Činnost družstva → Směrnice družstva → Zobrazená stránka ↓
Do rozšířené časti je nutné se .

Pravidla pro odměňování členů orgánů Stavebního bytového družstva SBD Hlubina, platná od 1.7.2016

Zásady ke stažení (pdf, 83 kB)

Čl. 1Úvodní ustanovení

Pravidla stanoví způsob odměňování členů orgánů SBD Hlubina Ostrava-Zábřeh.

Čl. 2Okruh odměňovaných členů

 1. Pravidla se vztahují na členy těchto orgánů družstva:
  • Představenstvo
  • Kontrolní komise
  • Výbor samosprávy, příp. pověřený člen
  • Pomocné orgány
 2. Odměna za výkon funkce v orgánech družstva přísluší členu družstva za práci, která vyplynula pouze z jeho působnosti v orgánech družstva podle stanov za předpokladu, že nedojde k dvojímu odměňování za jednu a tutéž práci. Odměna náleží členům orgánů družstva bez ohledu na to, zda jsou v pracovním poměru k družstvu.
 3. Orgán, který svým členům přiznává a schvaluje odměny, si může k určení odměny jednotlivým členům orgánu stanovit svá vlastní kritéria.

Čl. 3Stanovení odměn

 1. Odměny členů představenstva a kontrolní komise:
  1. Odměny se zúčtovávají do nákladů správy družstva.
  2. Odměny jsou roční, stanovené pro příslušný kalendářní rok samostatnou nákladovou položkou v hospodářsko-finančním plánu družstva, která podléhá schválení shromáždění delegátů.
  3. Vyplácení odměn členů představenstva a kontrolní komise je plně v pravomoci představenstva a kontrolní komise s tím, že nesmí být překročen objem prostředků do schváleného hospodářsko-finančního plánu. Výše odměn vyplacených v průběhu roku nesmí překročit poměrnou část připadající na člena představenstva a kontrolní komise, odpovídající trvání členství v představenstvu a kontrolní komisi.
  4. Odměny pro jednotlivé členy představenstva schvaluje představenstvo na základě návrhu předsedy představenstva.
  5. Odměny pro jednotlivé členy kontrolní komise schvaluje kontrolní komise na základě návrhu předsedy kontrolní komise.
 2. Odměny členů výborů samospráv, příp. pověřeného člena:
  1. Odměny se zúčtovávají do nákladů příslušného hospodářského střediska a musí být kryty odpovídajícími příspěvky na tyto odměny v předpisu nájmu/úhrad.
  2. Odměny jsou roční a vyplácejí se ve dvou splátkách, vždy za uplynulé pololetí.
  3. Pokud členská schůze samosprávy nerozhodla o vyčlenění konkrétní částky na úhradu odměn členů výboru samosprávy, členů pomocného orgánu (dříve domovních důvěrníků) a pověřeného člena, je výše odměn stanovena tímto předpisem ve výši max. 35,-- Kč/byt/měsíc s platností od 1.7.2014. Vyšší odměny, nad tento limit, musí být schváleny členskou schůzí. Pokud v předchozím období rozhodla členská schůze o jiné výši odměn samosprávy, tato rozhodnutí zůstávají v platnosti i po termínu 1.7.2014.
  4. Odměny pro jednotlivé členy výboru samosprávy (včetně pomocných orgánů) schvaluje výbor samosprávy na základě návrhu předsedy výboru samosprávy. K proplacení odměn členů samosprávy musí být doložen zápis z jednání výboru samosprávy, na němž byla výše odměn schválena. Při výkonu více funkcí současně se odměna za výkon každé funkce stanoví samostatně.
  5. Pokud v okruhu samosprávy vznikne společenství vlastníků (SV) podle zvláštního zákona, výši odměn schvaluje svým usnesením společenství vlastníků.

Čl. 4Organizační pokyny

Vyplacení odměn členům výborů samospráv:

 1. Výbory samospráv, příp. pověření členové, dodají na správu družstva návrh na odměny:
  • pololetní odměny do 15.  června a 15. prosince
  • roční odměny do 15. prosince
  Za správnost údajů obsažených v návrhu na odměny nesou odpovědnost předkladatelé návrhu.
 2. Správa družstva zajistí vyplacení odměn v pokladně družstva nebo zasláním na účet funkcionáře:
  • pololetně do 10. července a 10. ledna
  • ročně do 10. ledna
  Vyplacení odměn v pokladně družstva přísluší funkcionáři nebo osobě vybavené jejich plnou mocí, v úředních dnech po uvedeném termínu výplaty. V případě požadavku o zaslání částky na účet, musí člen osobně sdělit mzdové účetní číslo účtu.

Čl. 5Daňová povinnost

Vyplacené odměny se zdaňují dle platných předpisů.

Čl. 6Závěrečné ustanovení

Tato pravidla nabývají platnosti schválením shromáždění delegátů dne 7.6.2016 a účinnosti dnem 1.7.2016.

Zásady ke stažení (pdf, 83 kB)