Žádosti a tiskopisy → Technicko-organizační → Zobrazená stránka ↓
Do rozšířené časti je nutné se .

Žádost o udělení souhlasu na umístění satelitní paraboly

Tiskopis/formulář ke stažení (pdf, 90 kB)

Obecné podmínky pro povolování:

Každá žádost bude posuzována individuálně. Přesné podmínky povolení realizace úprav budou stanoveny v povolení SBD Hlubina na základě žádosti.

 1. Montáž satelitní paraboly nebo antény (dále jen „zařízení“) je povolen pouze s písemným souhlasem SBD Hlubina.
 2. V popisu musí být uveden typ a velikost zařízení.
 3. Držák zařízení bude v antikorozním provedení. Provozovatel provede montáž zařízení vlastním nákladem dle platných norem a předpisů.
 4. Provozovatel* plně odpovídá za bezpečnost provozu instalovaného zařízení.
 5. Provozovatel* je při provozu zařízení povinen respektovat platné technické normy, hygienické předpisy a právní předpisy.
 6. Zařízení nesmí být kotveno na zateplený obvodový plášť objektu a přes střešní krytinu.
 7. V případě zásahu do rozvodu elektro nutno doložit revizi. V případě instalace zařízení na střechu je nutno k žádosti doložit schéma přívodu napájení k zařízení.
 8. V případě napojení zařízení na jímací soustavu hromosvodu doručí provozovatel*, a to nejpozději do 7 dnů od provedené instalace, na technický úsek SBD Hlubina dílčí revizní zprávu hromosvodu.
 9. Instalované zařízení nesmí omezovat ostatní uživatele bytů nebo ovlivňovat běžný chod objektu (např. rušením STA atd.).
 10. Instalace paraboly musí být realizovány tak, aby případné pozdější provádění oprav ze strany SBD Hlubina nebo SVJ nebylo zmíněnou instalací omezeno. V opačném případě zajišťujete vlastním nákladem odpovídající přístup pro prováděcí firmu.
 11. V případě vzniku škod způsobených při instalaci, provozu nebo demontáži zařízení, zajistí provozovatel* nápravu a to neprodleně.
 12. Případné škody způsobené provozovatelem nebo zařízením může SBD Hlubina vymáhat na uživateli.
 13. Provozovatel* v případě demontáže zařízení uvede vše do původního stavu.
 14. SBD Hlubina je oprávněno v případě provádění rekonstrukce domu toto povolení zrušit. Provozovatel* se v tomto případě zavazuje demontovat zařízení do 14-ti kalendářních dnů. V případě nedodržení termínu demontáže je SBD Hlubina oprávněno vyúčtovat provozovateli* smluvní pokutu ve výši 100,--Kč za každý den prodlení.
 15. Provozovatel* zařízení si je plně vědom veškerých bodů tohoto povolení a nemá k nim žádných námitek.

Vysvetlivky: *provozovatel (vlastník nebo nájemce bytové jednotky)

Potřebné doklady a podklady:

 • Potvrzení o zaplacení stanoveného poplatku SBD Hlubina.
 • Technická specifikace.
 • Schématické zakreslení přívodu napájení zařízení.

Tiskopis:

Tiskopis/formulář ke stažení (pdf, 90 kB)