Informace → Technicko-organizační → Zobrazená stránka ↓
Do rozšířené časti je nutné se .

Výňatek stanov družstva - červen 2014

Tiskopis/formulář ke stažení (pdf, 65 kB)

Na základě změn stanov přijatých shromážděním delegátů dne 3.6.2014, které nabyly účinnosti dnem 3.6.2014 upozorňujeme na některé změny, týkající se členů a orgánů samospráv.

Povinnosti člena družstva

Člen družstva je povinen zejména:

 • dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva,
 • platit nájemné za užívání družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) včetně mimořádného příspěvku do dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru) anebo zálohy na ně v předepsané výši a lhůtě splatnosti, uhradit nedoplatek z vyúčtování těchto záloh ve stanovené lhůtě,
 • hradit členské příspěvky na činnost družstva a platit úhrady za úkony a služby prováděné družstvem z podnětu nebo ve prospěch člena. Okruh úkonů a služeb prováděných družstvem a výši úhrady za ně stanoví představenstvo,
 • dodržovat domovní řád, provozní řád nebytových prostor, předpisy o požární ochraně a řádně užívat a udržovat byt (nebytový prostor), jakož i společné prostory a zařízení domu a řádně užívat plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru),
 • oznamovat družstvu do 15-ti dnů změny týkající se člena a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence, rozúčtování cen za plnění poskytovaná s užíváním bytu a doručování písemností,
 • oznamovat družstvu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15-ti dnů od okamžiku, kdy se stane členem bytového družstva kontaktní údaje na svou osobu, tj. telefonní číslo případně e-mailovou adresu a veškeré změny těchto údajů sdělit družstvu ve stejné lhůtě. V případě, že tak neučiní, je povinen uhradit náklady, způsobené družstvu porušením této povinnosti (poštovné, telefonní poplatky apod.),
 • umožnit osobám pověřeným družstvem, aby po předchozím písemném oznámení zjišťovaly technický stav bytu (nebytového prostoru) a stavy měřidel, prováděli revize, opravy, údržbu a instalaci technických zařízení a měřidel a jiné práce nutné k řádnému provozu bytu, popř. ostatních bytů či domu jako celku,
 • v případě, že chce dát družstevní byt do podnájmu třetí osobě, vyžádat předchozí souhlas představenstva bytového družstva,
 • provádět úklid společných prostor, pokud není dohodnuto jinak,
 • hradit veškeré náklady, spojené s vyloučením v důsledku porušení povinností člena bytového družstva.

Družstevní podíl

 • Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu.
 • Spoluvlastnictví družstevního podílu je vyloučeno a to i v případě dědění.
 • Zastavení družstevního podílu je vyloučeno.

Podnájem bytu (části bytu)

Pronajatý byt nebo jeho část lze jinému přenechat do podnájmu na dobu určenou ve smlouvě o podnájmu nebo bez časového určení jen s písemným souhlasem družstva. Porušení této povinnosti se považuje za důvod pro postup podle čl. 23 případně k vypovězení nájmu bytu.

Zápisy jednání orgánů družstva

O průběhu jednání všech orgánů družstva se pořizuje zápis, který musí obsahovat:

 • datum a místo konání schůze,
 • pořad jednání schůze,
 • údaje o počtu přítomných členů, přizvaných účastníků a výslovné konstatování, že schůze byla schopna usnášet se,
 • plná znění přijatých usnesení,
 • výsledky hlasování,
 • námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování.

Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků jednání, pozvánka na něj a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. Zápisy podepisuje předseda nebo člen orgánu, který schůzi řídil. Podpisem odpovídají podepsaní ověřovatelé zápisu za pravost a správnost zápisu. Zápis členské schůze samosprávy předá výbor samosprávy do patnácti dnů na sekretariát správy družstva. Každý člen družstva má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí. V případě, že požádá o pořízení fotokopie zápisu, všech jeho příloh a podkladů uhradí družstvu účelně vynaložené náklady spojené s jejich pořízením.

Členská schůze samosprávy

Členská schůze samosprávy je orgánem družstva, ve kterém členové projednávají záležitosti okruhu působnosti samosprávy . Členy samosprávy jsou všichni její členové – nájemníci, nebydlící či vlastníci bytů a nebytových prostor zařazeni do okruhu její působnosti.

Členská schůze samosprávy zejména:

 • projednává plán činnosti příslušného střediska bytového hospodářství včetně návrhu rozpočtu;
 • projednává výsledky hospodaření příslušného střediska bytového hospodářství, rozhoduje o způsobu vypořádání rozdílů z vyúčtování záloh na nájemné a ukládá výboru samosprávy úkoly k odstranění zjištěných nedostatků hospodaření;
 • volí ze svého středu členy výboru samosprávy v počtu, který samo určí;
 • volí delegáty a jejich náhradníky na shromáždění delegátů v počtu stanoveném představenstvem,
 • vyjadřuje se ke změně charakteru užívání společných prostor domu a k uzavření nájemní smlouvy, týkající se tohoto prostoru, stejně jako k nebytovým prostorům pronajímaných podle jiných předpisů.

Členskou schůzi samosprávy svolává výbor samosprávy podle potřeby, nejméně však jednou do roka.

Členská schůze samosprávy je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů samosprávy. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj většina přítomných členů s výjimkou čl. 81, bod 2, odst. h) a i). Není-li v hodinu uvedenou pro konání členské schůze samosprávy přítomna nadpoloviční většina jejich členů, může se schůze konat o čtvrt hodiny později za přítomnosti nejméně tří členů samosprávy. Může však jednat a rozhodovat pouze o těch záležitostech, které byly uvedeny na pořadu jednání. K platnosti usnesení v takovém případě se vyžaduje souhlas dvou třetin přítomných členů s výjimkou hlasování dle čl. 81, odst. 2. bod h) a i).

Výbor samosprávy

Výbor samosprávy je výkonným orgánem samosprávy. Za svou činnost odpovídá členské schůzi samosprávy a je povinen řídit se jejími usneseními.

Není-li zvolen výbor samosprávy nebo pověřený člen nebo neplní-li své povinnosti, zajišťuje plnění jeho úkolů představenstvo prostřednictvím pověřeného pracovníka-zmocněnce. Představenstvo rozhoduje o výši a způsobu úhrad za výkon funkce zmocněnce a nákladů s ní spojených. Úhrady jdou k tíži příslušné samosprávy.

Zastupování družstva ve společenství vlastníků jednotek

Pokud v okruhu působnosti družstva vznikne podle zvláštního zákona společenství vlastníků jednotek, ztrácí družstvo i jeho orgány pravomoc rozhodovat o otázkách, které jsou tímto zákonem vyhrazeny rozhodnutí společenství vlastníků. Ve společenství vlastníků jednotek, jehož je družstvo členem, zastupuje družstvo předseda představenstva nebo představenstvem pověřený zmocněnec.

Tiskopis/formulář ke stažení (pdf, 65 kB)