Činnost družstva → Směrnice družstva → Zobrazená stránka ↓
Do rozšířené časti je nutné se .

Zásady pro poskytování půjček družstvem pro doplnění chybějících finančních zdrojů hospodářských středisek

Zásady ke stažení (pdf, 59 kB)

V souladu se Stanovami SBD Hlubina se stanovují tyto Zásady pro poskytování půjček družstvem, pro doplnění chybějících finančních zdrojů hospodářských středisek (dále jen HS).

 1. Pro zajištění financování oprav, údržby a technického zhodnocení bytů a domů vytváří HS dlouhodobou zálohu na opravy a provoz domu (dále jen DZO).
 2. DZO se tvoří měsíčním příspěvkem nájemců družstevních jednotek, příp. měsíčním příspěvkem vlastníků jednotek.
 3. V případě, že nejsou náklady pokryty tvorbou zdrojů, je povinností výboru samosprávy uvedenou situaci řešit v součinnosti se správou družstva. V jednotlivých případech může výbor samosprávy předložit představenstvu žádost o poskytnutí půjčky družstvem s návrhem na splácení dluhu.
  Představenstvo SBD Hlubina stanoví svým rozhodnutím výši úrokové sazby maximálně však ve výši běžné úrokové míry komerčních bank stanovené v příslušné době. V případě, že výbor samosprávy nepředloží za příslušné HS návrh konkrétních opatření ke splacení dluhu, stanoví se úroková sazba:
  1% p.a.z dlužné částky při úhradě půjčky včetně úroku do půl roku
  2,5% p.a.z dlužné částky při úhradě půjčky včetně úroku do 1 roku
  3% p.a.z dlužné částky při úhradě půjčky včetně úroku do 2 let
  4,5% p.a.z dlužné částky při úhradě půjčky včetně úroku do 3 let
 4. Rozhodnutí o poskytnutí půjčky družstvem je v pravomoci představenstva, které rozhodne na základě návrhu a podkladů ekonomické atechnické komise.
 5. Celková výše poskytnutých půjček družstvem nesmí za SBD Hlubina přesáhnout v kalendářním roce 30% volných zdrojů DZO celého SBD Hlubina.
 6. Úrok z družstevních půjček se počítá jako složené úrokování, tzn., že k měsíční splátce bude rozpočítán úrok a jistina, a tato částka bude respektovat snížení celkové půjčky každý měsíc.
 7. Družstevní půjčku lze v souladu s usnesením SD ze dne 2.6.2004 poskytnout maximálně na dobu 3 let.
 8. Výpočtem a správností složeného úrokování se pověřuje ekonomický úsek SBD Hlubina.
 9. Jistina (dlužná částka) družstevní půjčky se rozpočte na každou jednotku HS dle spoluvlastnických podílů, pokud nebude členy HS rozhodnuto o rozpočtu podle počtu jednotek.
 10. V případě poskytnutí družstevní půjčky vlastníkům jednotek, bude s těmito uzavřena Smlouva o zápůjčce. Po dobu splátky družstevní půjčky nelze vypovědět správu jednotky vlastníkem - vydlužitelem.
 11. V případě poskytnutí družstevní půjčky společenství vlastníků s právní subjektivitou, bude uzavřena Smlouva o zápůjčce se statutárním orgánem společenství vlastníků. Po dobu splátky družstevní půjčky nelze vypovědět správu domu společenstvím - vydlužitelem.

Projednáno a schváleno usnesením představenstva č. 19/2014 ze dne 30.6.2014.

Datum účinnosti je dnem následujícím po dni schválení představenstvem, tj. 1.7.2014.

Zásady ke stažení (pdf, 59 kB)