Informace → Ekonomický úsek → Zobrazená stránka ↓
Do rozšířené časti je nutné se .

Poplatky z úvěrů

Poplatky z úvěrů (pdf, 49 kB)

Dle stanoviska advokátní kanceláře JUDr. Oldřicha Beneše, které bylo vyžádáno v souvislosti s dotazy ve věci oprávněnosti účtování poplatků z úvěrů, sdělujeme toto vyjádření:


V souvislosti s rozhodnutím Spolkového soudního dvora v Německu, jež v konkrétním případě s odkazem na Směrnici Rady 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách, rozhodl o vrácení neoprávněně účtovaného úvěrového poplatku a následně vydaného obdobného rozsudku tuzemského soudu, se v České republice otevřela diskuze nad oprávněností úvěrového poplatku za spravování úvěrového účtu, přičemž bankovní instituce v současné době čelí hromadným výzvám k vrácení těchto poplatků, v některých případech i žalobám.

K posouzení dopadu výše uvedeného na smluvní vztahy vyplývající z úvěrů mezi bankovními institucemi a Stavebním bytovým družstvem Hlubina Ostrava-Zábřeh, se družstvo obrátilo na advokátní kancelář.

Zmíněné rozhodnutí Spolkového soudního dvora v Německu a na něj navazující rozhodnutí tuzemských soudů se opírají o právní úpravu ochrany spotřebitele vyplývající z citované Směrnice Rady 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách, potažmo v českém právním řadu zakotvenou úpravu spotřebitelských smluv dle ust. § 52a násl. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, či např. také v zákoně č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Dosud vydaná soudní rozhodnutí, jakož i hromadně organizované vymáhání navrácení popatku za správu úvěrového účtu, se rovněž zatím týkají toliko fyzických osob – spotřebitelů.

Právní postavení družstva je pak od výše uvedených případů značně odlišné, jestliže se nejedná o spotřebitele.

Spotřebitelem je dle § 52 odst. 3 z.č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Na družstvo, jako právnickou osobu zapsanou v obchodním rejstříku, je pak nezbytné ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, pohlížet jako na podnikatele.

V případě družstev tak nelze ve vztahu k posouzení eventuální neoprávněnosti poplatku spojeného s úvěrem bez dalšího postupovat s odkazem na výše uvedená soudní rozhodnutí.