Žádosti a tiskopisy → Technicko-organizační → Zobrazená stránka ↓
Do rozšířené časti je nutné se .

Žádost o udělení souhlasu na stavební a drobné úpravy v bytě

Tiskopis/formulář ke stažení (pdf, 80 kB)

Obecné podmínky pro povolování úprav bytu:

Každá žádost bude posuzována individuálně. Přesné podmínky povolení realizace úprav budou stanoveny v povolení SBD Hlubina na základě žádosti.

 1. O prováděných prácích a termínu budete informovat zástupce výboru samosprávy. Před zahájením prací budete vhodným způsobem informovat nájemníky o probíhajících úpravách, v případě zvýšené hlučnosti a prašnosti.
 2. Stavební práce budou prováděny tak, aby nebyl porušován domovní řád.
 3. Případné bourací práce budou probíhat pouze v době od 7:00 do 19:00.
 4. Odborné práce provede odborná firma, případně pracovníci s oprávněním pro tuto činnost dle požadovaných příloh. Tyto přílohy nutno doložit na SBD Hlubina – technický úsek před započetím prací.
 5. Zásahy do nosných panelů a zdí nejsou povoleny.
 6. Veškeré úpravy provede žadatel na vlastní náklady.
 7. V případě ukončení členství v SBD Hlubina nebudete uplatňovat náhradu vynaložených nákladů na úpravy u SBD Hlubina.
 8. Doba přestavby nepřesáhne 30 dnů.
 9. Vzniklou stavební suť odvezete na příslušnou skládku vlastním nákladem.
 10. Odpovídáte za udržení pořádku ve spol. částech domu dotčených stav. úpravami.
 11. Při provádění prací nedojde k podstatnému omezení užívání ostatních bytů v domě.
 12. V případě stavebních úprav bytového jádra je nutné zachovat přístup ke společným stoupačkám, k napojení rozvodů odpadů, plynu, vody a k osazeným měřičům. Jestli tento přístup zachován nebude všechny náklady na zajištění přístupu půjdou na vrub žadatele.
 13. Žadatel nese plnou odpovědnost za možné škody způsobené v důsledku realizovaných úprav nebo v případě omezení přístupu (viz předešlý bod).
 14. Nejsou povoleny zásahy do společných rozvodu instalací v domě (např. VZT, topení,..)
 15. Stavy vodoměrů před demontáží a po montáži musí být ověřeny členem domovního výboru.
 16. Zaplombování vodoměrů je oprávněna provést výhradně odborná firma nebo oprávněný pracovník SBD Hlubina.
 17. Po ukončení prací předáte na technický úsek kopie revizních zpráv:
  • elektro (v případě zásahů do elektroinstalace).
  • plynu (v případě zásahů do rozvodů plynu, odpojení plynoměru, apod.).
  • protokol o tlakové zkoušce vody (v případě zásahů do rozvodů vody).
  • protokol o zkoušce těsnosti odpadního potrubí (v případě zásahů do odpadů).
 18. Stavební úpravy bytu nezakládají nárok na změny výměr bytu nebo změn koeficientů bytu.
 19. V případě užití výtahu (přeprava materiálu) nesmí dojít k jeho přetížení a poškození.
 20. Žadatel uhradí poplatek ve stanovené výši.
 21. Práce budou provedeny nejpozději do 6 měsíců od vydání povolení.
 22. Podpisem stvrzuji souhlas s respektováním a dodržením podmínek uvedených v následně vydaném povolení stavebních úprav.

Potřebné doklady a podklady:

 • Potvrzení o zaplacení stanoveného poplatku SBD Hlubina.
 • Zjednodušená technická zpráva (popis technologických postupu prací a specifikací použitých materiálů)
 • Půdorys s vyznačením dotčených konstrukcí, v případě dispozičních změn půdorysy nového a původního stavu.
 • Statické posouzení nových příček autorizovanou osobou s platným osvědčením o autorizaci. Požadováno v případě provádění vyzdívek nebo změnách dispozice.
 • Posouzení kročejové neprůzvučnosti (v případě provádění nových podlah).

Dle charakteru rekonstrukce nemusí být vyžadovány všechny přílohy – upřesní TÚ.

Tiskopis:

Tiskopis/formulář ke stažení (pdf, 80 kB)