Činnost družstva → Zpravodaj → Zobrazená stránka ↓
Do rozšířené časti je nutné se .

Informace pro členy z listopadu 2011

Informace pro členy ke stažení (pdf, 155 kB)

Obsah:

 1. Usnesení jarního shromáždění delegátů konaného dne 31. 5. 2011
 2. Informace technického úseku k programu NOVÝ PANEL
 3. Poplatky na správu
 4. Možnost úhrad bezhotovostních plateb
 5. Informace z organizačního úseku správy
 6. Volno mezi vánočními svátky
 7. Telefonní seznam pracovníků správy

Usnesení jarního shromáždění delegátů konaného dne 31. 5. 2011

Jarní shromáždění delegátů SBD Hlubina se konalo dne 31. 5. 2011 v Kulturním domě města Ostravy v Moravské Ostravě za účasti 55 delegátů z celkového počtu 81 samosprávami zvolených a pozvaných delegátů (účast 67,9 %). Na pořad jednání byly zařazeny:

 1. zahájení, schválení programu řádného jednání, jmenování zapisovatele
 2. volba ověřovatelů zápisu, volba členů mandátové a návrhové komise
 3. odvolání člena představenstva p. Ing. Merenuse
 4. zpráva o činnosti představenstva SBD Hlubina a hospodářské výsledky za r. 2010
 5. zpráva kontrolní komise SBD Hlubina
 6. stanovisko k prodeji 1/100 stavby na pozemku parcely č. 2103/6
 7. diskuse k bodům 4. a 5., schválení hospodářských výsledků za r. 2010 vč. rozhodnutí o použití zisku a úhradě ztráty
 8. návrh, projednání a schválení hospodářsko-finančního plánu na r. 2011
 9. usnesení a závěr

Celý zpravodaj je k dispozici pouze ve formátu pdf.