Činnost družstva → Směrnice družstva → Zobrazená stránka ↓
Do rozšířené časti je nutné se .

Závazný postup k zajištění plnění úkolů představenstvem SBD Hlubina Ostrava-Zábřeh

Postup ke stažení (pdf, 58 kB)

Stanovy družstva (čl. 80 odst. 1) určují samosprávu jako organizační jednotku družstva. Zřizuje a ruší se rozhodnutím představenstva, které stanoví počet a okruh její působnosti, kterým je obvykle středisko bytového hospodářství vymezené v čl.91. Představenstvo je oprávněno jmenovat zmocněnce družstva pro samosprávu, pokud v ní není zvolen výbor nebo pověřený člen, nebo výbor či pověřený člen neplní své povinnosti (čl. 80 odst. 6).

K zajištění plnění úkolů výboru samosprávy stanoví představenstvo SBD Hlubina Ostrava-Zábřeh tento závazný postup:

  1. V případě, není-li zvolen výbor samosprávy nebo pověřený člen nebo neplní-li své povinnosti, zajišťuje plnění jeho úkolů představenstvo prostřednictvím pověřeného pracovníka – zmocněnce (čl. 87 odst. 6). Zmocněnec zajišťuje všechny úkoly, které přísluší výboru samosprávy (čl. 85).
  2. Předseda zaniklého výboru samosprávy je povinen svou agendu nejpozději ve lhůtě týdne od vyzvání předat pověřenému pracovníkovi – zmocněnci (čl. 87 odst. 6).
    Zmocněnec do 2 měsíců ode dne pověření svolá členskou schůzi samosprávy, kde předloží členům samosprávy své pověření a sdělí členům kontakt na svou osobu. Kontakt na svou osobu zmocněnec sdělí rovněž všem úsekům správy družstva.
  3. Představenstvo rozhoduje o výši a způsobu úhrad za výkon funkce zmocněnce a nákladů s ní spojených. Úhrady jdou k tíži příslušné samosprávy (čl. 87 odst. 6).
    Úhrada za výkon funkce zmocněnce družstva je stanovena dle aktuální směrnice Úhrad za úkony a služby prováděné družstvem schválené usnesením představenstva.
  4. Činnost a pověření zmocněnce končí volbou výboru samosprávy. Zmocněnec je povinen svou agendu nejpozději ve lhůtě týdne od vyzvání předat předsedovi zvoleného výboru samosprávy nebo zvolenému pověřenému členu samosprávy.
    Odměňování členů výboru samosprávy nebo pověřeného člena samosprávy se řídí Pravidly pro odměňování členů orgánů SBD Hlubina Ostrava-Zábřeh, pokud si členská schůze samosprávy svým usnesením nerozhodne o jiné výši odměny.

Tento závazný postup byl schválen usnesením představenstva č. 11/2013 dne 23.9.2013 a nabývá účinnosti dnem 24.9.2013.

Postup ke stažení (pdf, 58 kB)