Činnost družstva → Zpravodaj → Zobrazená stránka ↓
Do rozšířené časti je nutné se .

Informace pro členy z listopadu 2012

Informace pro členy ke stažení (pdf, 159 kB)

Obsah:

 1. Usnesení z jarního shromáždění delegátů ze dne 28. května 2012
 2. Výzva k návrhu kandidátů do představenstva a kontrolní komise
 3. Informace z technického úseku správy družstva
 4. Informace z ekonomického úseku správy družstva
 5. Informace z organizačního úseku správy družstva
 6. Upozornění pro nájemce a vlastníky – uživatele bytových domů
 7. Výzva k bezhotovostnímu platebnímu styku
 8. Celozávodní dovolená
 9. Telefonní seznam pracovníků správy SBD Hlubina

1. Usnesení z jarního shromáždění delegátů ze dne 28. května 2012

Shromáždění delegátů SBD Hlubina se konalo dne 28. května 2012 od 16.00 hod. v kulturním domě AKORD v Ostravě-Zábřehu, nám. SNP. Shromáždění se zúčastnilo z celkového počtu 72 samosprávami zvolených a pozvaných delegátů 41 delegátů (účast 57 %), bylo usnášení schopné. Shromáždění delegátů během čtyřhodinového jednání přijalo toto usnesení:

Shromáždění delegátů SBD Hlubina konané dne 28.5.2012 v kulturním domě AKORD v Ostravě-Zábřehu:

 1. bere na vědomí:
  1. zprávu o činnosti představenstva SBD Hlubina za r. 2011
  2. zprávu o činnosti kontrolní komise za r. 2011
  3. e-mailovou zprávu ze dne 18.5.2012 od p. Ing. Duly k rukám řídícího jednání SD z 28.5.2012
 2. schvaluje:
  1. Výroční zprávu o hospodářské činnosti SBD Hlubina za r. 2011
  2. Roční účetní závěrku SBD Hlubina za r. 2011 na podkladě zprávy auditora
  3. Dosažené hospodářské výsledky za r. 2011 a následující rozdělení zisku a úhradu ztráty takto: (viz str. 11, bod 6 Výroční zprávy za r. 2011)
   • Zisk z hospodaření bytových středisek ve výši 697 288,53 Kč převést přes účet 364 na účet 475 na příslušná střediska domů (na fond oprav)
   • Zisk z hospodaření garáží ve výši 1 733,34 převést přes účet 364 na účet 475 příslušných středisek garáží (na fond oprav)
   • Zisk z hospodaření nebytových prostor ve výši 204 992,40 Kč převést přes účet 364 na účet 475 příslušných hospodářských středisek (na fond oprav)
   • Zisk z ostatní činnosti ve výši 71 247,56 Kč převést na účet 422 – nedělitelný fond
   • Ztrátu u středisek bytového hospodářství ve výši – 59 816,20 Kč uhradit přes účet 364 z účtu 475 příslušných středisek bytového hospodářství
   • Ztrátu u středisek nebytových prostor ve výši – 3 077,00 Kč uhradit přes účet 364 z účtu 475 příslušných středisek bytového hospodářství.
   • v případě, že u příslušných středisek chybí finanční zdroje na účtu 475, rozepsat dlužnou částku do nájmu se splatností 12 měsíců, výjimečně 24 měsíců s tím, že tato částka bude úročena při splátce 12 měsíců ve výši 2,5% p.a., při splátce 24 měsíců úročit ve výši 4,5% p.a.. Jedná se o anuitní splácení (netýká se poskytnutí vnitropodnikových půjček).

  4. schvaluje přijímání úvěrů od bankovních ústavů na opravy, rekonstrukce či modernizace budov ve vlastnictví družstva (příp. budov s bytovými/nebytovými jednotkami, kde více než 25% jednotek je vlastnictvím družstva) za následujících podmínek (viz str. 11, bod 5.1 Výroční zprávy za r. 2011):
   1. schválení platí pro přijímání úvěrů a jejich zajištění v období od schválení tohoto usnesení do příštího usnesení shromáždění delegátů v r. 2013
   2. souhrn úvěrů přijatých za uvedené období bude činit max. 200 mil. Kč, přičemž výše dílčího úvěru na jednu nemovitost/budovu nepřekročí částku 50 mil. Kč a o přijetí úvěru v souladu se Stanovami družstva rozhodne členská schůze samosprávy v příslušné nemovitosti.
   3. splácení anuitní nebo lineární, splatnost jednotlivého dílčího úvěru max. do 25 let.
   4. zajištění:
    • blokace peněžních prostředků na účtu družstva u bank v dohodnuté výši, bez jiného zajištění
    • zástavním právem k pohledávce klienta (družstva) za bankami (formou blokace peněžních prostředků na účtu) anebo
    • zástavou nemovitosti, přičemž se zřízením zástavního práva vyjádřila písemný souhlas nadpoloviční většina družstevníků – nájemců užívajících předmětnou nemovitost anebo zástavou bytových/nebytových jednotek ve financované budově, přičemž se zřízením zástavního práva vyjádřila písemný souhlas nadpoloviční většina družstevníků – nájemců užívajících jednotky v předmětné nemovitosti.
  5. Schvaluje odprodej části pozemku na parc. č. 2103/2 o velikosti 330 m2 p. Romanu Václavíkovi a odprodej části pozemku na parc. č. 2103/2 společnosti InterAutoDoležal, a.s., zároveň schvaluje zřízení věcného břemene na příjezdové cestě (jedná se o 207 m2) pro vlastníky budov sousedících s hromadnými garážemi na ul. Hornopolní p. Romana Václavíka a firmu InterAutoDoležal, a.s. Cena bude stanovena znaleckým posudkem. Náklady spojené se zřízením věcného břemene a s prodejem pozemku – vypracování znaleckého posudku, náklady k zajištění geometrického plánu a náklady spojené s vkladem na KÚ hradí kupující.
  6. Schvaluje hospodářsko-finanční plán na r. 2012 u OČ (bez navýšení poplatku na správu ve výši 12 180 tis. Kč na straně nákladů a výnosů) a u středisek BH původně předložený HFP představenstvem.
 3. ukládá:

  U návrhů, které vzešly z pléna a nebyly přijaty nadpoloviční většinou přítomných delegátů (o každém návrhu bylo hlasováno jednotlivě), SD neuložilo představenstvu žádný úkol. U hlasování posledního navrženého usnesení („SD ukládá řediteli správy, aby jednal o mimosoudním vyrovnání s firmou Moravia Les“) odešli ze sálu před samotným hlasováním dva delegáti (p. Ing. Merenus a p. Ing. Boháček), shromáždění delegátů se tím stalo neusnášení schopné (bylo přítomno 35 delegátů).

2. Výzva k návrhu kandidátů do představenstva a kontrolní komise

Blížící se rok 2013 bude rokem, ve kterém končí funkční období členů orgánů družstva, tj. představenstva, kontrolní komise a výborů samospráv. Shromáždění delegátů svolané na jaře 2013 bude tedy mimo jiné shromážděním volebním pro volbu členů představenstva a kontrolní komise. Členy výborů samospráv nebo pověřené členy volí členské schůze samospráv.

Chtěli bychom Vám tímto připomenout, aby z Vašich řad byli ze samospráv domů navrženi vhodní kandidáti do představenstva a kontrolní komise družstva.

Nemusíme jistě připomínat, že tito kandidáti budou řídit družstvo po dalších pět let a bude to jistě náročná a i nevděčná práce, což mohou potvrdit stávající členové představenstva a kontrolní komise. Proto bychom chtěli apelovat na výběr vhodných kandidátů, kteří budou mít Vaši důvěru a hlavně budou přínosem pro družstvo a budou aktivními členy.

Body 3 - 7

Body 3 - 7 jsou k dispozici pouze ve formátu pdf.

8. Celozávodní dovolená mezi vánočními svátky

Z důvodu úspory vytápění na správní budově schválilo představenstvo na své řádné schůzi dne 22. října 2012 hromadné čerpání dovolené zaměstnancům správy v období mezi vánočními svátky

od 27. prosince 2012 do 31. prosince 2012
(čtvrtek až pondělí)

s tím, že členská základna bude informována. Správa družstva bude v těchto dnech uzavřena.
Posledním úředním dnem v tomto roce bude čtvrtek, 20. prosinec 2012, první úřední den v Novém roce bude středa, 2. leden 2013.

Celý zpravodaj je k dispozici pouze ve formátu pdf.