Činnosti

Družstva

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh poskytuje následující služby jak pro členy družstva, tak pro cizí subjekty na základě příkazní smlouvy. V této smlouvě lze činnost správce rozšířit nebo zúžit dle dohody.

Technická oblast

Běžná technická činnost

 

 • Zabezpečovat plnění spojená s užíváním jednotek a sjednávat, uzavírat a podepisovat smlouvy s dodavateli služeb spojených s užíváním jednotek na:
  • dodávku pitné vody a odvod odpadových vod do veřejné kanalizace
  • dodávku elektrické energie do společných částí a zařízení budovy
  • dodávku plynu do společných zařízení domu
  • dodávku tepla
  • dodávku teplé užitkové vody
  • havarijní službu
  • čištění a kontrolu komínových cest
  • servis výtahu
  • servis společné televizní antény
  • úklid společných prostor
 • Zajištění likvidací, evidence a vyřizování pojistných událostí bytového fondu v součinnosti s pojišťovnami.

Další technická činnost a služby

 

 • Zajištění stálých havarijních servisních služeb včetně odstranění havárií (nejnutnější zásahy v rozsahu zamezení vzniku následných škod).
 • Drobnou údržbu průběžně dle nutnosti a stavu opotřebení a na základě požadavku vlastníka za předpokladu dostatečného finančního krytí z finančních prostředků vlastníka.
 • Běžnou údržbu jen na základě požadavku nebo souhlasu vlastníka domu, který bude obsahovat dohodu o způsobu a formě financování.
 • Zajištění realizací prací v rámci plánované údržby včetně komplexních revitalizací domů, na základě požadavků a souhlasu vlastníka, dle předem stanoveného rozsahu prací, činností a dodávek a v součinnosti s vlastníkem rozhodovat o:
  • způsobu zajištění dodavatele projekčních prací
  • způsobu a formě financování
  • způsob zajištění dodavatele stavebních prací (vč. požadavku a zorganizování výběrového řízení)
  • formě a rozsahu zastoupení ve věcech stavebního řízení a kontrolní činnost
  • předepsané kontroly, zkoušky a revize technických zařízení ve společných prostorách domu a odstranění závad zjištěných těmito kontrolami, zkouškami a revizemi.

Pravidla přípravy a realizace oprav a plánované údržby domů

 

Správce domu u příležitosti vyúčtování služeb spojených s užíváním jednotek předloží vlastníkovi návrh plánu nutných oprav a údržby společných částí domu, připravovaných pro následné období s určením priorit. Vlastník se k tomuto plánu vyjádří nejpozději do 30. kalendářních dnů. Absence vyjádření vlastníka je považována za souhlas s realizací návrhu plánu dle priorit navrhnutých správcem.

Pravidla přípravy a realizace oprav a plánované údržby domů

 

Na jednotlivé a odsouhlasené akce správce zajistí zpracování projektové dokumentace nutné k jejich provedení.

Pravidla přípravy a realizace oprav a plánované údržby domů

 

Správce předloží vlastníkovi zpracovanou projektovou dokumentaci nebo výčet nutných prací, event. položkový rozpočet ke kontrole a k odsouhlasení.

Pravidla přípravy a realizace oprav a plánované údržby domů

 

Vlastník rozhodne, jestli dodavatel prací bude vybrán na základě doporučení správce nebo s rozhodnutím vlastníka anebo na základě výběrového řízení na zhotovitele akce.

Pravidla přípravy a realizace oprav a plánované údržby domů

 

V případě, že akce bude realizována dodavatelem na základě výběrového řízení, správce zajistí průběh výběrového řízení za účasti vlastníka s rozhodovací pravomocí o výběru nejvhodnější nabídky.

Pravidla přípravy a realizace oprav a plánované údržby domů

 

Po dobu provádění akce zajišťuje v případě požadavku vlastníka správce technický nebo autorský dohled, event. organizuje kontrolní dny, které v předstihu oznámí vlastníkovi.

Pravidla přípravy a realizace oprav a plánované údržby domů

 

Po ukončení díla organizuje správce přejímací řízení za účasti vlastníka.

Pravidla přípravy a realizace oprav a plánované údržby domů

 

Vady v době užívání díla v rámci záruční doby oznamuje vlastník správci, který zajistí v reklamačním řízení jejich odstranění.

Pravidla přípravy a realizace oprav a plánované údržby domů

 

Konečné vyúčtování zhotovené akce bude provedeno v rámci ročního vyúčtování nákladů na opravy a údržbu domu.

Pravidla přípravy a realizace oprav a plánované údržby domů

 

Od těchto pravidel při zajišťování oprav společných částí domu se může správce odchýlit jen tehdy, je-li to nezbytné v zájmu ochrany majetku uživatelů jednotek, zejména v důsledku vzniku havarijního stavu, jenž by ohrožoval životy osob nebo měl za následek vznik rozsáhlých materiálních škod na majetku vlastníka a nemůže-li správce předem obdržet souhlas vlastníka.

Četnost předepsaných revizí a kontrol

=

1x za 5 let

revize elektroinstalace spol. prostor dle ČSN 331500

=

1x za 4 roky

revize hromosvodu dle ČSN 331500 změna Z3

=

1x za 3 roky

revize domovních plynovodů dle vyhl. 85/78 ČÚBP

=

1x za 3 roky

odborné zkoušky výtahů

<

1x za 1 rok

kontrola ručních hasících přístrojů dle vyhl. MV 246/01 Sb.

<

1x za 1 rok

kontrola dodržování PO dle zák. 133/85 Sb.

<

1x za 1 rok

kontrola požárně bezp. zařízení dle vyhl. 246/01 Sb.

<

1x za 2 roky

revize STA dle ČSN 330300

=

1x za 1 rok

provozní kontroly domovních plynovodů

=

2x za 1 rok

čištění komínů dle vyhl. 111/81 Sb. s komínovou vložkou

=

2x za 1 rok

odborné prohlídky výtahů ČSN 332570 kontroly výtahů

=

6x za 1 rok

čištění komínů dle vyhl. 111/81 Sb. bez komínové vložky

Ekonomická oblast

 

 • předpis záloh na služby – jejich výpočet spojených s užíváním jednotek
 • předpis příspěvků do fondu oprav jednotlivých vlastníků (družstevníků)
 • vyúčtování služeb ve smyslu vyhl. č. 372/2001 Sb.
 • vyúčtování fondu doprav jednotlivým vlastníkům
 • zajištění automatizovaného a zašifrovaného styku se službou SIPO s utajením ostatních dat
 • příkazy a kontrola inkasních úhrad za služby spojené s užíváním jednotek
 • výpočet poplatků z prodlení v souladu s platnou právní legislativou
 • vedení účetnictví v souladu s platnou právní legislativou
 • zajištění a vypracování účetní závěrky, včetně daňového přiznání
 • zajištění a obhospodařování veškeré úvěrové politiky dle pokynů družstva (společenství).

Organizačně-legislativní oblast

Pro společenství vlastníků

 

 • zajištění a organizace schůzí shromáždění společenství vlastníků
 • zpracování a rozesílání pozvánek na ustavující shromáždění SVJ
 • vypracování stanov pro SVJ
 • zpracování návrhu správce pro konání SVJ plánované údržby a předpisu měsíčních úhrad pro jednotlivé byty na daný rok
 • zajištění dalších požadavků SVJ dle domluvy
 • zpracování podkladů pro vymáhání pohledávek a zajištění soudního vymáhání pohledávek spojených s užíváním bytu

Pro bytová družstva

 

 • zpracování podkladů pro vymáhání pohledávek a zajištění soudního vymáhání pohledávek spojených s užíváním dr. bytu
 • zpracování žalob včetně soudního vymáhání
 • zpracování nájemních smluv
 • vedení členské evidence
 • zajištění potřebných dokladů pro jednání členské schůze
 • zpracování prohlášení vlastníka
 • zpracování smluv o převodu dr. bytu do osobního vlastnictví člena
 • zajištění dalších požadavků BD dle domluvy.