kole potřeba nadpoloviční většiny hlasů všech přítomných delegátů oprávněných hlasovat. Po naplnění stavového počtu se nezvolení kandidáti s nejvyšším počtem hlasů se stávají náhradníky pro orgán, do kterého kandidovali.
  6. neobdrží-li kandidát nadpoloviční většinu všech přítomných delegátů oprávněných hlasovat, proběhne druhé kolo voleb, v němž uspějí kandidáti s nejvyšším počtem hlasů až do naplnění celkového počtu členů orgánu. Další kandidáti v pořadí se stávají náhradníky.
 6. Volební komise sepisuje o volbě zápis, v němž uvede počty přítomných delegátů, počty vydaných hlasovacích lístků, počty odevzdaných hlasovacích lístků, počty neplatných hlasovacích lístků a počty hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty. Zápis tvoří součást zápisu o průběhu schůze nejvyššího orgánu družstva, podepisují jej všichni členové volební komise.
 7. Po sečtení hlasů vyhlásí předseda volební komise výsledky voleb.

Článek 6Volby předsedů a místopředsedů

Ihned po skončení shromáždění delegátů se konají ustavující schůze představenstva a kontrolní komise. Členové těchto orgánů zvolí ze svých středů předsedu a místopředsedu.

Článek 7Závěrečné ustanovení

 1. Dosavadní volební řád družstva se zrušuje.
 2. Volební řád byl přijat shromážděním delegátů dne 22. května 2013 a k tomuto dni nabyl účinnosti.

Volební řád SBD Hlubina (pdf, 66 kB)