Informace → Technicko-organizační → Zobrazená stránka ↓
Do rozšířené časti je nutné se .

Převody bytů (garáží) do vlastnictví člena družstva

Družstvo je povinno uzavřít smlouvu o převodu jednotky do osobního vlastnictví s fyzickou osobou - členem družstva, která je nájemcem jednotky a která družstvo vyzvala k uzavření smlouvy podle § 24 zákona č. 42/1992 Sb. do 30.6.1995. Těmto členům, kteří v zákonném termínu vyzvali družstvo k uzavření smlouvy o převodu jednotky do osobního vlastnictví, a doposud s nimi nebyla smlouva uzavřena z různých legislativních či osobních důvodů člena, bude jednotka převedena na základě novely zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů do jejich vlastnictví do deseti měsíců, ode dne doručení písemné výzvy a splnění všech závazků člena vůči družstvu (úhrada nesplaceného úvěru na výstavbu domu – anuitu, úhrada nesplaceného úvěru na revitalizaci - pokud je na domě čerpán, úhrada případného nedoplatku zálohy na opravy a údržbu bytu a společných částí domu, případné nedoplatky vyúčtování služeb, faktur za opravy apod.).

Žádosti podané po 30.6.1995 družstvo nadále přijímá. Na základě Stanov družstva, které nabyly účinnosti dnem 23.5.2013, je družstvo povinno převést byt (nebytový prostor) do osobního vlastnictví člena-nájemce, pokud si o převod požádal. Přednostně však družstvo převádí jednotky členům na základě výzvy, podané v zákonném termínu. Podmínkou převodu družstevního bytu (nebytového prostoru) do vlastnictví člena družstva je úhrada všech výše uvedených závazků člena vůči družstvu.

Doplacení anuit a bankovních úvěrů se provádí na základě mimořádných splátek, ve stanovených termínech, vždy v květnu a listopadu daného roku (s vyčíslením k 30.6. a 31.12.). Každou mimořádnou splátkou se mění úvěrová smlouva na daný dům, kdy za každou změnu (dodatek) úvěrové smlouvy jsou hrazeny bankovní poplatky na jejichž úhradě se žadatel podílí. Proto je na zvážení člena – zájemce o převod jednotky do osobního vlastnictví, zda své právo na převod uplatní v době splátek úvěru, nebo po jeho splacení.