Žádosti a tiskopisy → Technicko-organizační → Zobrazená stránka ↓
Do rozšířené časti je nutné se .

Žádost o udělení souhlasu s výměnou oken

Tiskopis/formulář ke stažení (pdf, 91 kB)

Obecné podmínky pro výměnu oken:

Každá žádost bude posuzována individuálně. Přesné podmínky povolení realizace úprav budou stanoveny v povolení SBD Hlubina na základě žádosti

 1. O prováděných prácích a termínu budete informovat zástupce výboru samosprávy. Před zahájením prací budete vhodným způsobem informovat nájemníky o probíhajících úpravách, v případě zvýšené hlučnosti a prašnosti.
 2. Stavební práce budou prováděny tak, aby nebyl porušován domovní řád.
 3. Případné bourací práce budou probíhat pouze v době od 7:00 do 19:00.
 4. Odborné práce provede odborná firma, případně pracovníci s oprávněním pro tuto činnost dle požadovaných příloh. Tyto přílohy nutno doložit na SBD Hlubina – technický úsek před započetím prací.
 5. Zásahy do nosných panelů a zdí nejsou povoleny.
 6. Veškeré úpravy provede žadatel na vlastní náklady.
 7. V případě ukončení členství v SBD Hlubina nebudete uplatňovat náhradu vynaložených nákladů na úpravy u SBD Hlubina.
 8. Doba přestavby nepřesáhne 30 dnů.
 9. Vzniklou stavební suť odvezete na příslušnou skládku vlastním nákladem.
 10. Odpovídáte za udržení pořádku ve spol. částech domu dotčených stavebními úpravami.
 11. Při provádění prací nedojde k podstatnému omezení užívání ostatních bytů v domě.
 12. Úpravy (výměna oken) musí být realizovány tak, aby případné pozdější provádění revitalizace domu ze strany SBD nebylo zmíněnými úpravami omezeno. V opačném případě zajišťujete vlastním nákladem případné vícepráce.
 13. Rozměry a členění nových oken bude provedeno tak, aby vzhledově odpovídaly již vyměněným oknům a tak, aby bylo možno provést zateplení domu.
 14. Nová okna by měla mít tl. plastu min. 2,8mm a součinitel tepelného prostupu U=1,2 max.
 15. K utěsnění venkovního rámu doporučujeme použít komprimační pásku a z vnitřní strany difuzní pásku.
 16. Nesete plnou odpovědnost za možné škody způsobené v důsledku realizovaných úprav.
 17. Stavební úpravy bytu nezakládají nárok na změny výměr bytu nebo změn koeficientů bytu.
 18. V případě užití výtahu (přeprava materiálu) nesmí dojít k jeho přetížení a poškození.

Potřebné doklady a podklady:

 • Potvrzení o zaplacení stanoveného poplatku SBD Hlubina.
 • Zjednodušená technická zpráva – technologický postup.

Tiskopis:

Tiskopis/formulář ke stažení (pdf, 91 kB)