Činnost družstva → Směrnice družstva → Zobrazená stránka ↓
Do rozšířené časti je nutné se .

Směrnice č. 4/2006 K postupu družstva v případech bankovních úvěrů a vnitrodružstevních půjček v návaznosti na převody bytů nebo garáží do osobního vlastnictví

Směrnice ke stažení (pdf, 80 kB)

1. Vnitrodružstevní půjčky (dále jen VDP)

Nájemce, kterému se převádí jednotka do os.vlastnictví

při převodu jednotek do osobního vlastnictví člena družstva u těch domů (hosp. středisek), které jsou zatíženy VDP a jejíž nájemci žádají o převod jednotky do osobního vlastnictví člena, musí zbývající část VDP uhradit nájemce před podpisem smlouvy o převodu družstevního bytu do osobního vlastnictví člena družstva. Výpočet zůstatků nesplacené VDP provádí ekonomický úsek.

Poskytnutí vnitrodružstevní půjčky v domě se smíšeným vlastnictvím (vlastníci a nájemci)

Ještě před schválením VDP představenstvem uzavře družstvo s každým vlastníkem v předmětném domě smlouvu o půjčce. Uzavření předmětné smlouvy zajišťuje organizační úsek ve spolupráci s právníkem družstva.

Poskytnutí půjčky Společenství vlastníků jednotek (SVJ) s právní subjektivitou (dům ve správě družstva)

Představenstvo schválí poskytnutí půjčky Společenství vlastníků jednotek s podmínkou, že výbor SVJ uzavře s SBD Hlubina smlouvu o půjčce a každý vlastník jednotky podepíše družstvu ručitelské prohlášení k zajištění závazku na něj připadajícího z poskytnuté půjčky.

2. Bankovní úvěry poskytnuté družstvo

nájemce, kterému se převádí jednotka do osobního vlastnictví

Pokud je dům zatížen zástavním právem peněžního ústavu (dále jen banka) v katastru nemovitostí, přičemž každá jednotka v domě je zatížena zástavním právem banky.

Nájemce musí svůj podíl na úvěru včetně přísl. vyrovnat před podpisem smlouvy o převodu družstevního bytu do osobního vlastnictví člena družstva. Výpočet nesplaceného zůstatku podílu úvěru včetně přísl. provede ekonomický úsek, který provede u příslušné banky mimořádnou splátku vztahující se k převáděné jednotce a zajistí u příslušné banky vydání potvrzení o zaplacení. Družstvo na základě tohoto potvrzení požádá katastrální úřad o výmaz zástavního práva k dané jednotce a jednotku do osobního vlastnictví převede.

Pokud dům s vymezením jednotek (dále jen dům) není zatížen zástavním právem

Nájemce musí svůj podíl na úvěru včetně přísl. vyrovnat před podpisem smlouvy o převodu družstevního bytu do osobního vlastnictví člena. Výpočet nesplaceného zůstatku podílu úvěru včetně přísl. připraví ekonomický úsek včetně zajištění provedení mimořádné splátky úvěru bance s vydáním potvrzení o zaplacení.

3. Bankovní úvěry poskytnuté družstvu u domů, kde jsou již vlastníci bytových jednotek

Družstvo zajistí svým jménem úvěr u peněžního ústavu (dále jen banka) v domě, kde jsou již některé jednotky převedeny do osobního vlastnictví jen v případě, že vlastník jednotky, který se bude podílet na úvěru, uzavře s peněžním ústavem ručitelské prohlášení a s družstvem uznání závazku uhradit podíl na úvěru v poměru odpovídajícím spoluvlastnickému podílu vlastníka.

Schváleno usnesením představenstva dne 10. 1. 2011 s účinností od 11.1.2011.

Směrnice ke stažení (pdf, 80 kB)