Dokumenty

Organizační úsek

Žádost o změnu způsobu zasílání korespondence

Technické záležitosti

Žádost o udělení souhlasu na stavební a drobné úpravy v bytě

Obecné podmínky pro povolování úprav bytu:

Každá žádost bude posuzována individuálně. Přesné podmínky povolení realizace úprav budou stanoveny v povolení SBD Hlubina na základě žádosti.

 1. O prováděných prácích a termínu budete informovat zástupce výboru samosprávy. Před zahájením prací budete vhodným způsobem informovat nájemníky o probíhajících úpravách, v případě zvýšené hlučnosti a prašnosti.
 2. Stavební práce budou prováděny tak, aby nebyl porušován domovní řád.
 3. Případné bourací práce budou probíhat pouze v době od 7:00 do 19:00.
 4. Odborné práce provede odborná firma, případně pracovníci s oprávněním pro tuto činnost dle požadovaných příloh. Tyto přílohy nutno doložit na SBD Hlubina – technický úsek před započetím prací.
 5. Zásahy do nosných panelů a zdí nejsou povoleny.
 6. Veškeré úpravy provede žadatel na vlastní náklady.
 7. V případě ukončení členství v SBD Hlubina nebudete uplatňovat náhradu vynaložených nákladů na úpravy u SBD Hlubina.
 8. Doba přestavby nepřesáhne 30 dnů.
 9. Vzniklou stavební suť odvezete na příslušnou skládku vlastním nákladem.
 10. Odpovídáte za udržení pořádku ve spol. částech domu dotčených stav. úpravami.
 11. Při provádění prací nedojde k podstatnému omezení užívání ostatních bytů v domě.
 12. V případě stavebních úprav bytového jádra je nutné zachovat přístup ke společným stoupačkám, k napojení rozvodů odpadů, plynu, vody a k osazeným měřičům. Jestli tento přístup zachován nebude všechny náklady na zajištění přístupu půjdou na vrub žadatele.
 13. Žadatel nese plnou odpovědnost za možné škody způsobené v důsledku realizovaných úprav nebo v případě omezení přístupu (viz předešlý bod).
 14. Nejsou povoleny zásahy do společných rozvodu instalací v domě (např. VZT, topení,..)
 15. Stavy vodoměrů před demontáží a po montáži musí být ověřeny členem domovního výboru.
 16. Zaplombování vodoměrů je oprávněna provést výhradně odborná firma nebo oprávněný pracovník SBD Hlubina.
 17. Po ukončení prací předáte na technický úsek kopie revizních zpráv:
  • elektro (v případě zásahů do elektroinstalace).
  • plynu (v případě zásahů do rozvodů plynu, odpojení plynoměru, apod.).
  • protokol o tlakové zkoušce vody (v případě zásahů do rozvodů vody).
  • protokol o zkoušce těsnosti odpadního potrubí (v případě zásahů do odpadů).
 18. Stavební úpravy bytu nezakládají nárok na změny výměr bytu nebo změn koeficientů bytu.
 19. V případě užití výtahu (přeprava materiálu) nesmí dojít k jeho přetížení a poškození.
 20. Žadatel uhradí poplatek ve stanovené výši.
 21. Práce budou provedeny nejpozději do 6 měsíců od vydání povolení.
 22. Podpisem stvrzuji souhlas s respektováním a dodržením podmínek uvedených v následně vydaném povolení stavebních úprav.

Potřebné doklady a podklady:

 • Potvrzení o zaplacení stanoveného poplatku SBD Hlubina.
 • Zjednodušená technická zpráva (popis technologických postupu prací a specifikací použitých materiálů)
 • Půdorys s vyznačením dotčených konstrukcí, v případě dispozičních změn půdorysy nového a původního stavu.
 • Statické posouzení nových příček autorizovanou osobou s platným osvědčením o autorizaci. Požadováno v případě provádění vyzdívek nebo změnách dispozice.
 • Posouzení kročejové neprůzvučnosti (v případě provádění nových podlah).

Dle charakteru rekonstrukce nemusí být vyžadovány všechny přílohy – upřesní TÚ.

Žádost o udělení souhlasu s výměnou oken

Obecné podmínky pro výměnu oken:

Každá žádost bude posuzována individuálně. Přesné podmínky povolení realizace úprav budou stanoveny v povolení SBD Hlubina na základě žádosti

 1. O prováděných prácích a termínu budete informovat zástupce výboru samosprávy. Před zahájením prací budete vhodným způsobem informovat nájemníky o probíhajících úpravách, v případě zvýšené hlučnosti a prašnosti.
 2. Stavební práce budou prováděny tak, aby nebyl porušován domovní řád.
 3. Případné bourací práce budou probíhat pouze v době od 7:00 do 19:00.
 4. Odborné práce provede odborná firma, případně pracovníci s oprávněním pro tuto činnost dle požadovaných příloh. Tyto přílohy nutno doložit na SBD Hlubina – technický úsek před započetím prací.
 5. Zásahy do nosných panelů a zdí nejsou povoleny.
 6. Veškeré úpravy provede žadatel na vlastní náklady.
 7. V případě ukončení členství v SBD Hlubina nebudete uplatňovat náhradu vynaložených nákladů na úpravy u SBD Hlubina.
 8. Doba přestavby nepřesáhne 30 dnů.
 9. Vzniklou stavební suť odvezete na příslušnou skládku vlastním nákladem.
 10. Odpovídáte za udržení pořádku ve spol. částech domu dotčených stavebními úpravami.
 11. Při provádění prací nedojde k podstatnému omezení užívání ostatních bytů v domě.
 12. Úpravy (výměna oken) musí být realizovány tak, aby případné pozdější provádění revitalizace domu ze strany SBD nebylo zmíněnými úpravami omezeno. V opačném případě zajišťujete vlastním nákladem případné vícepráce.
 13. Rozměry a členění nových oken bude provedeno tak, aby vzhledově odpovídaly již vyměněným oknům a tak, aby bylo možno provést zateplení domu.
 14. Nová okna by měla mít tl. plastu min. 2,8mm a součinitel tepelného prostupu U=1,2 max.
 15. K utěsnění venkovního rámu doporučujeme použít komprimační pásku a z vnitřní strany difuzní pásku.
 16. Nesete plnou odpovědnost za možné škody způsobené v důsledku realizovaných úprav.
 17. Stavební úpravy bytu nezakládají nárok na změny výměr bytu nebo změn koeficientů bytu.
 18. V případě užití výtahu (přeprava materiálu) nesmí dojít k jeho přetížení a poškození.

Potřebné doklady a podklady:

 • Potvrzení o zaplacení stanoveného poplatku SBD Hlubina.
 • Zjednodušená technická zpráva – technologický postup.
Žádost o udělení souhlasu na povolení zasklení lodžie

Obecné podmínky pro povolování úprav bytu:

Každá žádost bude posuzována individuálně. Přesné podmínky povolení realizace úprav budou stanoveny v povolení SBD Hlubina na základě žádosti.

 1. Před zahájením prací zajistíte vyjádření u příslušného stavebního úřadu.
 2. O prováděných prácích a termínu budete informovat zástupce výboru samosprávy. Před zahájením prací budete vhodným způsobem informovat nájemníky o probíhajících úpravách, v případě zvýšené hlučnosti a prašnosti.
 3. Stavební práce budou prováděny tak, aby nebyl porušován domovní řád.
 4. Případné bourací práce budou probíhat pouze v době od 7:00 do 19:00.
 5. Odborné práce provede odborná firma, případně pracovníci s oprávněním pro tuto činnost dle požadovaných příloh. Tyto přílohy nutno doložit na SBD Hlubina – technický úsek před započetím prací.
 6. Zásahy do nosných panelů a zdí, do zateplení nejsou povoleny.
 7. Veškeré úpravy provede žadatel na vlastní náklady.
 8. V případě ukončení členství v SBD Hlubina nebudete uplatňovat náhradu vynaložených nákladů na úpravy u SBD Hlubina.
 9. Doba přestavby nepřesáhne 30 dnů a to počínaje dnem zahájení prací.
 10. Případnou stavební suť odvezete na příslušnou skládku vlastním nákladem.
 11. Odpovídáte za udržení pořádku ve spol. částech domu dotčených stavebními úpravami.
 12. Při provádění prací nedojde k podstatnému omezení užívání ostatních bytů v domě.
 13. Žadatel bere na vědomí, že při rekonstrukci lodžie a opravách fasády domu provede demontáž, zpětnou montáž a případné úpravy zasklení na vlastní náklady.
 14. Nesete plnou odpovědnost za možné škody způsobené v důsledku realizované přestavby nebo v případě omezení přístupu (viz. předešlý bod).
 15. Stavební úpravy bytu (lodžie) nezakládají nárok na změny výměr bytu nebo změn koeficientů bytu.
 16. V případě užití výtahu (přeprava materiálu) nesmí dojít k jeho přetížení a poškození.

Potřebné doklady a podklady:

 • Potvrzení o zaplacení stanoveného poplatku SBD Hlubina.
 • Vyjádření příslušného stavebního úřadu.
 • Zjednodušená technická zpráva – technologický postup.
Žádost o udělení souhlasu na umístění satelitní paraboly

Obecné podmínky pro povolování:

Každá žádost bude posuzována individuálně. Přesné podmínky povolení realizace úprav budou stanoveny v povolení SBD Hlubina na základě žádosti.

 1. Montáž satelitní paraboly nebo antény (dále jen „zařízení“) je povolen pouze s písemným souhlasem SBD Hlubina.
 2. V popisu musí být uveden typ a velikost zařízení.
 3. Držák zařízení bude v antikorozním provedení. Provozovatel provede montáž zařízení vlastním nákladem dle platných norem a předpisů.
 4. Provozovatel* plně odpovídá za bezpečnost provozu instalovaného zařízení.
 5. Provozovatel* je při provozu zařízení povinen respektovat platné technické normy, hygienické předpisy a právní předpisy.
 6. Zařízení nesmí být kotveno na zateplený obvodový plášť objektu a přes střešní krytinu.
 7. V případě zásahu do rozvodu elektro nutno doložit revizi. V případě instalace zařízení na střechu je nutno k žádosti doložit schéma přívodu napájení k zařízení.
 8. V případě napojení zařízení na jímací soustavu hromosvodu doručí provozovatel*, a to nejpozději do 7 dnů od provedené instalace, na technický úsek SBD Hlubina dílčí revizní zprávu hromosvodu.
 9. Instalované zařízení nesmí omezovat ostatní uživatele bytů nebo ovlivňovat běžný chod objektu (např. rušením STA atd.).
 10. Instalace paraboly musí být realizovány tak, aby případné pozdější provádění oprav ze strany SBD Hlubina nebo SVJ nebylo zmíněnou instalací omezeno. V opačném případě zajišťujete vlastním nákladem odpovídající přístup pro prováděcí firmu.
 11. V případě vzniku škod způsobených při instalaci, provozu nebo demontáži zařízení, zajistí provozovatel* nápravu a to neprodleně.
 12. Případné škody způsobené provozovatelem nebo zařízením může SBD Hlubina vymáhat na uživateli.
 13. Provozovatel* v případě demontáže zařízení uvede vše do původního stavu.
 14. SBD Hlubina je oprávněno v případě provádění rekonstrukce domu toto povolení zrušit. Provozovatel* se v tomto případě zavazuje demontovat zařízení do 14-ti kalendářních dnů. V případě nedodržení termínu demontáže je SBD Hlubina oprávněno vyúčtovat provozovateli* smluvní pokutu ve výši 100,–Kč za každý den prodlení.
 15. Provozovatel* zařízení si je plně vědom veškerých bodů tohoto povolení a nemá k nim žádných námitek.

Vysvetlivky: *provozovatel (vlastník nebo nájemce bytové jednotky)

Potřebné doklady a podklady:

 • Potvrzení o zaplacení stanoveného poplatku SBD Hlubina.
 • Technická specifikace.
 • Schématické zakreslení přívodu napájení zařízení.
Žádanka na zajištění opravy

Účel:

Vyplněný formulář žádanky slouži pracovníkům technického úseku jako podklad pro zajištění specifikované opravy nebo požadavku. Podstatný je podpis žadatele a předsedy nebo pověřeného člena výboru samosprávy. V případě SVJ – předsedy nebo pověřeného člena výboru SVJ. A také specifikace úhrady. Požadavek doručený bez podpisu pověřeného člena výboru samosprávy (SVJ), nebude pracovníky správy SBD Hlubina dále zajišťován do doby potvrzení požadavku ze strany výboru samosprávy (SVJ).

Formulář žádanky je možné zasílat také elektronicky předsedou výboru samosprávy (předsedou výboru SVJ), za předpokladu splnění podmínky doručení vyplněného a podepsaného tiskopisu pro elektronickou komunikaci se správou SBD Hlubina.

Potřebné doklady a podklady:

 • Vyplněný tiskopis.
 • Specifikace úhrady.
 • Podpis přesedy nebo pověřeného člena výboru samosprávy (výboru SVJ)
Příloha k oznámení o škodní události

Převody

Smlouva o převodu družstevního podílu k bytu

Účel:

 • Změna nájemce bytové jednotky.

Podmínky:

 • Vypořádání veškerých pohledávek váznoucích na převáděné jednotce vůči SBD Hlubina (nájemné, služby, faktury, soudní poplatky atd.).

Potřebné dodklady:

 • občanský průkaz
 • nájemní smlouva (pokud se jedná o společné členství manželů, nebo společný nájem manželů, musí smlouvu podepsat oba manželé).

Tiskopis:

 • Smlouva bude sepsána v kanceláři bytového oddělení
Smlouva o převodu družstevního podílu ke garáži

Účel:

 • Změna nájemce jednotky.

Podmínky:

 • Vypořádání veškerých pohledávek váznoucích na převáděné jednotce vůči SBD Hlubina (nájemné, služby, faktury, soudní poplatky atd.).

Potřebné dodklady:

 • občanský průkaz
 • nájemní smlouva (pokud se jedná o společné členství manželů, nebo společný nájem manželů, musí smlouvu podepsat oba manželé).

Tiskopis:

 • Smlouva bude sepsána v kanceláři bytového oddělení
Výzva k převodu družstevního bytu do osobního vlastnictví

Účel:

 • převod bytu do osobního vlastnictví

Podmínky:

 • splacená anuita
 • bez dluhů vůči SBD Hlubina
Ukončení členství v družstvu

Účel:

Ukončení členství v družstvu (dohodou, vystoupením).

Obsah:

V souladu s ustanovením Stanov SBD Hlubina, může člen družstva ukončit své členství v družstvu:

 • Dle čl. 20 dohodou, dohodne-li se člen s družstvem na skončení členství. Členství končí sjednaným dnem. Dohoda bude sepsána na správě družstva.
 • Dle čl. 21 vystoupením, kdy členství zaniká uplynutím doby dvou měsíců, tato doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni doručení písemného oznámení člena o vystoupení z družstva.

Evidence

Evidenční list vlastníka bytové jednotky

Účel:

Kontaktní a evidenční údaje vlastníka a spoluvlastníka bytové jednotky.

Obsah:

Prohlašuji, že veškeré údaje jsou pravdivé a zavazuji se, že písemně oznámím družstvu každou další změnu skutečností uvedených v tomto evidenčním listě do 15 dnů od jejího vzniku. Dávám souhlas SBD Hlubina ke zpracování osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb. Žádám o veškerý kontakt správce na vlastníka jednotky.

Evidenční list nájemce bytové jednotky

Účel:

Kontaktní a evidenční údaje nájemce a spolunájemce bytové jednotky.

Obsah:

Prohlašuji, že veškeré údaje jsou pravdivé a zavazuji se, že písemně oznámím družstvu každou další změnu skutečností uvedených v tomto evidenčním listě do 15 dnů od jejího vzniku. Dávám souhlas SBD Hlubina ke zpracování osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb.

Oznámení počtu osob v bytě

Účel:

Změna nebo upřesnění osob, které užívají bytovou jednotku. U některých domů je podkladem pro rozúčtování nákladů

Obsah:

Oznámení a upřesnění počtu osob v bytě.

Prohlašuji, že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé a zavazuji se, že písemně oznámím družstvu každou další rozhodnou změnu skutečností v počtu osob písemně nejpozději do 15 dnů od jejího vzniku.

Oznámení o změně doručovací adresy

Podnájem

Souhlas o přenechání družstevního bytu (jeho části) do podnájmu

Byt nebo jeho část lze přenechat do podnájmu jen s písemným souhlasem družstva a to maximálně na dobu 1 roku. Porušení této povinnosti se považuje za důvod pro vyloučení člena. Po skončení podnájmu podnájemce nemá právo na náhradní podnájem, ani na žádnou jinou bytovou náhradu. Za řádné plnění povinností podnájemce odpovídá družstvu člen-nájemce bytu.

Tiskopis:

Souhlas o přenechání družstevního bytu-jeho části do podnájmu dle § 719 Občanského zákoníku a podle čl.47 Stanov SBD Hlubina

Účastníci berou na vědomí, že po skončení podnájmu, podnájemce nemá právo na náhradní podnájem.

Účastníci berou na vědomí, že za dočasný podnájem družstevního bytu a za řádné plnění povinností podnájemce odpovídá družstvu jen člen – nájemce bytu.

Žádost o prodloužení podnájmu

Byt nebo jeho část lze přenechat do podnájmu jen s písemným souhlasem družstva a to maximálně na dobu 1 roku, toto platí i v případě prodloužení podnájmu. Porušení této povinnosti se považuje za důvod pro vyloučení člena. Po skončení podnájmu podnájemce nemá právo na náhradní podnájem, ani na žádnou jinou bytovou náhradu. Za řádné plnění povinností podnájemce odpovídá družstvu člen-nájemce bytu.

Nájem

Dohoda o splátkách

Účel:

 • V případě pohledávky uživatele bytové jednotky je možno osobně sepsat na správe družstva dohodu o splátkách.

Potřebné doklady a podklady:

 • občanský průkaz
 • doložení výzvy o úhradě pohledávky (popř. faktury)

Tiskopis:

 • Tiskopis není k dispozici, splátky se řeší individuálně při osobní návštěvě.

Ekonomický úsek

Žádost o úpravu záloh

Účel:

 • úprava výše záloh na služby poskytované prostřednictvím družstva:
  • vodné, stočné
  • teplá voda
  • teplo

Potřebné doklady a podklady:

 • nejsou potřeba žádne podklady
Souhlas se zřízením zástavy pro úvěr u ČSOB

Účel:

 • Podklady pro vyřízení úvěru (pro revitalizace a pod).

Podmínky:

 • seznam družstevníků (vlastníků) musí být před schůzí schválen správou SBD Hlubina
 • souhlas s úvěrem musí být nejméně dvěmi třetinami (66 %) nájemců
 • souhlas s úvěrem musí být podepsán 100 všemi vlastníky (100%)
 • v případě SJM (společné jmění manželů) musí být podepsáni oba manželé

Potřebné doklady a podklady:

 • podepsané souhlasy ve smyslu výše uvedených podmínek
Žádost o zasílání bezhotovostních plateb oprav

Účel:

Z důvodu úsporných opatření na SBD Hlubina a zároveň z důvodu operativnosti je možno zaslat přeplatek z vyúčtování služeb a jiné platby na Váš bankovní účet po vyplnění níže uvedeného formuláře. Pokud máte na správě SBD Hlubina již nahlášený a ověřený účet, není nutné zasílat znovu vyplněný formulář.

V případě nového čísla účtu či jakékoliv změny Vašeho stávajícího účtu, je nutné formulář vyplnit znovu, osobně jej předat na SBD Hlubina, kde pracovnice tyto údaje na Vašem formuláři ověří.

Taktéž lze formulář zaslat poštou, ale jen za podmínky jeho ověření (např. u notáře, na matrice). V opačném případě nebude brán na zaslání přeplatku na Váš účet zřetel, a ten bude posléze zaslán poštou.

Informace technické

Postup při výměně otopných těles

Dokument je z historických důvodu k dispozici pouze ve formátu pdf.

Zpřístupnění domovních předávacích stanic - Dalkia ČR a.s.

V případě, že ve Vašem domě nemáte dosud zajišten přístup do DPS (domovní předávací stanice), kontaktuje pracovníky technického úseku SBD Hlubina, kteří toto na základě Vašeho požadavku zajistí.

Kontaktní osoby za SBD Hlubina:

 • Hana Staváčová, tel.č. 554 819 643, stavacova@www.sbdhlubina.cz
Servis výtahů od 1.4.2012

Za účelem úspory finančních prostředků SBD Hlubina vyhlásilo výběrové řízení na poskytovatele servisních služeb výtahů. Ve výběrovém řízení zvítězila společnost Výtahy Ostrava, která začne v souladu se smlouvou o dílo poskytovat servis od 1.4.2012.

Vyproštění osob z výtahů

V případě vyproštění osob z výtahů servisní organizací sdělujeme:

 • v pracovní době provádí servisní organizace Výtahy Ostrava
 • mimo pracovní dobu provádí hasiči
 • vyproštění osob je u obou případech bezplatné

Kontaktní čísla:

Dispečink: 596 134 540
Havarijní služba: 777 100 216
775 705 963
Srovnání poměrových měřičů tepla.

Důvod:

Dle zákona č. 318/2012 Sb., § 7, odst. 4 jsou stavebníci, vlastníci budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinni vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími (termostatické hlavice na otopných tělesech) a registrujícími (indikátory topných nákladů, měřiče tepla) dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem: konečný uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů.

 

Termostatická hlavice na otopných tělesech a měřiče tepla nebo indikátory topných nákladů musí být instalovány nejpozději do 31.12.2014

Poměrové měřiče tepla slouží k spravedlivějšímu
poměrovému rozdělení celkových nákladů na vytápění v domě.

Doporučení:

Na současném trhu je množství společností, které nabízejí různé typy měřidel. V zásadě se jedná o totožná zařízení viz. popis níže, která se liší pouze vzhledem a cenou. V této souvislosti důrazně doporučujeme osazení měřících zařízení společností, které bude provádět odečet a rozúčtování, a to z důvodu kompatibility měřících přístrojů a softwaru.

Základní rozdělení:

a) odpařovací

Odpařovací indikátor je v principu zapouzdřená skleněná trubička (ampule), naplněná těžkoodpařitelnou kapalinou, upevněná na „určeném“ místě každého otopného tělesa. V časové závislosti na teplotě radiátoru dochází k úbytku kapaliny, přičemž na konci topného období je nutno na všech indikátorech odečíst počet dílků, trubičku zapečetit a vyměnit za novou. Při zpracování údajů (odečtených dílků) se používá řada opravných koeficientů (koeficient polohy, výkonu tělesa, světové strany, přestupu tepla, montáže, zákrytu), které mají vyvážit nepřesnosti metody. Rovněž tolerance odparu mezi jednotlivými indikátory je poměrně velká (až 20%). V zásadě docházelo k měření spotřeby na základě teploty příslušného otopného tělesa.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zastaralý a nepřesný způsob měření, není o instalaci těchto měřičů v současné době na trhu zájem i přes nižší pořizovací náklady a většina společností provádějících montáž a odečet doporučuje měření elektronické.

a) elektronické

 • bez rádiového přenosu dat
 • s rádiovým přenosem dat

Elektronické indikátory vytápění jsou určeny k přesnější spolehlivější registraci spotřeby, transparentnímu záznamu a k bezproblémovému odečtu. Elektronické indikátory vytápění nabízí veškeré výhody odečtu, mají individuálně programovatelné dny pro každé topné těleso, jsou tudíž přesnější. Velmi citlivý systém dvou snímačů měří současně dvě teploty: okamžitou teplotu radiátoru a okamžitou teplotu okolního prostoru. Tyto přístroje mají ochranu proti ovlivňování měření. Pokud dojde k nežádoucímu ovlivňování přístroje (např. jeho zakrytím), přepne se automaticky do jednočipového režimu a počítá s pevně zadanou teplotou místnosti, která je pro ovlivňovatele nevýhodný. Kromě toho rozlišují přístroje letní a zimní provoz.

„Rádiovým“ způsobem odečtu je zajištěno především soukromí bydlících, kdy nejsou vázáni na konkrétní datum a čas odečítajícího pracovníka, nemusí se odstavovat nábytek a veškerá odečtená data jsou po odečtu automaticky přetažena do programu rozúčtování. Tudíž nemůže dojít k chybnému nebo nepřesnému odečtu a nemusí se pracně domlouvat případné náhradní termíny.

 

Elektronické indikátory jsou na trh dodávány jako:

Jednočidlové, které snímají pouze povrchovou teplotu otopného tělesa podobně jako odpařovací indikátory. Jejich nevýhodou je indikace dodávky tepla až od teploty otopného tělesa okolo 50°C – nepřesné měření v přechodném období podzim, jaro. Jednočidlový indikátor má nízké provozní náklady, životnost baterie je 10 i více let. Umožňuje automatický odečet naměřených hodnot na displeji v libovolný den v roce, uživatel má plnou kontrolu nad naměřenými hodnotami po celý rok.

Dvoučidlové, které snímají kromě povrchové teploty tělesa i teplotu okolí v místnosti. Lze tak porovnávat nerovnoměrné dimenzování otopných těles, k němuž může dojít při částečném zateplení obvodového pláště, při výměně oken, zasklení balkonů apod. Má vyšší pořizovací náklady, avšak nízké provoz, životnost baterie je 10 i více let. Umožňuje automatický odečet naměřených hodnot na displeji v libovolný den v roce. Nejnovější generace mají tzv. elektronickou plombu – elektronická ochrana přístroje proti možnostem ovlivnění mechanickým zásahem nebo demontáži. Elektronické odečty u některých typů přístrojů se mohou pořizovat prostřednictvím např. čipové karty, infraportu. Takto provedené odečty jsou levné a bezchybné.

Doporučení:

Vzhledem, k tomu, že odpařovací měřidla jsou již velmi zastaralá a nepřesná jak při odečtu tak i při samotném měření, a rovněž k tomu, že odečet se dále upravuji přepočtem dalšími „koeficienty“, naproti tomu je elektronické měření přesnější a bez nutnosti úpravy odečtu různými “koeficienty“ doporučujeme instalaci elektronického poměrového měřidla.

Pro SBD Hlubina dlouhodobě provádějí jak odečty, tak rozúčtování společnosti
iTEEN.CZ a Techem s.r.o., které rovněž zajišťují dodávku a montáž měřičů tepla.

Upozornění:

Jeden napojovací uzel musí být funkčně zprovozněn jako jeden celek, to znamená, že všechny vchody napojené na jeden napojovací uzel musí mít typově stejné měřiče a stejnou společnost provádějící odečty a rozúčtování z důvodu použití empirických vzorců, způsobu a metodiky odečtu a výpočtu.

 • Ceny v tabulce uvedených zařízení se odvíjí od množství objednaných kusů.
 • Orientační cena Vám v případě zájmu bude sdělena na tech. úseku SBD Hlubina, přesná cena bude určena až konkrétní nabídkou.

Ochrana proti pokusům o ovlivnění.Odečet bez nutnosti vstupu do bytu uživatele.Rozměry: V:93 x Š:38 x H:28mm

Název firmy Způsob měření Typ meřiče Popis Vzhled
Techem, spol. s r.o. elektr. ITN vario SIIIzáruka 48 měsíců Dvoučidlové elektronické indikátory topných nákladů s vizuálním odečtem. V průběhu 10 let si můžete nechat aktivovat dodatečně rádiový přenos.Je nutný přístup do bytu.Rozměry: V:118 x Š:39,2 x H:32 mm
elektr. ITN data IIIzáruka 48 měsíců Dvoučidlové elektronické indikátory s rádiovým přenosem dat (odečty se realizují stahováním dat mimo byty do přenosné čtečky), uživatel své hodnoty na jednotlivých přístrojích vidí po celý následující rok.Odečet bez nutnosti vstupu do bytu uživatele.Možnost montáže na různé typy radiátorů.Rozměry: V:118 x Š:39,2 x H:32 mm
Odpařovací indikátory tepla již tato společnost nedodává.  
iTEEN CZ s.r.o. elektr. E-ITN 30záruka 60 měsíců Je plně dvoučidlový – měřením teploty otopného tělesa teploty v místnosti zajišťuje přesné měření spotřební hodnoty otopného tělesa a zabraňuje měření v letním období.Elektronická plomba proti ovlivnění a manipulaciOdečet bez nutnosti vstupu do bytu uživatele.Možnost montáže na různé typy radiátorů.Rozměry: V:100 x Š:37 x H:33 mm
odpař. Brunata RMK-87 Kapillarzáruka 60 měsíců Funguje na principu odpařování, které je úměrné množství tepla vyzařovaného z radiátoru. Změřením hloubky odparu je vyhodnocena spotřeba tepla. Kapalina je bez zápachu, nemůže vytéct z patentované ampule ani v případě rozbití či otočení dnem vzhůru.Je nutný přístup do bytu.Možnost montáže na různé typy radiátorů.Rozměry: V:135 x Š:38 x H:31,5 mm
Maddalena CZ s.r.o. elektr. ITN-RF Značkový jednočipový indikátor topných nákladů Montáž lze provést na článková topná tělesa (radiátory), trubkové radiátory, deskové radiátory s vodorovným i svislým prouděním. Měří s opravnými korekčními koeficienty.U elektronických indikátorů s dálkovým přednosem je odečet bez nutnosti vstupu do bytu uživatele.Rozměry: není specifikováno
Odpařovací indikátory tepla již tato společnost nedodává.  
ENBRA, a.s. elektr. Qundis Caloric 5 BASICzáruka 36 měsíců Značkový dvoučidlový indikátor topných nákladů. Je také zabezpečen kontrolním číslem, takže nemůže dojít k situaci, že bude v rozúčtování použita chybná hodnota indikované spotřeby. V přístroji je zaznamenána nejvyšší teplota média i počet hodin, kdy byla teplota média vyšší než 41 °C.Ochrana proti pokusům o ovlivnění.Je nutný přístup do bytu.Rozměry: V:102 × Š:40 × H:30mm
elektr. Qundis Caloric 5 WALK-BYzáruka 36 měsíců Moderní indikátor umožňující radiový odečet dat s jednosměrnou komunikací. Vysílání dat je kontinuální avšak v průběhu dne i roku časově omezené. To na jedné straně sice omezuje možnost meziodečtů, například při změně nájemníků v průběhu roku, na druhé straně podstatně zvyšuje dobu životnosti baterie. Indikátor je dvoučidlový. V přístroji je zaznamenána nejvyšší teplota média i počet hodin, kdy byla teplota média vyšší než 41°C.Ochrana proti pokusům o ovlivnění.Odečet bez nutnosti vstupu do bytu uživatele.Rozměry: V:102 × Š:40 × H:30mm
elektr. Qundis Caloric 5 AMRzáruka 36 měsíců Moderní indikátor umožňující radiový odečet dat s jednosměrnou komunikací. Vysílání dat je kontinuální avšak v průběhu dne časově redukované.. Indikátor je dvoučidlový. V přístroji je zaznamenána nejvyšší teplota média i počet hodin, kdy byla teplota média vyšší než 41°C. Možnost každodenního odečtu.Ochrana proti pokusům o ovlivnění.Odečet bez nutnosti vstupu do bytu uživatele.
elektr. Sontex 556záruka 36 měsíců Moderní indikátor švýcarské firmy Sontex se vyznačuje obousměrnou rádiovou komunikací a schopností rozlišovat zimní a letní období. Indikátor odesílá data pouze na výzvu a tím je dosaženo dlouhé doby životnosti baterie a možnosti realizovat odečet kdykoliv v průběhu roku.
Odpařovací indikátory tepla již tato společnost nedodává.  
ISTA s.r.o. elektr. Symphonic 3 radiozáruka 120 měsíců Radiový systém nové generace nabízí komfort a flexibilitu při rozúčtování nákladů spojených se spotřebou tepla. Všechna data z poměrových rozdělovačů topných nákladů jsou zachycována automaticky a zpracovávána elektronicky.Odečet bez nutnosti vstupu do bytu uživatele.Rozměry: V:92,3 x Š:40,2 x H:29,1 mm
elektr. Doprimo 3 radio Dvoučidlové technologie. Naměřené hodnoty mohou být zobrazeny spolu s předešlými údaji za předešlý rok pro porovnání. Lithiová bateriie má životnost 10+2 let. Spodní část je vyrobena ze stříkané slitiny s vysokou tepelnou vodivostí a montuje se přímo na topné těleso.  Začíná načítat, pokud mezi teplotou topného tělesa a senzorem teploty prostoru vznikne rozdíl minimálně 4,5º K a když současně povrchová teplota topného tělesa činí minimálně 29º C (říjen – květen), resp. 40º C (červen – září). Toto zajišťuje správcům požadovanou minimalizaci letního načítání.  Ukládá do paměti konečné hodnoty za posledních 12 měsíců a také loňské a předloňské hodnoty.Je nutný přístup do bytu.Možnost varianty s dálkovým odečtem bez nutnosti vstupu do bytu uživatele.Rozměry: V:92,3 x Š:40,2 x H:29,1 mm
  Odpařovací indikátory tepla již tato společnost nedodává.  
Povinnost instalace měřičů tepla dle zákona 318/2012 Sb.

Dle zákona č. 318/2012 Sb., § 7, odst. 4 jsou stavebníci, vlastníci budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinni vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími (termostatické hlavice na otopných tělesech) a registrujícími (indikátory topných nákladů, měřiče tepla) dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; konečný uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů.

Termostatické hlavice na otopných tělesech a měřiče tepla nebo indikátory topných nákladů musí být instalovány nejpozději do 31.12.2014.

Povinnost vypracování průkazu energetické náročnosti budovy dle zákona 148/2007 Sb.

Od 1.1.2013 je zákonem stanovena nová povinnost, doložit PENB při prodeji nebo pronájmu budovy nebo její ucelené části. Od tohoto data je tedy nutné doložit PENB při prodeji či pronájmu budovy nebo prodeji bytové jednotky. V případě pronájmu bytové jednotky je tato povinnost odložena až od 1.1.2016. Ve jmenovaných případech je nutné PENB předložit možnému kupujícímu nebo nájemci, např. v případě kdy si zájemce nemovitost přijde prohlédnout. Zároveň je nutné uvést měrné ukazatele energetické náročnosti již při inzerci prodeje nebo pronájmu spolu s ostatními údaji o nemovitosti. Při podpisu kupní nebo nájemní smlouvy je nutno PENB kupujícímu nebo nájemci předat, v opačném případě může být prodejce sankciován až do výše 100 000,- Kč.

Bez ohledu na prodej nebo pronájem jsou vlastníci budov povinni zajistit zpracování PENB pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy dle jejich velikosti v následujících termínech:

 • s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 do 1.1.2015
 • s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 m2 do 1.1.2017
 • s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2 do 1.1.2019

Vlastník bytové jednotky je povinen požádat písemně (nejlépe doporučeně) SVJ o předání PENB. Není-li mu PENB předán, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé tři roky. V takovém případě nemusí vlastník bytové jednotky zajišťovat uvedení ukazatelů energetické náročnosti při inzerci  prodeje, ale musí vyúčtování předložit případnému zájemci o koupi a předat vyúčtování při podpisu smlouvy. Využití této možnosti však nezbavuje SVJ povinnosti nechat zpracovat PENB a takové SVJ se vystavuje i případné sankci (pokuta do výše 200 000,- Kč).

Seznam firem pro revize a opravy plynu

V případě zjištění závady či úniku plynu v průběhu revize či kontroly na plynovodu směrem od plynoměru ke spotřebiči si odstranění závady hradí sám uživatel bytu, není-li domovní schůzí stanoveno jinak. Odstranění zjištěné závady může provést společnost provádějící revizi, případně i jiný technik s oprávněním provádět opravy plynových zařízení a rozvodů na základě rozhodnutí uživatele bytu, například viz. tabulka.

V případě, že bude uživatelem bytu k opravě zvolen jiný technik než provádějící revizi, je povinností uživatele bytu doručit protokol či zápis o odstranění závady na technické oddělení SBD Hlubina nejpozději v den požadovaného odstranění uvedeného v protokolu revize nebo kontroly.

 

Firma Tel. kontakt
Fa Vodař 721 820 319
Fa Gavi-Mont 604 237 072
Fa Beneš 603 365 923
Fa I.G.B Holding 602 534 022
Fa Kubánek 608 455 029
Fa Fromel 552 350 784
Fa Hořavka 777 850 873
Fa Novosad 722 013 564

 

V Ostravě dne 15.4.2014

Vyhláška č. 237/2014 k povinnosti instalovat měřičů tepla dle zákona 318/2012 Sb.

Vzhledem k tomu, že byla vydána vyhláška č. 237/2014 k zákonu č. 318/2012
je povinnost instalace poměrových měřičů tepla v souladu se zákonem NUTNÁ.

Proto se prosím bezodkladně obraťte na tech. úsek SBD Hlubina,
kde Vám poradíme, případně zajistíme cenové nabídky a realizaci.

 

VYHLÁŠKA ze dne 4. listopadu 2014,

kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012 Sb. a zákona č. 310/2013 Sb., k provedení § 7 odst. 9:

Čl. I

Vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům, se mění takto:

 1. V názvu vyhlášky se slova „regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům“ nahrazují slovy „regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie“.
 2. V § 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
  „d) rozsah vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji registrujícími dodávku tepelné energie.“.
 3. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu zní:

  „§ 7a
  Vybavení přístroji registrujícími dodávku tepelné energie

  1. V budovách se vnitřní rozvod tepla pro vytápění a vnitřní rozvod chladu vybaví v případě, že
   1. vstupuje a vystupuje z bytu nebo nebytového prostoru v jednom místě, pracovním měřidlem stanoveným určeným k měření tepla nebo chladu podle zákona o metrologii v místě vstupu vnitřního rozvodu tepla pro vytápění nebo vnitřního rozvodu chladu do bytu nebo nebytového prostoru,
   2. vstupuje a vystupuje z bytu nebo nebytového prostoru v několika místech,
    1. zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění, nebo
    2. pracovním měřidlem stanoveným určeným k měření tepla nebo chladu podle zákona o metrologii.
  2. Zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění je indikátor pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy instalovaný na každém otopném tělese, indikátor instalovaný na odtokové trubce z otopného tělesa nebo přístroj se snímačem teploty vnitřního vzduchu ve vytápěném prostoru a teploty venkovního vzduchu ve dnech vytápění v otopném období s trvalým průběhovým záznamem rozdílů těchto teplot vzduchu za časový interval, kterým je počet dnů v otopném období. V budově se instalují vždy stejné typy indikátorů nebo přístrojů se snímačem teplot.
  3. V případě společné přípravy teplé vody v domě se na vstupní potrubí zásobující každý byt nebo nebytový prostor teplou vodou osadí vodoměr na teplou vodu používaný k rozdělování nákladů na společnou přípravu teplé vody v domě podle vyhlášky, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu.
  4. Odstavce 1 až 3 se nevztahují na případy, kdy se neprovádí rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody v domě.“.

Čl. II Přechodné ustanovení

Pokud byla přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky instalována v budově zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, přičemž podle § 7a odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 194/2007 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, by měla být instalována pracovní měřidla stanovená, pak se tato měřidla instalují až po ukončení životnosti zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění stanovené výrobcem těchto zařízení.

Čl. III Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Vyhláška 269/2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou

Vyhláška je k dispozici pouze ve formátu pdf:

Přechod televizního vysílání na DVB-T2 standard

Dne 30.9.2018 vypnula ČT v rámci příprav přechodu na druhou generaci pozemního digitálního vysílání (DVB-T2) své programy v HD rozlišení.

Přechod na DVB-T2 je vynucenou změnou, která se týká 60% domácností v ČR přijímajících televizní vysílání prostřednictvím pozemních televizních sítí. Důvodem je uvolnění frekvenčního pásma 700 MHz, na kterém doposud vysílají pozemní televizní vysílače, pro potřeby mobilních operátorů. Termín pro ukončení využívání pásma 700 MHz pro televizní vysílání je červen 2020. Tyto změny se dotknou i společné televizní antény v domě.

Pozemní televizní příjem poskytuje širokou programovou nabídku nejsledovanějších televizních stanic a je jediný bezplatný. Všechny ostatní způsoby televizního příjmu (satelitní a kabelové) jsou zpoplatněny. Aby nedošlo k omezení pokrytí nebo snížení počtu vysílaných televizních programů, je nutné přejít na kmitočtově úspornější druhou generaci digitálního vysílání – standard DVB-T2. Pro omezení dopadu na diváky je přechod realizován v delším časovém období prostřednictvím souběžného vysílání stávajících DVB-T sítí a nových, tzv. přechodových DVB-T2 sítí. Vypnutí posledních DVB-T vysílačů proběhne nejpozději v červnu roku 2020.

K zajištění přechodu na standard DVB-T2 je tedy potřeba:

 1. na straně bytových domů provést úpravu společné televizní antény (STA). Tato povinnost pro vlastníka domu vyplývá ze zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ), zákona o službách č. 67/2013 Sb. a ze zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích. Úpravy může zajistit specializovaná servisní firma, která zajišťuje chod STA v domě. Cena se pohybuje cca od 5 tis. do 15 tis. Kč (dle technického stavu společné antény či posledních úprav antény).
 2. na straně uživatele opatřit si set top box pro příjem DV -T2 signálu, který lze připojit k jakémukoli staršímu televizoru nebo si koupit nový televizní přijímač, který umožňuje příjem DVB-T2.

Jsme připraveni Vám výše uvedené úpravy STA zajistit servisním technikem na základě Vašeho požadavku. Vzhledem k množství takto upravovaných antén, žádáme o zaslání požadavku s předstihem, a to nejpozději do 30.4.2019.

Likvidace škodní události způsobené ze společných prostor domu.

Např. prasklé vodovodní nebo odpadní potrubí, zatečení ze střechy a pod.

V případě, kdy poškozený neuplatní svou pojistku pro domácnost se řeší škodní událost takto:

 • Nahlásit předsedovi společenství nebo na SBD Hlubina (technický úsek p. Guzdková, p. Slíva)
 • SBD Hlubina potom sdělí, jaké podklady je třeba doložit, včetně formuláře Příloha ke škodní události
 • Na základě dodaných podkladů SBD Hlubina přepošle vše na pojišťovnu, včetně formuláře „Oznámení o škodní události““
 • Po uznaném pojistném plnění, SBD Hlubina informuje písemně poškozeného a předsedu společenství.

Informace organizační

Převody bytů (garáží) do vlastnictví člena družstva

Družstvo je povinno uzavřít smlouvu o převodu jednotky do osobního vlastnictví s fyzickou osobou – členem družstva, která je nájemcem jednotky a která družstvo vyzvala k uzavření smlouvy podle § 24 zákona č. 42/1992 Sb. do 30.6.1995. Těmto členům, kteří v zákonném termínu vyzvali družstvo k uzavření smlouvy o převodu jednotky do osobního vlastnictví, a doposud s nimi nebyla smlouva uzavřena z různých legislativních či osobních důvodů člena, bude jednotka převedena na základě novely zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů do jejich vlastnictví do deseti měsíců, ode dne doručení písemné výzvy a splnění všech závazků člena vůči družstvu (úhrada nesplaceného úvěru na výstavbu domu – anuitu, úhrada nesplaceného úvěru na revitalizaci – pokud je na domě čerpán, úhrada případného nedoplatku zálohy na opravy a údržbu bytu a společných částí domu, případné nedoplatky vyúčtování služeb, faktur za opravy apod.).

Žádosti podané po 30.6.1995 družstvo nadále přijímá. Na základě Stanov družstva, které nabyly účinnosti dnem 23.5.2013, je družstvo povinno převést byt (nebytový prostor) do osobního vlastnictví člena-nájemce, pokud si o převod požádal. Přednostně však družstvo převádí jednotky členům na základě výzvy, podané v zákonném termínu. Podmínkou převodu družstevního bytu (nebytového prostoru) do vlastnictví člena družstva je úhrada všech výše uvedených závazků člena vůči družstvu.

Doplacení anuit a bankovních úvěrů se provádí na základě mimořádných splátek, ve stanovených termínech, vždy v květnu a listopadu daného roku (s vyčíslením k 30.6. a 31.12.). Každou mimořádnou splátkou se mění úvěrová smlouva na daný dům, kdy za každou změnu (dodatek) úvěrové smlouvy jsou hrazeny bankovní poplatky na jejichž úhradě se žadatel podílí. Proto je na zvážení člena – zájemce o převod jednotky do osobního vlastnictví, zda své právo na převod uplatní v době splátek úvěru, nebo po jeho splacení.

Působnost družstva v SVJ s právní subjektivitou

Čl. 89 stanov družstva určuje působnost družstva ve společenství vlastníků jednotek.

 1. Pokud v okruhu působnosti družstva vznikne podle zvláštního zákona společenství vlastníků jednotek, ztrácí družstvo i jeho orgány pravomoc rozhodovat o otázkách, které jsou tímto zákonem vyhrazeny rozhodnutí společenství vlastníků.
 2. Ve společenství vlastníků jednotek, jehož je družstvo členem, zastupuje družstvo představenstvo nebo představenstvem pověřený zmocněnec.
 3. Představenstvo nebo pověřený zmocněnec jedná a hlasuje ve společenství vlastníků jednotek v zájmu družstva, přičemž je povinen se při hlasování řídit příslušným usnesením orgánů družstva.
 4. Pro působnost členské schůze samosprávy ve společenství vlastníků jednotek pak platí přiměřeně čl. 81 odst. 2 písm. a) – g). Pro působnost výboru samosprávy (pověřeného člena, případně pověřeného zmocněnce) pak platí přiměřeně čl. 85 odst. 2 písm. a) b) e) j) – n) a o).

Informace ekonomického úseku

Poplatky z úvěrů

Dle stanoviska advokátní kanceláře JUDr. Oldřicha Beneše, které bylo vyžádáno v souvislosti s dotazy ve věci oprávněnosti účtování poplatků z úvěrů, sdělujeme toto vyjádření:

 

V souvislosti s rozhodnutím Spolkového soudního dvora v Německu, jež v konkrétním případě s odkazem na Směrnici Rady 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách, rozhodl o vrácení neoprávněně účtovaného úvěrového poplatku a následně vydaného obdobného rozsudku tuzemského soudu, se v České republice otevřela diskuze nad oprávněností úvěrového poplatku za spravování úvěrového účtu, přičemž bankovní instituce v současné době čelí hromadným výzvám k vrácení těchto poplatků, v některých případech i žalobám.

K posouzení dopadu výše uvedeného na smluvní vztahy vyplývající z úvěrů mezi bankovními institucemi a Stavebním bytovým družstvem Hlubina Ostrava-Zábřeh, se družstvo obrátilo na advokátní kancelář.

Zmíněné rozhodnutí Spolkového soudního dvora v Německu a na něj navazující rozhodnutí tuzemských soudů se opírají o právní úpravu ochrany spotřebitele vyplývající z citované Směrnice Rady 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách, potažmo v českém právním řadu zakotvenou úpravu spotřebitelských smluv dle ust. § 52a násl. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, či např. také v zákoně č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Dosud vydaná soudní rozhodnutí, jakož i hromadně organizované vymáhání navrácení popatku za správu úvěrového účtu, se rovněž zatím týkají toliko fyzických osob – spotřebitelů.

Právní postavení družstva je pak od výše uvedených případů značně odlišné, jestliže se nejedná o spotřebitele.

Spotřebitelem je dle § 52 odst. 3 z.č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Na družstvo, jako právnickou osobu zapsanou v obchodním rejstříku, je pak nezbytné ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, pohlížet jako na podnikatele.

V případě družstev tak nelze ve vztahu k posouzení eventuální neoprávněnosti poplatku spojeného s úvěrem bez dalšího postupovat s odkazem na výše uvedená soudní rozhodnutí.

Poplatky SIPO, sporožiro, inkaso, poštovní poukázky

Poštovní poukázky z přeplatků za vyúčtování služeb.

V návaznosti na rostoucí náklady za poštovní poplatky při zaslání přeplatků z vyúčtování služeb za užívání bytů prostřednictvím složenek České pošty, které dosud hradila ze svého rozpočtu správa družstva, informujeme rovněž v předstihu, že od 1. ledna 2015 budou tyto náklady účtovány k tíži těm nájemcům a vlastníkům, kteří tuto službu budou nadále využívat a požadovat navrácení přeplatků poštovní poukázkou.

V této souvislosti rovněž v předstihu upozorňujeme, že je možno využít i následující způsob vyplacení přeplatků:

 • Platbu převodem na osobní účet (při platbě na účet je nutná osobní návštěva, kde bude písemně potvrzeno, že se jedná o účet, na který bude případný přeplatek zaslán. Je možno doručit i písemný souhlas s úředně ověřeným podpisem).
 • Platbu v hotovosti v pokladně SBD Hlubina (po domluvě s účtárnou a v otevírací době pokladny).

V tomto případě žádné poplatky účtovány nebudou.

 

O zaúčtování těchto poplatků jednalo představenstvo SBD Hlubina na svém jednání dne 10. listopadu 2014.

Chceme Vás tímto požádat, abyste seznámili s obsahem tohoto dopisu nájemce a vlastníky ve Vašem domě.

Sporožiro a SIPO.

V souvislosti s rostoucími náklady poplatků za SIPO, sporožiro a účtovanými bytovému družstvu Českou poštou a které se jednoznačně týkají individuálních plateb prováděných jednotlivými uživateli bytů vůči bytovému družstvu a nemají tedy nic společného s platbami bytového družstva, informujeme v předstihu, že od 1. ledna 2015 budou tyto náklady účtovány k tíži těm nájemcům a vlastníkům, kteří tyto služby budou nadále využívat. Výše částky u bytové jednotky činí:

  Měsíčně Ročně
Sporožiro:   1,– Kč   12,00 Kč
SIPO:   3,40,– Kč   40,80 Kč

 

Částky, jak bylo výše uvedeno, budou předmětem vyúčtování služeb spojených s vyúčtováním bytů poprvé za rok 2015.

V této souvislosti, rovněž v předstihu, upozorňujeme, že je možno využít i následující způsob platby:

 • Platbu převodem – bankovním příkazem
 • Platbu v hotovosti v pokladně SBD Hlubina (po domluvě s účtárnou a v otevírací době pokladny)

V tomto případě žádné poplatky účtovány nebudou.

 

O zaúčtování těchto poplatků jednalo představenstvo SBD Hlubina na svém jednání dne 10. listopadu 2014.

Chceme Vás tímto požádat, abyste seznámili s obsahem tohoto dopisu nájemce a vlastníky ve Vašem domě.

Ostatní

Chtěli byste zlepšit něco na Vašem sídlišti?

Chtěli byste zlepšit něco na Vašem sídlišti?
Pokud ano a jste ochotni pro to něco málo udělat?

Podívejte se na www.sidlistezije.cz

Zpracování osobních údajů (GDPR)

Správcem osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je:

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh,
se sídlem Rudná 1131/70, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ: 0005 1071,
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis. zn. Dr.XXII 170,
e-mail: sekretariat@www.sbdhlubina.cz, web: www.sbdhlubina.cz, tel.: 554 819 611
(dále jako „správce“).

Osobním údajem se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

Správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů na základě následujícího právního základu:

 • smluv, jejichž smluvní stranou je subjekt údajů, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR; poskytnutí osobních údajů je povinností, neboť bez poskytnutí osobních údajů není možné tuto smlouvy uzavřít či splnit povinnosti, které z těchto smluv vyplývají či vznikly na jejich základě;
 • žádost subjektu údajů o provedení opatření přijaté před uzavřením smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
 • souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR;
 • plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR;

Účelem zpracování osobních údajů je:

 • uzavření smluv, jejichž smluvní stranou je subjekt údajů, včetně poskytnutí plnění vyplývajícího z těchto smluv, jakož i uplatnění a vyřízení případných vzájemných nároků smluvních stran ze smluv (např. nároky z vadného plnění);
 • plnění zákonných povinností správce dle platných právních předpisů;
 • V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů je účel tohoto zpracování vymezen v uděleném souhlasu subjektu údajů se zpracováním jeho osobních údajů.

Příjemci osobních údajů jsou:

 • subdodavatelé správce (včetně dalších osob), které správce použije k poskytnutí plnění vyplývajících ze smluv, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, k uplatnění či k vyřízení nároků vzniklých na základě smluv;
 • orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány);
 • osoby zajišťující správci služby v oblasti softwaru a hardwaru (zejména údržba informačního systému a informačních technologií);
 • ekonomický, účetní, daňový nebo právní poradce správce;
 • další příjemci dle potřeb či pokynů subjektu údajů.

V případě zpracování osobních údajů subjektu údajů v souvislosti se smlouvou, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, budou osobní údaje zpracovávány po dobu platnosti uzavřených smluv a po dobu nezbytnou k uplatnění a k vyřízení případných vzájemných nároků smluvních stran vzniklých ze smluv nebo na jejích základě.

V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů budou osobní údaje zpracovávány po dobu, než je tento souhlas subjektem údajů odvolán, nejdéle však po dobu, která vyplývá z takto uděleného souhlasu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

V ostatních případech je doba, po kterou je správce oprávněn zpracovávat osobní údaje subjektu údajů, dána povahou právního základu, na základě kterého jsou správcem takto oprávněn zpracovávat osobní údaje subjektu údajů, vždy však po dobu nezbytně dlouhou pro daný účel zpracovávání osobních údajů.

Po skončení doby, po kterou je správce oprávněn zpracovávat osobní údaje, správce naloží s osobními údaji v souladu s platnou právní úpravou.

Subjekt údajů má právo:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR Subjekt údajů má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány.
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje subjektu údajů má subjekt údajů právo kdykoli doplnit.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR Právo na výmaz osobních údajů představuje povinnost správce zlikvidovat osobní údaje subjektu údajů, pokud jsou splněny určité podmínky a subjekt údajů o tento výmaz svých osobních údajů požádá.
 • právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR Subjekt údajů má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování osobních údajů subjektu údajů.
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR Právo na přenositelnost údajů opravňuje subjekt údajů získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně subjekt údajů předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR Je-li zpracování osobních údajů založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů Je-li zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů, je subjekt údajů oprávněn odvolat tento souhlas písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený výše. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jestli osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené mezi správcem a subjektem údajů, nikoli na základě souhlasu se zpracováním. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 • právo podat stížnost V případě, že bude subjekt jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může subjekt údajů podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Správce prohlašuje, že:

 • přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů;
 • přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě;
 • k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Správce se zavazuje, že bude osobní údaje zpracovávat v souladu s platnými právními předpisy.

Legislativa družstva

Orgány družstva (představenstvo, komise)

Představenstvo

Členové představenstva SBD Hlubina Ostrava – Zábřeh byli zvoleni shromážděním delegátů konaném dne 12.6.2018
na funkční období 2018-2023.

Kontakt: predstavenstvo@www.sbdhlubina.cz

Členové představenstva
Viktorie Matisová předseda představenstva
Ing. Radomír Vavrečka místopředseda představenstva
Božena Dostálová člen představenstva
Ing. Libor Nečas člen představenstva
Pavel Sulek člen představenstva

 

Kontrolní komise

Členové kontrolní komise SBD Hlubina Ostrava – Zábřeh byli zvoleni shromážděním delegátů konaném dne 12.6.2018na funkční období 2018-2023.

 

Členové kontrolní komise
Naděžda Ralevská předseda kontrolní komise
Ing. Věra Poláková místopředseda kontrolní komise
Mgr. Lumír Bárta člen kontrolní komise
Stanovy družstva

Část I.

Základní ustanovení

 

Čl. 1

Firma: Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, sídlo Ostrava – Zábřeh, Rudná č.70,
 00051071, zapsáno v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl DrXXII, vložka 170

Čl. 2

 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Může spravovat domy s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví jiných osob a provozovat za podmínek stanovených zákonem č. 90/2012 Sb. (dale jen “zákon”) i jinou činnost, pokud tím neohrozí uspokojování bytových potřeb svých členů a tato činnost má ve vztahu k výše uvedené činnosti pouze doplňkový nebo vedlejší charakter.
 2. Družstvo je právnickou osobou, která má v mezích právního řádu způsobilost mít práva a povinnosti od svého vzniku do svého zániku.
 3. Členové družstva ručí za dluhy družstva po jeho zániku do výše svého podílu na likvidačním zůstatku, nejméně však v rozsahu, v němž ručili za jejího trvání.
 4. Družstvo je obchodní korporací.

Část II.

Činnosti družstva

 

Čl. 3

 1. Činnost družstva je založena na vlastnictví družstevního majetku, spoluvlastnictví majetku, na správě vlastního majetku, majetku ve spoluvlastnictví družstva a správě majetku ve vlastnictví jiných osob.
 2. Předmětem činnosti družstva je především: činnost za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů, provádění popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytových a nebytových objektů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva
 3. Předmětem podnikání družstva je:
  1. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
  2. činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Část III.

Členství v družstvu

 

Čl. 4 Vznik členství

 1. Členem družstva může být pouze zletilá fyzická osoba, která se zaváže k dodržování stanov a má na území České republiky trvalý pobyt.
 2. Jako dědic družstevního podílu se může stát členem družstva i nezletilá fyzická osoba, nebo též fyzická osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt.
 3. Členství vzniká při splnění všech podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami, a to:
  1. dnem vzniku družstva při založení družstva;
  2. dnem rozhodnutí představenstva družstva o přijetí za člena nebo pozdějším dnem uvedeným v tomto rozhodnutí;
  3. převodem nebo přechodem družstevního podílu.
 4. Členství právnických osob je vyloučeno.

Čl. 5

 1. Rozhodnutím představenstva členství vzniká dnem, kdy představenstvo rozhodne o přijetí za člena na základě písemné přihlášky. K přihlášce musí být připojeno potvrzení o zaplacení zápisného ve výši, stanovené představenstvem družstva a základního členského vkladu ve výši 100,- Kč. Přihláška uchazeče o členství i rozhodnutí družstva o přijetí musí mít písemnou formu a musí obsahovat firmu družstva, jméno a bydliště uchazeče o členství a vymezení jeho družstevního podílu.
 2. Představenstvo je povinno rozhodnout o přihlášce nejpozději na první schůzi v měsíci následujícím po dni, kdy byla družstvu přihláška doručena. Proti zamítavému rozhodnutí může uchazeč podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí odvolání ke shromáždění delegátů družstva, které je projedná při nejbližším zasedání.
 3. Družstvo vrátí zápisné a základní členský vklad uchazeči o členství, kterého nepřijalo za člena, do 30 (třiceti dnů) ode dne nabytí účinnosti rozhodnutí o nepřijetí uchazeče za člena družstva.

Čl. 6 Družstevní podíl

 1. Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu.
 2. Spoluvlastnictví družstevního podílu je vyloučeno a to i v případě dědění.
 3. Zastavení družstevního podílu je vyloučeno.

Čl. 7 Společné členství manželů

 1. Společné členství manželů v družstvu vzniká, jestliže je družstevní podíl součástí společného jmění manželů. Ze společného členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Jako společní členové mají jeden hlas.
 2. Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, spojeno právo na uzavření nájemní smlouvy k družstevnímu bytu, jde o právo na uzavření smlouvy o společném nájmu manželů.
 3. Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, spojen nájem družstevního bytu, jde o společný nájem manželů.
 4. Je-li jeden z manželů výlučným členem družstva, mají oba manželé společné nájemní právo podle občanského zákoníku odvozené od práva nájmu manžela, člena družstva. V případě zániku členství manžela, od jehož nájemního práva bylo společné nájemní právo odvozeno, zaniká také nájemní právo druhého manžela
 5. Společné členství manželů zaniká:
  1. vypořádáním společného jmění manželů nebo marným uplynutím lhůty pro uplynutí lhůty pro jeho vypořádání podle občanského zákoníku
  2. vyloučením jednoho z manželů z družstva z důvodů spočívajících výhradně na straně tohoto manžela.
 6. Rozhodnutí o vyloučení společných členů se samostatně doručuje každému z manželů. Každý ze společných členů má právo proti rozhodnutí vznést námitky i bez ohledu na vůli druhého z manželů
 7. Vznikem společného členství manželů nezaniká to samostatné členství kteréhokoliv z nich, které se nepřeměnilo na jejich členství společné.
 8. Existence společného členství manželů nevylučuje vznik samostatného členství kteréhokoliv z nich v tomtéž nebo jiném bytovém družstvu.

Čl. 8 Převod a přechod družstevního podílu

 1. Převoditelnost družstevního podílu člena bytového družstva není omezena ani vyloučena“, pokud má být nabyvatelem osoba, která splňuje podmínky stanov pro přijetí za člena bytového družstva.
 2. Převodem družstevního podílu, s nímž byl spojen nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu dochází k převodu nájmu družstevního bytu anebo převodu práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu včetně všech práv a povinností s tím spojených, a to včetně všech dluhů převodce vůči bytovému družstvu a dluhů bytového družstva vůči převodci, které souvisejí s užíváním družstevního bytu převodcem anebo s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu za podmínek určených stanovami.
 3. Na dědice družstevního podílu přechází nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu, včetně práv a povinnosti s tím spojených. Je-li dědiců více, přechází nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu, včetně práv a povinností s tím spojených na toho z dědiců, který je uveden na dohodě dědiců, kterou pro tento případ dědicové uzavřou nebo v rozhodnutí soudu, které bude pro tento účel vydáno na návrh některého z dědiců. Do doby předložení dohody dědiců nebo pravomocného rozhodnutí soudu jsou dědicové povinni hradit bytovému družstvu veškeré poplatky a náklady, stanovené bytovým družstvem a plnit veškerá práva   a povinnosti v bytovém družstvu společně a nerozdílně a to i přesto, že se, v souladu s ujednáním těchto stanov nemohou stát podílovými spoluvlastníky družstevního podílu. Současně jsou oprávněni společně a nerozdílně přijímat od bytového družstva plnění, které v souvislosti s členstvím v bytovém družstvu náleží. Úhradou tohoto plnění ze strany bytového družstva kterémukoli z dědiců zaniká nárok na toto plnění zbývajícím dědicům a tito vzájemná práva a povinnosti vypořádají mezi sebou podle zásad, stanovených pro tento případ zákonem.
 4. Vznikem společného členství manželů nezaniká to samostatné členství kteréhokoliv z nich, které se nepřeměnilo na jejich členství společné.
 5. Družstevní podíl, který byl ve společném jmění manželů, přechází na pozůstalého manžela; k tomu se přihlédne při vypořádání dědictví.

Čl. 9 Splynutí družstevních podílů

Nabude-li člen za trvání svého členství v družstvu další družstevní podíl, jeho družstevní podíly splývají v jediný družstevní podíl v den, kdy je člen nabude. Jsou-li však s každým z družstevních podílů spojena práva třetích osob, družstevní podíly splývají až dnem, kdy tato práva třetích osob zaniknou, ledaže dohoda člena družstva s takovou třetí osobou určí jinak.

Čl. 10 Přeměna členství

K přeměně členství dochází v případech, kdy se společné členství manželů mění na samostatné členství jednoho z manželů nebo se samostatné členství jednoho z manželů mění na společné členství manželů, a to způsobem, stanoveným pro tyto případy zákonem.

Čl. 11 Rozdělení družstevního podílu

Rozdělení družstevního podílu je možné, je-li člen nájemcem nejméně dvou družstevních bytů nebo dvou družstevních nebytových prostorů, nebo jednoho družstevního bytu a jednoho družstevního nebytového prostoru. Člen, jenž je původním vlastníkem rozdělovaného družstevního podílu, ručí za dluhy, které jsou s družstevním podílem spojeny. Právní účinky rozdělení družstevního podílu nastanou nejdříve splněním vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu nabyvatelem rozděleného družstevního podílu vzniklého rozdělením. Při rozdělení družstevního podílu a převodu nebo přechodu družstevních podílů vzniklých rozdělením se určí, se kterým z nových družstevních podílů bude spojen nájem kterého družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru.

Právní účinky rozdělení družstevního podílu nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné smlouvy o rozdělení družstevního podílu a převodu jeho části na nabyvatele s náležitostmi, které předepisuje zákon, družstvu s ověřenými podpisy převodce a nabyvatele, ledaže smlouva určí účinky později. Tytéž účinky jako doručení smlouvy o rozdělení družstevního podílu a převodu jeho části na nabyvatele má doručení prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takovéto smlouvy s ověřenými podpisy bytovému družstvu. Ověřený podpis může být nahrazen podpisem smlouvy před příslušným pracovníkem družstva. Totéž platí i v případě podpisu „prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takovéto smlouvy“.

Čl. 12 Práva člena družstva

Člen družstva má právo zejména:

 1. účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce na jednání a rozhodování členské schůze samosprávy a prostřednictvím zvolených delegátů na jednání a rozhodování shromáždění delegátů,
 2. volit a být volen do orgánů družstva, je-li plně svéprávný a splňuje-li další podmínky zákona, popř. stanov družstva,
 3. účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které družstvo svým členům poskytuje,
 4. dát družstevní byt do podnájmu na dobu 1 roku s předchozím souhlasem představenstva bytového družstva
 5. předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, obracet se s podněty, připomínkami nebo stížnostmi, týkajícími se činnosti družstva, k příslušným orgánům družstva a být o jejich vyřízení informován,
 6. na uzavření budoucí smlouvy o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru) do 30-ti dnů od okamžiku, kdy splatí další členský vklad za podmínek, stanovených shromážděním delegátů a zákonem.
 7. na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru):
  • na základě uzavřené smlouvy podle písm. f),
  • na základě převodu družstevního podílu nebo jeho části dle čl.17 a 18,
  • na základě dohody o výměně bytu uskutečněné podle čl. 48, popř. jiných skutečností vyplývajících ze zákona nebo stanov,
 8. na vyúčtování zálohových plateb, záloh úhrad za plnění poskytovaných s užíváním bytu a na vypořádání rozdílů z tohoto vyúčtování podle rozhodnutí orgánů družstva a závazných předpisů,
 9. na majetkové vypořádání podle čl.26,
 10. na převod družstevního bytu (nebytového prostoru), jehož je nájemce, do osobního vlastnictví, pokud si o převod požádal
 11. Na vyúčtování zálohových plateb, záloh úhrad za plnění poskytovaných s užíváním družstevního bytu ( družstevního nebytového prostoru) a na vypořádání rozdílů z tohoto vyúčtování podle rozhodnutí orgánů družstva a závazných právních předpisů
 12. jakož i další práva, vyplývající pro člena bytového družstva z těchto stanov a platných zákonů.

Čl. 13 Povinnosti člena družstva

 1. Člen družstva je povinen zejména:
  1. dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva,
  2. uhradit další členský vklad podle čl.14, popř. čl.15 ve stanovené výši a lhůtě,
  3. platit nájemné za užívání družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) včetně mimořádného příspěvku do dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru) anebo zálohy na ně v předepsané výši a lhůtě splatnosti, uhradit nedoplatek z vyúčtování těchto záloh ve stanovené lhůtě
  4. hradit členské příspěvky na činnost družstva a platit úhrady za úkony a služby prováděné družstvem z podnětu nebo ve prospěch člena. Okruh úkonů a služeb prováděných družstvem a výši úhrady za ně stanoví představenstvo,
  5. chránit družstevní majetek, dodržovat domovní řád, provozní řád nebytových prostor, předpisy o požární ochraně a řádně užívat a udržovat byt (nebytový prostor), jakož i společné prostory a zařízení domu a řádně užívat plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru),
  6. převzít družstevní byt (družstevní nebytový prostor) na základě smlouvy o nájmu družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru), ve lhůtě stanovené družstvem, nebo uhradit družstvu újmu, která mu vznikne opožděným převzetím bytu (nebytového prostoru),
  7. oznamovat družstvu do 15-ti dnů změny týkající se člena a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence, rozúčtování cen za plnění poskytovaná s užíváním bytu a doručování písemností,
  8. oznamovat družstvu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15-ti dnů od okamžiku, kdy se stane členem bytového družstva kontaktní údaje na svou osobu, tj. telefonní číslo případně e-mailovou adresu a veškeré změny těchto údajů sdělit družstvu ve stejné lhůtě. V případě, že tak neučiní, je povinen uhradit náklady, způsobené družstvu porušením této povinnosti (poštovné, telefonní poplatky apod).
  9. umožnit osobám pověřeným družstvem, aby po předchozím písemném oznámení zjišťovaly technický stav bytu (nebytového prostoru) a stavy měřidel, prováděli revize, opravy, údržbu a instalaci technických zařízení a měřidel a jiné práce nutné k řádnému provozu bytu, popř. ostatních bytů či domu jako celku,
  10. podílet se na úhradě ztráty družstva ve výši trojnásobku základního členského vkladu, není-li zákonem stanoveno jinak,
  11. přispívat podle svých možností k plnění úkolů družstva,
  12. v případě, že chce dát družstevní byt do podnájmu třetí osobě, vyžádat předchozí souhlas představenstva bytového družstva
  13. provádět úklid společných prostor, pokud není dohodnuto jinak
  14. hradit veškeré náklady, spojené s vyloučením v důsledku porušení povinností člena bytového družstva.
 2. Nebydlící členové jsou povinni hradit na podíl na nákladech na činnost družstva částku 100,-Kč ročně, a to vždy do 31.3. příslušného roku. V případě, že neuhradí částku ani na základě písemné výzvy ve stanovené lhůtě, jedná se o porušení povinnosti člena družstva, jež může být důvodem pro vyloučení. ˇV takovémto případě je nebydlící člen rovněž povinen uhradit veškeré náklady, spojené s vyloučením v důsledku porušení povinností člena bytového družstva. Takto vzniklé náklady je družstvo oprávněno jednostranně započítat na pohledávku takovéhoto nebydlícího člena vůči bytovému družstvu.

Čl. 14 Členské vklady a členský podíl

 1. Členské vklady v družstvu tvoří základní členský vklad a další členský vklad podle čl. 15 a čl. 16. Družstevním podílem ve smyslu platné právní úpravy se rozumí souhrn všech členských vkladů člena v družstvu vyjádřený v účetní hodnotě, včetně práva a povinnosti člena, plynoucí z členství v družstvu.
 2. Základní členský vklad je pro všechny členy družstva stejný a činí 100,- Kč. Po dobu trvání členství nemůže členský vklad člena v družstvu klesnout pod hodnotu základního členského vkladu. Po dobu trvání družstva při zániku členství dle čl. 19 (mimo bod 1e), se majetková účast člena na ostatním hospodářství nevypořádává.
 3. V případě zvýšení základního členského vkladu nebo snížení základního členského vkladu se postupuje podle zákona. Zvýšení základního členského vkladu, doplatkem člena je v bytovém družstvu dovoleno jen tehdy, jestliže o tom rozhodlo shromáždění delegátů a souhlasí s tím všichni členové bytového družstva, kteří jsou nájemci družstevních bytů a nebytových prostor. Souhlas člena musí mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem.

Čl. 15 Další členský vklad

 1. Další členský vklad představuje majetkovou účast člena na pořízení příslušného domu, bytu nebo nebytového prostoru formou výstavby nebo koupě, na technickém zhodnocení domu, bytu nebo nebytového prostoru, nebo na pořízení pozemku příslušejícího k domu.
 2. O převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu uzavře družstvo se členem písemnou smlouvu, která obsahuje údaje o výši peněžitého vkladu, lhůtu pro splnění vkladové povinnosti a případně podmínky pro vypořádání dalšího členského vkladu nebo jeho části za trvání členství.
 3. Další členský vklad nemůže mít formu nepeněžitého vkladu.
 4. Splacením dalšího členského vkladu je podmíněno přidělení dalšího uvolněného družstevního bytu současnému členu družstva, splacením dalšího členského vkladu bude zpravidla podmíněno rovněž umožnění provedení rozšíření družstevního bytu, provedení půdní vestavby a podobně. Rozhodnutí o těchto otázkách náleží do působnosti Shromáždění delegátů, které rovněž musí dát předchozí souhlas představenstvu k uzavření smlouvy o dalším členském vkladu se zájemcem a stanovit výši dalšího členského vkladu.
 5. Další podmínky smlouvy o dalším členském vkladu, která bude se zájemcem uzavřena, stanoví představenstvo dle konkrétních potřeb, včetně způsobu placení dalšího členského vkladu.
 6. Výši dalšího členského vkladu, jakož i způsob jeho splacení určí shromáždění delegátů před zahájením družstevní výstavby tak, aby jeho výška kryla rozpočtem stanovené náklady připadající na konkrétně určený byt (nebytový prostor), ke kterému byla se členem uzavřena budoucí smlouva o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru), snížené o státní příspěvek poskytnutý na výstavbu, o úvěr poskytnutý peněžním ústavem na výstavbu, příp. o jiné zdroje financování družstevní výstavby.

Čl. 16

 1. Uzavření smlouvy o nájmu uvolněného bytu (nebytového prostoru) lze vedle úhrady členského vkladu podle čl. 15, podmínit splacením dalšího členského vkladu, jehož výši a způsob splacení stanoví představenstvo. V takovémto případě se uzavře s uchazečem o členství smlouva podle ustanovení § 572 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Obdobně lze postupovat i při povolení rozšíření stávajícího bytu (nebytového prostoru), na úkor společných prostor v domě, pořízení bytu nebo nebytového prostoru formou nástavby, přístavby či vestavby v domě nebo při přijetí nájemce bytu za člena družstva.

Čl. 17 Účinky převodu družstevního podílu

 1. Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné smlouvy o převodu družstevního podílu družstvu, s ověřenými podpisy převodce a nabyvatele nebo podpisem této smlouvy před pověřeným pracovníkem družstva, ledaže smlouva určí účinky později. Tytéž účinky jako doručení smlouvy má doručení prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takovéto smlouvy s ověřenými podpisy převodce a nabyvatele.
 2. Převodce družstevního podílu ručí za dluhy, které jsou s družstevním podílem spojeny.

Čl. 18 Převod části družstevního podílu

Člen může převést část svého družstevního podílu po jeho rozdělení za podmínek uvedených v čl. 11 na třetí osobu, která se stane na základě uzavřené Smlouvy členem bytového družstva.

Čl. 19 Zánik členství

 1. Členství v družstvu zaniká:
  1. dohodou uzavřenou mezi družstvem a členem družstva;
  2. vystoupením člena;
  3. vyloučením člena;
  4. převodem družstevního podílu;
  5. přechodem družstevního podílu;
  6. smrtí člena družstva;
  7. prohlášením konkurzu na majetek člena družstva;
  8. zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena;
  9. doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci nebo, nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením družstevního podílu nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení družstevního podílu po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle jiného právního předpisu, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu;
  10. zánikem družstva bez právního nástupce.
 2. Členství v družstvu se obnovuje, jestliže byl:
  1. zrušen konkurz na majetek člena; to neplatí, jestliže byl konkurz zrušen po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující;
  2. pravomocně zastaven výkon rozhodnutí nebo exekuce postižením družstevního podílu
  3. představenstvo zrušilo rozhodnutí o vyloučení dle čl. 23 bod 11 těchto stanov.

Čl. 20 Zánik členství dohodou

 1. Dohodne-li se družstvo a člen na skončení členství, končí členství účinností dohody nebo pozdějším dnem v ní určeným.
 2. Dohodu o skončení členství uzavírají družstvo a člen písemně. Jedno vyhotovení dohody o skončení členství vydá družstvo členovi.

Čl. 21 Zánik členství vystoupením

 1. Člen může z družstva vystoupit. Členství zaniká uplynutím výpovědní doby dvou měsíců; běh této lhůty začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena o vystoupení družstvu.
 2. Člen, který nesouhlasí s přeměnou družstva, může z družstva vystoupit.
 3. Člen, který vystupuje z družstva proto, že nesouhlasí se změnou stanov, je povinen v písemném oznámení o vystoupení uvést tento důvod svého vystoupení, doručit oznámení o vystoupení družstvu ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl dozvědět o této změně, nejdéle však do 3 měsíců poté, kdy shromáždění delegátů o změně stanov rozhodlo, jinak se k právu člena vystoupit z družstva z důvodu nesouhlasu se změnou stanov nepřihlíží. Změna stanov není pro vystupujícího člena účinná a vztah mezi bytovým družstvem a členem se řídí dosavadními stanovami. Členství vystupujícího člena zaniká uplynutím kalendářního měsíce, v němž bylo oznámení o vystoupení družstvu doručeno.
 4. Oznámení o vystoupení může člen odvolat jen písemně a se souhlasem družstva.

Čl. 22 Přechod družstevního podílu úmrtím člena

 1. Zemře-li člen a nejde-li o společné členství manželů, přechází dnem jeho smrti členství v družstvu na dědice, jemuž v souladu se zákonnou právní úpravou připadl družstevní podíl. S přechodem družstevního podílu přechází na dědice i nájem družstevního bytu (nebytového prostoru), popř. právo na uzavření nájemní smlouvy o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru).
 2. Náležely-li zůstaviteli dva nebo více předmětů užívání v družstvu, mohou jednotlivé družstevní podíly připadnout různým dědicům. Tím se zůstavitelův družstevní podíl přemění na dva nebo více samostatných družstevních podílů v souladu s rozhodnutím soudu, kterým bylo dědictví vypořádáno.

Čl. 23 Zánik členství vyloučením člena

 1. Člen může být z družstva vyloučen rozhodnutím představenstva družstva, pokud závažným způsobem nebo opakovaně porušuje svoje členské povinnosti nebo přestal splňovat podmínky pro vznik členství, nebo zavrženíhodným způsobem zasáhl do práv nebo oprávněných zájmů družstva nebo jeho členů, nebo po dobu alespoň jednoho roku neoznámil změnu své adresy evidované v seznamu členů a jeho pobyt se stal pro družstvo neznámým, nebo zneužil seznam členů nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu nebo jeho členovi, nebo pokud nesplnil vkladovou povinnost k dalšímu členskému vkladu, ke které se zavázal.
 2. Člena, s jehož družstevním podílem je spojen nájem družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru, lze z družstva vyloučit i tehdy, pokud:
  1. poruší jako člen družstva jako nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu; co je či není hrubým porušením povinnosti, vyplývající z nájmu určují tyto stanovy a příslušná ustanovení občanského zákoníku ve znění platném v době, kdy je rozhodováno o vyloučení. Za hrubé porušení povinnosti člena družstva, vyplývající z nájmu, je vždy porušení povinnosti nájemce, které občanský zákoník definuje jako zvlášť závažné porušení povinnosti a hrubé porušení povinnosti nájemcem
  2. byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt nebo nebytový prostor, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází.
 3. Rozhodnutí o vyloučení společných členů (manželů) se samostatně doručuje každému z manželů.
 4. Rozhodnutí o vyloučení předchází písemná výstraha. Ve výstraze se uvede důvod jejího udělení a člen se upozorní na možnost vyloučení a vyzve se, aby s porušováním členských povinností přestal a následky porušení členských povinností odstranil; k tomu se členovi vždy poskytne přiměřená lhůta, nejméně však 30 dní. Vyloučit člena družstva bez udělení této předchozí písemné výstrahy lze v případě, že porušení členských povinností nebo jiné důležité důvody uvedené ve stanovách měly následky, které nelze odstranit. Vyloučit člena družstva bez předcházející písemné výstrahy lze vždy v případě, pokud byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu a nebo proti členovi družstva.
 5. O vyloučení člena družstva rozhoduje představenstvo. O vyloučení nelze rozhodnout později než ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy se družstvo dozvědělo o důvodu vyloučení, nejpozději však ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy důvod vyloučení nastal.
 6. Rozhodnutí o vyloučení musí mít písemnou formu. Rozhodnutí obsahuje i poučení o právu vylučovaného člena podat proti tomuto rozhodnutí námitky, a to ve znění, dle zákonného ustanovení, platného v době vyhotovení tohoto rozhodnutí o vyloučení
 7. Proti rozhodnutí představenstva o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky ke shromáždění delegátů ve lhůtě třiceti dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení, k námitkám podaným v rozporu s tím se nepřihlíží. V případě vylučování společných členů (manželů), má každý z manželů právo vznést námitky proti rozhodnutí o vyloučení bez ohledu na vůli druhého manžela.
 8. Proti rozhodnutí shromáždění delegátů o zamítnutí námitek může vylučovaný člen podat ve lhůtě tří měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí návrh k soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné. Do doby uplynutí lhůty pro podání návrhu u soudu nebo do doby pravomocného skončení soudního řízení družstvo nemůže vůči tomuto členovi uplatnit žádná práva plynoucí ze zániku jeho členství.
 9. Rozhodnutí představenstva o vyloučení člena a rozhodnutí shromáždění delegátů o potvrzení rozhodnutí o vyloučení se vylučovanému členovi doručí doporučeným dopisem do vlastních rukou, jež bude zaslán na jeho adresu uvedenou v seznamu členů.
 10. Členství vylučované osoby zanikne marným uplynutím lhůty pro podání námitek, nebo dnem, kdy vylučovanému členovi bylo doručeno rozhodnutí shromáždění delegátů o zamítnutí jeho námitek.
 11. Družstvo je oprávněno rozhodnutí o vyloučení zrušit. O zrušení rozhodnutí o vyloučení rozhoduje představenstvo. Se zrušením vyloučení musí vyloučený člen vyslovit písemný souhlas. Pokud neudělí tento souhlas do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo této osobě rozhodnutí o zrušení vyloučení doručeno, k rozhodnutí o zrušení vyloučení se nepřihlíží. Toto neplatí, pokud vyloučená osoba o zrušení rozhodnutí o vyloučení již dříve písemně požádala. Představenstvo je oprávněno zrušit rozhodnutí o vyloučení v případech, v nichž probíhá řízení o prohlášení neplatnosti vyloučení člena z družstva. Pokud bylo rozhodnutí o vyloučení zrušeno, nebo bylo-li rozhodnuto shromážděním delegátů nebo soudem o tom, že námitky člena proti rozhodnutí o vyloučení jsou důvodné, členství člena v družstvu nezaniklo.

Čl. 24 Zánik členství likvidací družstva

Členství zaniká po zrušení družstva a ukončení jeho likvidace dnem výmazu družstva z obchodního rejstříku.

Čl. 25 Zánik společného členství manželů

 1. Společné členství manželů v družstvu zaniká:
  1. smrtí jednoho z manželů
  2. smrtí jednoho z bývalých manželů
  3. způsobem, stanoveným pro vypořádání společného jmění manželů zákonem, platným v době, kdy k tomuto zániku došlo
 2. Společné členství manželů zaniká i převodem jejich členských práv a povinností a zánikem členství podle čl. 19.

Čl. 26 Vypořádací podíl

 1. Zánikem členství jinak, než převodem či přechodem členského podílu, zejména v případě vyloučení či vystoupení, vzniká bývalému členovi nebo jeho právnímu nástupci nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl je roven:
  1. u nebydlícího člena (člen, kterému dosud nevzniklo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu) se rovná výši splněného členského vkladu;
  2. u nájemce družstevního bytu, resp. u člena, jemuž vzniklo právo na uzavření takové nájemní smlouvy, se vypořádací podíl určí poměrem základního členského vkladu člena, kterému v daném účetním období zaniklo členství, vůči souhrnu splněných vkladových povinností všech členů k základním členským vkladům k poslednímu dni tohoto účetního období. Při výpočtu vypořádacího podílu se poměr zjištěný podle předchozí věty násobí výší vlastního kapitálu družstva zjištěného z účetní závěrky sestavené k poslednímu dni účetního období, v němž členství zaniklo. Vypořádací podíl činí vždy alespoň tolik co splněná vkladová povinnost člena družstva, jemuž náleží;
  3. u člena vlastníka (člen, jemuž družstvo převedlo byt nebo nebytový prostor podle zvláštního zákona) základnímu členskému vkladu
 2. Nárok na výplatu vypořádacího podílu vzniká uplynutím tří měsíců od projednání řádné účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo, není-li dále stanoveno jinak. Pokud to hospodářská situace dovoluje, může družstvo uspokojit tento nárok nebo jeho část i dříve.
 3. Pokud byl člen z družstva vyloučen, počítá se lhůta tří měsíců až ode dne marného uplynutí lhůty pro podání návrhu na prohlášení neplatnosti vyloučení k soudu nebo ode dne, v němž nabylo právní moci rozhodnutí soudu, kterým bylo řízení ve věci určení neplatnosti rozhodnutí o vyloučení skončeno a rozhodnutí o vyloučení nebylo určeno za neplatné.
 4. Vypořádací podíl je splatný nejdříve uplynutím 3 měsíců ode dne vyklizení družstevního bytu, jehož byl bývalý člen nájemcem. Kromě nároku na výplatu vypořádacího podílu nemá bývalý člen nebo jeho dědicové z důvodu zániku členství nárok na jakoukoliv jinou část majetku družstva. Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členu.

Čl. 27 Členská evidence

 1. Družstvo vede seznam všech svých členů. Do seznamu členů se zapisuje:
  1. jméno a bydliště nebo sídlo, případně také jiná členem určená adresa pro doručování a kontakty na svou osobu (telefon, e-mail);
  2. den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu, výše členského vkladu v členění na základní členský vklad a další členské vklady a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu.
 2. Člen je povinen oznámit a doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté (nejpozději do 15-ti dnů) kdy tato skutečnost nastala. Družstvo je povinno provést zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co mu bude změna prokázána.
 3. Do seznamu členů má právo nahlížet a žádat vydání potvrzení o svém členství a obsahu svého zápisu v seznamu členů každý člen družstva. Pokud člen požaduje vydání tohoto potvrzení častěji nežli 1x za rok, je povinen uhradit družstvu odůvodněné náklady s tím spojené.
 4. Představenstvo umožní nahlédnout do příslušné části seznamu každému, jestliže osvědčí právní zájem na tomto nahlédnutí nebo doloží písemný souhlas člena, kterého se zápis týká, podpis člena musí být úředně ověřen.
 5. Údaje, které jsou zapsány v seznamu členů, je družstvo oprávněno používat pouze pro své potřeby ve vztahu k členům družstva. Za jiným účelem mohou být tyto údaje použity jen se souhlasem členů, kterých se týkají.
 6. Přestane-li být člen družstva jeho členem, družstvo vyznačí tuto skutečnost v seznamu členů bez zbytečného odkladu. Do této části seznamu představenstvo umožní nahlédnout pouze bývalému členovi, jehož se zápis týká, a jeho právnímu nástupci. Jiné osobě poskytne družstvo údaje zapsané v seznamu pouze za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů. V otázkách nakládání s osobními údaji členů družstva se družstvo řídí zvláštním zákonem.

Část IV.

Pořadníky a vznik práva na uzavření smlouvy
o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru)

 

Čl. 28 Sestavování pořadníků

Pořadníky na uvolněné byty (nebytové prostory) sestavuje představenstvo s přihlédnutím k délce členství. Pořadníky na byty k výstavbě sestavuje představenstvo na základě žádosti s přihlédnutím ke schopnosti člena podílet se svým členským vkladem na financování výstavby bytu (nebytového prostoru). Pro přidělování bytů (nebytových prostorů) z nové výstavby sestavuje představenstvo pořadník před jejich zahájením.

Čl. 29

 1. Pořadník schvaluje představenstvo družstva.
 2. 2) Schválený pořadník musí být po dobu jeho platnosti zveřejněn na internetových stránkách bytového družstva.

Čl. 30 Vznik práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru)

 1. Při splnění podmínek určených ve stanovách uzavírá budoucí smlouvu o nájmu družstevního bytu představenstvo družstva se členy podle jejich pořadí v pořadníku.
 2. Mimo pořadník může představenstvo uzavřít budoucí smlouvu o nájmu družstevního bytu- nebytového prostoru (čl. 12 písm. g) se členem družstva v případech:
  1. uzavření smlouvy o zajištění výstavby bytů
  2. hodných zvláštního zřetele, zejména z důvodů důležitých potřeb bytového družstva
  3. kdy byt, který člen v družstvu užívá, se stal neobyvatelným, nebo byl-li člen družstva zbaven práva na uzavření budoucí smlouvy o nájmu družstevního bytu nebo práva nájmu nesprávným postupem družstva,
  4. návrhu obecního úřadu nebo jiného subjektu, kdy užívaný družstevní byt byl uvolněn vyklizením dosavadního nájemce do náhradního bytu (ubytování) poskytnutého tímto obecním úřadem nebo subjektem.
 3. Mimo pořadník může představenstvo uzavřít smlouvu o nájmu družstevního bytu se členem družstva v případech:
  1. v případě, že by úhrada dluhů na bytě váznoucích a úhrada nákladů potřebných k uvedení bytu do stavu způsobilého k řádnému užívání byla pro družstvo nerentabilní,
  2. uvolnění bytu, kdy členové družstva, zařazení v pořadníku, byli již uspokojeni, popř. nemají o nájem bytu zájem,
  3. kdy členům, kterým dříve zaniklo členství vyloučením
  4. kdy členům, kterým dříve zaniklo členství postižením družstevního podílu v případě, že tento způsob výkonu rozhodnutí byl pravomocně zastaven.
 4. Podmínkou mimořádného přidělení bytu je úhrada dluhů na bytě váznoucích a úhrada nákladů na uvedení bytu do stavu způsobilého k řádnému užívání na náklady osoby, které byl byt přidělen.

Čl. 31

 1. Před postupem podle čl. 30 družstvo vyzve písemně člena k uzavření smlouvy dle ustanovení 572 odst. 2 zákona o obchodních korporacích nejpozději do 15-ti dnů ode dne doručení této výzvy do vlastních rukou a k zaplacení dalšího členského vkladu způsobem, v této smlouvě stanoveným.
 2. Neuzavře-li člen ve stanovené lhůtě Smlouvu v souladu s ustanovením čl. 31 bod 1 těchto stanov a nesplatí-li další členský vklad způsobem ve smlouvě stanoveným, nárok na uzavření nájemní smlouvy zaniká.

Čl. 32 Přenechání družstevního bytu do nájmu na určitou dobu

Představenstvo může smlouvou o nájmu přenechat družstevní byt fyzické popř. právnické osobě, i když nepůjde o člena družstva. Stejně může představenstvo přenechat byt (nebytový prostor) tomu, kdo zabezpečuje provoz družstevního domu. V těchto případech nevzniká povinnost ke splacení dalšího členského vkladu podle čl. 15 a čl. 16. Výše nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu ( nebytového prostoru) se určí v nájemní smlouvě.

Část V.

Nájem družstevního bytu (nebytového prostoru)

 

Čl. 33 Vznik nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru)

 1. Nájem družstevního bytu (nebytového prostoru) vzniká smlouvou, kterou družstvo (pronajímatel) přenechává svému členu (nájemci) do užívání družstevní byt (nebytový prostor). Není-li doba nájmu dohodnuta, má se za to, že smlouva o nájmu byla uzavřena na dobu neurčitou.
 2. Nájemní smlouva musí obsahovat označení bytu (nebytového prostoru), jeho příslušenství, rozsah jejich užívání a způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu (nebytového prostoru) nebo jejich výši. Nájemní smlouva musí mít písemnou formu.

Čl. 34 Práva a povinnosti z nájmu bytu

 1. Se členem – nájemcem družstevního bytu a s manželi – společnými nájemci mohou na základě jejich práva v bytě bydlet jejich příbuzní v řadě přímé, sourozenci, zeť a snacha, jakož i osoby, které žijí s nájemci ve společné domácnosti. Počet těchto osob a jeho změnu je povinen člen – nájemce neprodleně ( do 15 dnů) oznámit družstvu.
 2. Kromě práva užívat byt má člen – nájemce družstevního bytu a na základě jeho práva i osoby, které s ním bydlí, právo užívat společné prostory a zařízení domu, jakož i požívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu.
 3. Nájemci jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním nájemcům výkon jejich práv.

Čl. 35 Údržba bytového fondu

 1. Družstvo je povinno zajistit členu – nájemci družstevního bytu plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu.
 2. Veškeré opravy v bytě související s jeho užíváním včetně výměn zařizovacích předmětů a náklady spojené s běžnou údržbou bytu hradí nájemce (společní nájemci), není-li dále stanoveno jinak. Z dlouhodobých záloh na opravy a dodatečné investice hospodářského střediska se hradí opravy a výměny elektrických rozvodů až po hlavní bytový jistič, opravy a výměny vodoinstalačních rozvodů po bytové vodoměry a uzávěry, opravy a výměny plynových rozvodů po plynoměry a hlavní uzávěr v bytě, opravy a výměny svislých kanalizačních rozvodů, opravy a výměny topných rozvodů (včetně topných těles), opravy a výměny rozvodů společné televizní antény, opravy a výměny rozvodů domácích telefonů, opravy a ověřování bytových měřičů vody a tepla nebo nátěry oken.
 3. Povinnost financovat opravy nebo výměny v bytě nelze zaměňovat za opravy svépomocí. I v případě vlastního financování je uživatel povinen dodržovat příslušné normy a vyhlášky, zejména u plynových spotřebičů a elektrické instalace tak, aby sobě nebo třetím osobám neohrozil životy ani majetek. Specifické druhy oprav musí provádět oprávněné firmy, a to včetně příslušných revizí a zkoušek.
 4. Výbor samosprávy může z technických nebo estetických důvodů stanovit odchylná pravidla, upravující způsob provedení některých drobných oprav nebo běžné údržby bytu.

Čl. 36

 1. Neplní-li družstvo svoji povinnost odstranit závady, které brání řádnému užívání bytu, nebo jimiž je výkon práva člena – nájemce družstevního bytu ohrožen, má člen právo po předchozím upozornění družstva závady odstranit v nezbytné míře a požadovat od něho náhradu účelně vynaložených nákladů. Právo na náhradu musí uplatnit u družstva bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno do šesti měsíců od odstranění závad.
 2. Nepostará-li se člen – nájemce družstevního bytu o včasné provedení drobných oprav a běžnou údržbu bytu, má družstvo právo učinit tak po předchozím upozornění člena na jeho náklad samo a požadovat od něj náhradu.
 3. Nájemce je povinen po předchozí písemné výzvě umožnit družstvu nebo jím pověřené osobě, aby provedl instalaci a údržbu zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody, jakož i odpočet naměřených hodnot. Stejně je povinen umožnit přístup k provedení udržovacích prací, rekonstrukcí a oprav realizovaných družstvem (balkóny,okna,stupačky vody a plynu, odpady a dalších věcí patřících k domu jako celku) a také umožnit přístup k dalším technickým zařízením, pokud jsou součástí bytu a patří do společných zařízení domu- např. ovládání (tlačítka) vzduchotechniky, rozvod domovních telefonů atd.

Čl. 37

Člen – nájemce družstevního bytu je povinen oznámit bez zbytečného odkladu družstvu potřebu těch oprav v bytě, které má nést družstvo a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla.

Čl. 38

Člen – nájemce družstevního bytu je povinen odstranit závady a poškození, které způsobil v domě sám nebo ti, kdo s ním bydlí. Nestane-li se tak, má družstvo právo po předchozím upozornění člena závady a poškození odstranit a požadovat od něho náhradu.

Čl. 39

Člen – nájemce družstevního bytu nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě bez souhlasu družstva, a to ani na svůj náklad. V případě porušení této povinnosti je družstvo oprávněno členu – nájemci družstevního bytu udělit finanční postih a požadovat, aby člen – nájemce provedené úpravy a změny bez odkladu odstranil. O souhlas družstva je člen povinen požádat písemně a svou žádost doplnit kompletní dokumentací a popisem všech zamýšlených úprav. V případě, že družstvo udělí souhlas, je člen povinen úpravy provádět na svůj náklad a zajistit mimořádný úklid společných prostor a dbát toho, aby byli ostatní nájemci nebo vlastníci co nejméně obtěžováni. Po dokončení úprav je povinen předat družstvu dokumentaci skutečného provedení úprav, údaj o tom, kdo úpravy provedl a revizní zprávy plynu a elektra, pokud došlo k úpravám jejich rozvodu. Člen není oprávněn požadovat po ukončení nájemního vztahu protihodnotu toho, o co se zvýšila hodnota předmětného bytu.

Čl. 40 Nájemné a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru)

 1. Člen – nájemce družstevního bytu (nebytového prostoru) je povinen platit nájemné za užívání družstevního bytu (nebytového prostoru) v poměrné výši nákladů na správu a provoz objektu za stanovené období včetně tvorby dlouhodobé zálohy podle odst. 3 a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru).
 2. Celkovou výši nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru) stanoví představenstvo s přihlédnutím k předpokládaným nákladům.
 3. Součástí nájemného je také pravidelný nebo jednorázový příspěvek určený na tvorbu dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice. Její výši stanoví představenstvo v souladu s předpokládanými náklady na opravy, příp. výdaji na dodatečné investice v domě. Zůstatek dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice se převádí do příštího roku.
 4. Nájemné spolu se zálohou na úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru) se platí měsíčně nejpozději do posledního dne příslušného měsíce.
 5. Vyúčtování zálohy na nájemné za kalendářní rok provede družstvo se členem nejpozději do konce dubna následujícího roku. Dlouhodobá záloha tvořená podle odst. 3 se do vyúčtování nezahrnuje.
 6. Vyúčtování záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru) se provádí odděleně pro každý druh zálohy, a to nejpozději do čtyř měsíců po uplynutí zúčtovacího období.
 7. Přeplatek nebo nedoplatek z vyúčtování záloh podle odst. 5 a 6 je splatný nejpozději do sedmi kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období, kterým je zpravidla kalendářní rok. Pokud byly uplatněny reklamace, které družstvo uznalo, je konečný nedoplatek nebo přeplatek splatný nejdéle do osmi kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období. Přeplatek z nájemného podle odst. 5 může být převeden na dlouhodobou zálohu podle odst. 3. Při výplatě přeplatku nájemného nebo úhrad za plnění poskytovaná s užíváním jednotky má družstvo právo započíst své splatné pohledávky vůči členu-nájemci družstevního bytu (nebytového prostoru).
 8. Nezaplatí-li člen – nájemce družstevního bytu (nebytového prostoru) zálohu na nájemné a zálohu na plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru) do pěti dnů po jejich splatnosti, je povinen zaplatit družstvu poplatek z prodlení, respektive úrok z prodlení stanovený zvláštním právním předpisem.

Čl. 41

 1. Člen – nájemce družstevního bytu (nebytového prostoru) má právo na přiměřenou slevu z nájemného, pokud družstvo přes jeho upozornění neodstraní v bytě (nebytovém prostoru) nebo v domě závadu, která podstatně nebo po delší dobu zhoršuje jejich užívání. Právo na přiměřenou slevu z nájemného má člen i tehdy, jestliže nebyla poskytována plnění spojená s užíváním bytu, nebo byla poskytována vadně, a jestliže užívání bytu se v důsledku toho zhoršilo.
 2. Stejné právo má člen – nájemce družstevního bytu, jestliže stavebními úpravami v domě se podstatně nebo po delší dobu zhorší podmínky užívání bytu nebo domu.
 3. Člen – nájemce družstevního bytu má právo na přiměřenou slevu z úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu, pokud je družstvo řádně a včas neplní.

Čl. 42

Právo na slevu z nájemného nebo z úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu je třeba uplatnit u družstva bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno do šesti měsíců ode dne odstranění závad.

Čl. 43 Společný nájem družstevního bytu manžely

 1. Společný nájem družstevního bytu může vzniknout jen mezi manžely.
 2. Společný nájem družstevního bytu vznikne, jestliže za trvání manželství manželé nebo jeden z nich se stane nájemcem družstevního bytu. Jestliže se stal nájemcem bytu některý z manželů před uzavřením manželství, vznikne společný nájem bytu uzavřením manželství.
 3. Totéž platí, vzniklo-li před uzavřením manželství některému z manželů právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu.
 4. Ustanovení odstavců 2 a 3 neplatí, jestliže manželé spolu trvale nežijí.

Čl. 44

Běžné záležitosti, týkající se společného nájmu družstevního bytu manžely, může vyřizovat každý z manželů. V ostatních případech je třeba souhlasu obou manželů, jinak je právní úkon neplatný. Z právních úkonů, týkajících se společného nájmu družstevního bytu, jsou oba manželé oprávněni i povinni společně a nerozdílně.

Čl. 45

Právo společného nájmu družstevního bytu manžely zanikne:

 1. rozvodem manželství v případě, že nevzniklo společné členství manželů v družstvu,
 2. na základě písemné dohody o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práv a povinností společného bydlení pro dobu po rozvodu manželství, dnem právní moci soudního rozhodnutí, čímž bylo manželství rozvedeno,
 3. písemnou dohodou rozvedených manželů, společných členů družstva, s úředně ověřenými podpisy
 4. rozhodnutím soudu,
 5. smrtí jednoho z manželů,
 6. smrtí jednoho z bývalých manželů,
 7. zánikem nájmu družstevního bytu.

Čl. 46

 1. Nevzniklo-li společné členství manželů v družstvu, má právo užívat družstevní byt po rozvodu ten z manželů, který je členem družstva.
 2. Vzniklo-li manželům společné členství v družstvu, zůstává členství a právo užívat družstevní byt tomu z rozvedených manželů, který byl určen jejich dohodou s úředně ověřenými podpisy. Nedohodnou-li se, rozhodne o tom na návrh jednoho z nich soud.
 3. Zemře-li manžel a manželé nebyli společnými členy družstva, přechází členství v družstvu a nájem družstevního bytu na dědice, kterému připadl členský podíl. Zemře-li manžel a manželé byli společnými členy družstva, zůstává členem družstva a jediným nájemcem družstevního bytu pozůstalý manžel.
 4. Smrtí jednoho z bývalých manželů, kteří po rozvodu manželství do doby úmrtí jednoho z nich neuzavřeli dohodu, ani nerozhodl soud o zrušení společného nájmu bytu a o tom, který z nich bude nadále byt užívat jako člen družstva, zaniká společný nájem bytu i společné členství v družstvu a nájemcem bytu a členem družstva zůstává bývalý žijící manžel.

Čl. 47 Podnájem bytu (části bytu)

 1. Pronajatý byt nebo jeho část lze jinému přenechat do podnájmu jen s předchozím písemným souhlasem družstva. Porušení této povinnosti se považuje za důvod pro postup podle čl. 23 případně k vypovězení nájmu bytu.
 2. Po skončení podnájmu podnájemce nemá právo na náhradní podnájem, ani na žádnou jinou bytovou náhradu.

Čl. 48 Výměna bytu

Člen – nájemce družstevního bytu může uzavřít se souhlasem orgánu družstva dohodu o výměně bytu. Souhlas i dohoda musí mít písemnou formu a musí obsahovat dohodu účastníků výměny o převodu členských práv a povinností. Odepře-li představenstvo bytového družstva bez závažných důvodů souhlas s výměnou bytu, může soud na návrh nájemce rozhodnutím nahradit projev vůle družstva.

 1. Jestliže člen – nájemce družstevního bytu i nebytového prostoru vyměňuje odděleně pouze byt nebo nebytový prostor s osobou , která není členem družstva, orgán družstva dohodu neschválí, dokud se tato osoba nestane členem družstva.
 2. Jde-li o výměnu bytů v témže družstvu, nabývá dohoda platnosti dnem, kdy se stane vykonatelným rozhodnutí orgánu družstva o souhlasu s výměnou. Jde-li o výměnu bytů v různých družstvech nebo o výměnu bytu družstevního za byt nedružstevní, nabývá dohoda účinnosti dnem, kdy dá souhlas poslední oprávněný pronajímatel.
 3. Převod členských práv a povinností na základě dohody o výměně bytů nastane dnem uskutečnění výměny bytů.

Čl. 49

 1. Právo na splnění dohody o výměně bytů musí být uplatněno u soudu do tří měsíců ode dne, kdy byl s dohodou vysloven souhlas; jinak právo zanikne.
 2. Nastanou-li dodatečně u některého z účastníků takové závažné okolnosti, že není možno splnění dohody na něm spravedlivě požadovat, může od dohody odstoupit; musí však tak učinit bez zbytečného odkladu. Povinnost k náhradě škody tím není dotčena.

Čl. 50 Zánik nájmu družstevního bytu

  1. Nájem družstevního bytu zaniká:

 

  1. zánikem členství nájemce družstevního bytu podle čl. 19,
  2. písemnou dohodou mezi družstvem a členem – nájemcem družstevního bytu ke dni stanoveném v dohodě,
  3. písemnou výpovědí člena – nájemce družstevního bytu, ve kterém musí být uvedena lhůta, kdy má nájem skončit, a to nejméně tři měsíce tak, aby skončila ke konci kalendářního měsíce; není-li lhůta uvedena, skončí nájem bytu posledním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena družstvu,
  4. výpovědí nájmu družstevního bytu podle občanského zákoníku,
  5. uplynutím doby nájmu v případě, že nájem družstevního bytu byl sjednán na určitou dobu, nedohodne-li se družstvo s nájemcem jinak,
  6. převedením bytu do vlastnictví člena podle zvláštního zákona.

Čl. 51 Bytové náhrady

 1. Člen – nájemce družstevního bytu, jemuž zanikl nájem bytu, je povinen se z bytu vystěhovat, i bez zajištění bytové náhrady, jestliže mu není třeba poskytnout ani náhradní byt ani náhradní ubytování.
 2. Co se rozumí v konkrétních případech bytovou náhradou stanovuje občanský zákoník.

Čl. 52 Nájem nebytových prostor

 1. O nájmu nebytových prostor platí přiměřeně ustanovení o nájmu bytů.
 2. Nájem a podnájem nebytových prostor postavených bez finanční účasti členů upravuje zvláštní předpis.

Čl. 53 Zajištění řádného využití bytů

 1. Družstvo dbá, aby družstevní byty, se kterými hospodaří, byly v souladu s jejich stavebním určením využívány k bytovým účelům.
 2. Byt nebo jeho část může člen – nájemce družstevního bytu nebo členové jeho domácnosti dočasně používat i k jiným účelům než k bydlení jen se souhlasem družstva.

Čl. 54 Sloučení a rozdělení bytu

Byt je možné sloučit se sousedním bytem (částí bytu) nebo rozdělit na dva nebo více samostatných bytů jen se souhlasem představenstva družstva.

Čl. 55

 1. Souhlas představenstva družstva se sloučením nebo rozdělením bytu nenahrazuje povolení stavebního úřadu, které je nutné podle zvláštních předpisů.
 2. V souvislosti se sloučením nebo rozdělením bytu představenstvo družstva současně přerozdělí náklady a zdroje financování sloučených nebo rozdělených bytů a určí výši dalších členských vkladů a zůstatek nesplaceného investičního úvěru připadajících na příslušné byty.

Část VI.

Orgány družstva

 

Čl. 56

 1. Orgány družstva jsou:
  1. shromáždění delegátů,
  2. představenstvo,
  3. kontrolní komise,
  4. členské schůze samosprávy,
  5. výbor samosprávy nebo pověřený člen.
 2. Pro působnost družstva ve společenství vlastníků jednotek platí ustanovení čl. 89.

Čl. 57

 1. Do orgánů družstva mohou volit, být voleni a jeho členy být jen fyzické osoby- členové družstva starší 18 let, kteří splňují podmínky zvláštních zákonů.
 2. Členem orgánu bytového družstva může být jen plně svéprávný člen družstva, , jež splňuje rovněž další podmínky pro výkon funkce, stanovené právní úpravou, platnou a účinnou v době, kdy byl zvolen.
 3. Členy představenstva a kontrolní komise volí delegáti na shromáždění delegátů.
 4. Organizace voleb představenstva a kontrolní komise je v pravomoci představenstva
 5. Organizace voleb delegáta, náhradníka a voleb výboru samosprávy (pověřeného člena) je v pravomoci členské schůze samosprávy.

Čl. 58

 1. Orgány družstva mohou jednat jen o záležitostech, které podle zákona a stanov družstva spadají do jejich působnosti a jež byly uvedeny na schváleném pořadu jednání.
 2. Kolektivní orgány družstva rozhodují na základě řádného svolání všech členů orgánu.
 3. Kolektivní orgány družstva jsou způsobilé se usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných, pokud zákon a nebo tyto stanovy u jednotlivých kolektivních orgánů neurčují jinak.

Čl. 59

 1. Funkční období členů orgánů družstva činí pět let, vyjma členské schůze a pomocných orgánů. Pokud však byl člen orgánu zvolen do orgánu družstva k pozdějšímu dni než je den počátku funkčního období nejdříve zvoleného člena téhož orgánu družstva, končí jeho volební období současně se skončením volebního období tohoto nejdříve zvoleného člena orgánu družstva. Funkční období končí všem členům téhož voleného orgánu družstva stejně.
 2. Členové orgánu družstva mohou být voleni opětovně.

Čl. 60

 1. Členové orgánů družstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo družstvu způsobit škodu, dodržovat právní předpisy, stanovy a usnesení vyšších orgánů družstva, pokud nejsou v rozporu s platnou právní úpravou.
 2. Pokud členové orgánů při výkonu funkce způsobí družstvu škodu, odpovídají za ni v rozsahu stanoveném zákonem.

Čl. 61

 1. Neplní-li člen voleného orgánu řádně svoji funkci, může jej před uplynutím funkčního období odvolat orgán, který jej zvolil. Jeho funkce končí dnem, kdy odvolání řádně projednal orgán, který jej zvolil.
 2. Člen družstva, který byl do funkce zvolen, může z funkce odstoupit prohlášením, došlým bytovému družstvu. V tomto případě zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení.
 3. Delegát může být kdykoli ze své funkce odvolán orgánem, který ho zvolil.
 4. Delegát může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením. Funkce delegáta zaniká doručením prohlášení do sídla družstva.
 5. Zvolení náhradníci členů orgánů družstva nastupují namísto člena orgánu, jehož funkce zanikla, a u delegáta i v případě, že se delegát nemůže shromáždění zúčastnit dnem, kdy došlo k zániku výkonu funkce člena orgánu nebo dnem, kdy bylo doručeno písemné oznámení delegáta, že se nemůže shromáždění delegátů zúčastnit do sídla družstva.
 6. Není-li náhradník zvolen, může orgán povolat zastupujícího člena až do doby, kdy může být provedena řádná volba nového člena. Zastupující člen má práva a povinnosti řádného člena. Doplněním orgánu se stanovené funkční období nemění a všem členům orgánu končí s ukončením stanoveného funkčního období.
 7. Členové orgánů družstva mají nárok za výkon funkce na odměnu, stanovenou ve Smlouvě o výkonu funkce.

Čl. 62

 1. Funkce člena představenstva, člena kontrolní komise a jiné osob oprávněné podle zápisu družstva do obchodního rejstříku jednat jsou vzájemně neslučitelné.
 2. Pro členy představenstva, kontrolní komise družstva, prokuristu družstva platí zákaz konkurence, specifikovaný v příslušných ustanoveních platné právní úpravy, kdy pro prokuristu platí analogicky právní úprava, specifikovaná v ustanovení § 710 Zákona o obchodních korporacích.

Čl. 63

 1. Každému členu družstva (společným členům) i každému členu orgánu družstva náleží jeden hlas.
 2. V orgánech družstva a o změně stanov se hlasuje vždy veřejně. V dalších jednotlivých případech se může jednající orgán usnést na hlasování tajném.
 3. V představenstvu a kontrolní komisi lze usnesení přijmout hlasováním uskutečněným písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky, jestliže s tímto způsobem hlasování projeví souhlas všichni členové orgánu. Pro tento případ se hlasující pokládají za přítomné.

čl. 64

 1. Orgány družstva jednají o záležitostech, které byly uvedeny na schváleném pořadu jednání, popř. o záležitostech, o jejichž projednávání se orgán dodatečně usnesl. Program shromáždění nelze po odeslání pozvánek delegátům měnit.
 2. Jednání orgánů jsou neveřejná. Předsedové jednotlivých orgánů mohou rozhodnout o přizvání dalších osob k jednotlivým projednávaným záležitostem.
 3. Jednání orgánů spočívá v přednesení podnětu k jednání, v rozpravě a zpravidla je zakončeno usnesením. Jednání je třeba vést tak, aby byl zjištěn skutečný stav věci.

čl. 65 Zápisy jednání orgánů družstva

 1. O průběhu jednání všech orgánů družstva se pořizuje zápis, který musí obsahovat:
  1. datum a místo konání schůze,
  2. pořad jednání schůze,
  3. údaje o počtu přítomných členů, přizvaných účastníků a výslovné konstatování, že schůze byla schopna usnášet se,
  4. plná znění přijatých usnesení,
  5. výsledky hlasování,
  6. námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování.
 2. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků jednání, pozvánka na něj a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. Zápisy vyhotovuje zapisovatel, kterým je zpravidla člen orgánu družstva, může jím být však i zaměstnanec družstva či jiná osoba, která pro tyto účely byla zvolena. Zápisy podepisuje předseda nebo člen orgánu, který schůzi řídil. Zápisy ze schůzí nejvyššího orgánu družstva – shromáždění delegátů – podepisují dva zvolení ověřovatelé. Podpisem odpovídají podepsaní ověřovatelé zápisu za pravost a správnost zápisu. Originály zápisů se ukládají odděleně od ostatních písemností družstva. Jednotlivé listy musí být průběžně stránkovány. Předseda orgánu je povinen zajistit, aby jednotlivé listy zápisu nemohly být vyměněny. Zápis členské schůze samosprávy předá výbor samosprávy do patnácti dnů na sekretariát správy družstva. Zápisy ze schůzí výborů samospráv jsou dokumentem samosprávy a výbor nemá povinnost je předkládat k založení správě družstva. Výbor tyto zápisy uchovává po dobu, kterou si určí, pokud mu ji neurčí členská schůze.
 3. Každý člen družstva má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí. V případě, že požádá o pořízení fotokopie zápisu, všech jeho příloh a podkladů uhradí družstvu účelně vynaložené náklady spojené s jejich pořízením
 4. Schválené usnesení shromáždění delegátů družstvo zveřejní vyvěšením na úřední desce družstva a na webových stránkách družstva bez zbytečného odkladu, nejpozději však do sedmi dnů ode dne jeho přijetí a zajistí, aby tyto dokumenty byly řádně zveřejněny po dobu, stanovenou zákonem.
 5. Podrobnosti o postupu orgánů družstva při volbách a odvolání, o jednání a rozhodování a ověřování zápisu upravuje volební a jednací řád, které schvaluje shromáždění delegátů.

Čl. 66 Shromáždění delegátů

 1. Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem družstva, kde uplatňují členové družstva své právo podílet se prostřednictvím volených delegátů nebo jejich náhradníků, na řízení družstva, na kontrole jeho činnosti a činnosti jeho orgánů. Shromáždění delegátů plní v plném rozsahu působnost členské schůze.
 2. Do působnosti shromáždění delegátů náleží:
  1. rozhodovat o změně stanov, pokud nedochází k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti;
  2. přijímat a měnit jednací řád a volební řád
  3. volit a odvolávat členy a náhradníky členů představenstva, členy a náhradníky členů kontrolní komise, členy a náhradníky dalších orgánů družstva podle stanov a stanovit pořadí, podle kterého náhradníci nastupují na uvolněná místa v těchto orgánech;
  4. rozhodovat o určení odměny představenstva, kontrolní komise a členů jiných orgánů družstva zřízených stanovami, pokud je oprávněno tyto orgány nebo jejich členy volit a odvolávat;
  5. rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje, schvalovat řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku a mezitímní účetní závěrku;
  6. schvalovat smlouvu o výkonu funkce;
  7. rozhodovat o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení;
  8. schvalovat jednání učiněná za družstvo do jeho vzniku;
  9. rozhodovat o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty;
  10. rozhodovat o uhrazovací povinnosti členů družstva;
  11. rozhodovat o použití rezervního fondu za předpokladu, že je upraven stanovami;
  12. rozhodovat o přeměně družstva;
  13. rozhodovat o zrušení družstva s likvidací;
  14. volit a odvolávat likvidátora a rozhodovat o jeho odměně;
  15. schvalovat zprávu likvidátora a o naložení s likvidačním zůstatkem;
  16. rozhodovat o zvýšení nebo snížení základního členského vkladu;
  17. rozhodovat o vydání dluhopisů
  18. schvalovat převod nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu předmětu podnikání nebo činnosti družstva
  19. schvalovat smlouvu o tichém společenství a její změnu a zrušení
  20. rozhodovat o výši a způsobu určení dalšího členského vkladu, jakož i o způsobu jeho splacení, zásady pro stanovení úhrad za plnění spojená s užíváním bytu a pro tvorbu a použití dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice, rozhodovat o pravidlech pro sestavování evidence pořadí uchazečů o družstevní byt nebo družstevní nebytový prostor, schvalovat výši poplatku na správu družstva;
  21. schvalovat statuty fondů;
  22. projednávat a schvalovat zprávy představenstva a kontrolní komise o činnosti družstva;
  23. rozhodovat o dalších otázkách, které tyto stanovy a zákon svěřují do působnosti shromáždění delegátů.
 3. Do působnosti shromáždění delegátů patří i rozhodování týkající družstva a jeho činnosti, pokud si rozhodování o některé věci vyhradilo, mimo záležitosti svěřené zákonem nebo těmito stanovami do působnosti představenstva nebo kontrolní komise a problematiky, týkající se běžné činnosti družstva.
 4. Za každý volební obvod-samosprávu je volen delegát z řad členů zařazených do tohoto volebního obvodu. Volební obvody vytváří a zrušuje představenstvo, a to tak, že jeden volební obvod odpovídá jedné samosprávě. Na takto stanovený volební obvod je volen též jeden náhradník delegáta. Každý člen družstva je zařazen do některého z volebních obvodů. Zánikem volebního obvodu zaniká i funkce delegáta a náhradníka delegáta.
 5. Delegáta volí a odvolávají členové zařazení do příslušného volebního obvodu, při volbě nebo odvolání delegáta má každý člen družstva jeden hlas. Právo volit má i člen družstva, který je v prodlení se splněním vkladové povinnosti. O zvolení delegáta nebo jeho odvolání musí být vyhotoven zápis ze schůze volebního obvodu. Zápis je dokladem o řádné volbě delegáta nebo o řádném rozhodnutí o jeho odvolání.
 6. Změna počtu členů zařazených do jednotlivých volebních obvodů nemá za následek zánik funkce dosavadních delegátů, ani konání nových voleb delegátů.
 7. Představenstvo určuje klíč pro volbu delegátů a stanovuje jejich počet a podmínky volby delegátů. Delegát a jeho náhradník je volen na funkční období pěti let. Jeho funkce zaniká volbou nového delegáta, nejpozději však posledním dnem jeho funkčního období.
 8. Delegát může ze své funkce odstoupit, a to písemným prohlášením doručeným do sídla družstva. Delegáta lze rozhodnutím členů volebního obvodu, kde byl zvolen, kdykoli z funkce odvolat.
 9. Družstvo vede seznam delegátů. Do seznamu delegátů je zapisováno jméno a bydliště delegáta, popřípadě jím jiná určená adresa pro doručování, den vzniku, den a důvod zániku jeho funkce. Údaje v seznamu delegátů včetně jejich změn družstvo uchovává po dobu deseti let ode dne zániku funkce delegáta, jehož se údaje týkají.
 10. Každý člen družstva má právo nahlížet do seznamu delegátů a pořizovat si z něj opisy a výpisy způsobem, stanoveným zákonem. Za pořízení výpisů a opisů je povinen uhradit náklady družstva.
 11. Delegát je povinen vykonávat svoji funkci osobně, jednat v souladu se zájmy členů zařazených do volebního obvodu, v němž byl zvolen, informovat členy volebního obvodu, který zastupuje, o svolání shromáždění delegátů, o navrženém programu shromáždění delegátů a vyžádat si jejich pokyny a jednat v souladu s většinovým názorem členů volebního obvodu, informovat členy o přijatých usneseních každého shromáždění, poskytovat k nahlédnutí veškeré s tím související podklady a informace. Delegát je povinen zúčastnit se shromáždění delegátů. Delegát, který se nemůže zúčastnit shromáždění delegátů, informuje neprodleně o této skutečnosti svého náhradníka a vyrozumí jej o svolání shromáždění delegátů a předá mu veškeré podklady a informace.
 12. Za každého delegáta může být zvolen pouze jeden náhradník delegáta. Pokud se delegát nemůže zúčastnit shromáždění delegátů, je oprávněn se jej zúčastnit a na něm hlasovat pouze náhradník delegáta. Při výkonu funkce má náhradník delegáta stejná práva a povinnosti jako delegát, ustanovení těchto stanov a jiných právních předpisů o delegátech se pro náhradníka delegáta použijí obdobně.
 13. Dnem zániku funkce delegáta se jeho náhradník stává delegátem na zbytek funkčního období, na které byl delegát, jehož funkce zanikla, zvolen.
 14. Rozhodnutí shromáždění delegátů ve věcech, jež jsou zákonem vyhrazena rozhodování orgánů společenství vlastníků jednotek, nejsou pro společenství závazná.

Čl. 67

 1. Jednání shromáždění delegátů družstva svolává představenstvo podle po­třeby, nejméně jednou ročně a koná se v obci sídla družstva.
 2. Shromáždění delegátů musí být svoláno tak, aby se konalo nejpozději do třiceti dnů od doručení žádosti, požádá-li o to písemně:
  1. 10% všech členů družstva, kteří mají nejméně pětinu všech hlasů
  2. 1/3 členů představenstva
  3. 10% zvolených delegátů,
  4. kontrolní komise.
 3. Svolání shromáždění delegátů se oznamuje písemnou pozvánkou zaslanou všem delegátům na adresu bydliště delegáta uvedenou v seznamu delegátů, popřípadě na jinou doručovací adresu oznámenou delegátem, a to nejpozději patnáct dnů před dnem konání shromáždění delegátů. Zároveň se pozvánka uveřejní na internetových stránkách družstva.
 4. Pozvánka na shromáždění delegátů musí obsahovat alespoň:
  1. firmu a sídlo družstva;
  2. místo a dobu zahájení shromáždění delegátů; místo a doba shromáždění delegátů musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost delegáta se shromáždění zúčastnit;
  3. označení, zda je svoláváno shromáždění delegátů nebo náhradní shromáždění delegátů;
  4. program shromáždění delegátů.
 5. K pozvánce se přikládají veškeré doklady k jednotlivým záležitostem programu shromáždění delegátů. Má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem má být změna stanov, musí být k pozvánce přiložen rovněž návrh těchto stanov nebo návrh usnesení.
 6. Jestliže představenstvo nesvolá shromáždění delegátů tak, aby se konalo do třiceti dnů od doručení žádosti za situace, kdy o svolání bylo požádáno kontrolní komisí nebo 10% delegátů, musí je svolat osoba nebo orgán, uvedený v ustanovení § 685 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích. Jestliže tak osoby nebo orgán, uvedené v ustanovení § 685 odst. 2 neučiní do 10-ti dnů poté, co uplynula lhůta pro svolání shromáždění delegátů představenstvem, může shromáždění delegátů svolat a všechny úkony s tím spojené činit osoba k tomu písemně zmocněná všemi delegáty, kteří o svolání shromáždění delegátů požádali. Není-li shromáždění delegátů svolané na žádost kontrolní komise nebo delegátů podle § 685 odst. 1 zákona o obchodních korporacích usnášeníschopné, je ten, kdo je svolal, povinen svolat náhradní shromáždění delegátů; to neplatí, vzali-li kontrolní komise nebo delegáti, uvedení v ustanovení § 665 odst. 1 zákona o obchodních korporacích žádost zpět.
 7. Na žádost orgánu nebo delegátů oprávněných požadovat svolání shromáždění delegátů zařadí představenstvo jimi určenou záležitost do programu jednání shromáždění delegátů. Jestliže je tato žádost doručena až po odeslání pozvánky, informuje o tom představenstvo delegáty přítomné na svolaném shromáždění delegátů. Povinnost svolat nové shromáždění delegátů tím není dotčena. Program shromáždění delegátů nelze po odeslání pozvánek delegátům měnit.
 8. Shromáždění delegátů je schopno se usnášet, pokud je přítomna nadpoloviční většina delegátů nevyžaduje-li zákon nebo stanovy vyšší počet potřebných hlasů.
 9. Právo hlasovat na shromáždění delegátů mají pouze delegáti a náhradníci delegátů, pokud zastupují delegáty.
 10. Každý delegát má jeden hlas.
 11. Pro posouzení schopnosti shromáždění se usnášet a stanovení počtu hlasů potřebných k přijetí usnesení se započítávají pouze hlasy delegátů, jejichž výkon funkce ke dni konání shromáždění delegátů trvá. Na schopnost shromáždění delegátů se usnášet nemá vliv skutečnost, že v jednom nebo více volebních obvodech není ke dni konání shromáždění delegátů zvolen delegát; to neplatí, pokud představenstvo vědělo, že v jednom nebo více volebních obvodech není delegát zvolen, a neinformovalo členy zařazené do těchto obvodů o této skutečnosti.
 12. Shromáždění delegátů se usnáší většinou hlasů přítomných delegátů, pokud jiný právní předpis nevyžaduje donucující ustanovení jiného právního předpisu nevyžadují vyšší počet potřebných hlasů.
  V případě rozhodování o změně stanov v části, která upravuje podmínky, za kterých vznikne členovi družstva právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, a úpravu práv a povinností člena družstva spojených s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu a práv a povinností člena družstva spojených s užíváním družstevního bytu, se shromáždění řídí právní úpravou platnou v době rozhodnutí
 13. 13) V případě rozhodování o
  1. uhrazovací povinnosti;
  2. zrušení družstva s likvidací; nebo
  3. přeměně družstva ¨
  4. schválení poskytnutí finanční asistence
  5. vydání dluhopisů

  je shromáždění delegátů schopno se usnášet, pokud jsou přítomni delegáti, kteří zastupují alespoň dvě třetiny členů družstva a usnesení musí být přijato delegáty, kteří zastupují alespoň dvě třetiny členů zastoupených na shromáždění delegátů.

 14. Usnesení shromáždění delegátů se osvědčuje veřejnou listinou, pokud se jedná o
  1. změnu stanov;
  2. zrušení družstva s likvidací;
  3. přeměnu družstva;
  4. schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti družstva.
 15. Právo zúčastnit se shromáždění delegátů mají členové kontrolní komise, členové představenstva, likvidátor družstva a další osoby, o nichž to stanoví zákon. Pokud požádá některá z těchto osob o slovo, udělí se jí před zahájením hlasování.
 16. Pokud má shromáždění delegátů rozhodovat o otázce, která se dotýká přímo oprávněných zájmů člena, zejména má-li být rozhodováno o jeho námitkách proti rozhodnutí o jeho vyloučení, tento člen musí být pozván na shromáždění delegátů písemnou pozvánkou zaslanou mu na adresu bydliště nebo sídla uvedeného v seznamu členů a má právo zúčastnit se shromáždění delegátů v části, která se ho týká. Pokud tento člen požádá před hlasováním delegátů o záležitosti, která se ho týká, o slovo, musí mu být umožněna obrana proti návrhu na zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení.
 17. Každý člen družstva má právo na vydání kopie zápisu o průběhu shromáždění delegátů, včetně jeho příloh a podkladů poskytnutých delegátům, a to za úhradu nákladů účelně vynaložených spojených s jejím pořízením

Čl. 68

 1. Není-li shromáždění delegátů schopno se usnášet, svolá ten, kdo svolal původní shromáždění delegátů, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní shromáždění delegátů se stejným programem, a to stejným způsobem jako původní shromáždění delegátů a samostatnou pozvánkou.
 2. Náhradní shromáždění delegátů je schopno se usnášet, je-li přítomno alespoň deset procent všech zvolených delegátů, nejméně však pět delegátů.

Čl. 69

 1. Každý člen, likvidátor, člen představenstva nebo člen kontrolní komise se může dovolávat neplatnosti usnesení shromáždění delegátů podle ustanovení občanského zákoníku upravujících neplatnost usnesení členské schůze spolku pro rozpor se zákonem a jinými právními předpisy nebo stanovami družstva. Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se příslušná osoba dozvěděla nebo mohla dozvědět o rozhodnutí, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí. Podmínkou pro dovolání se neplatnosti usnesení o shromáždění delegátů je zájem hodný právní ochrany, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů družstva. Důvodem neplatnosti usnesení delegátů je i jeho rozpor s dobrými mravy.
 2. Usnesení shromáždění delegátů není neplatné jen z toho důvodu, že
  1. zařazení členů do volebních obvodů bylo provedeno v rozporu se stanovami družstva nebo zákonem;
  2. v jednom nebo více volebních obvodech ke dni konání shromáždění není zvolen delegát ani jeho náhradník;
  3. náhradník delegáta se nemohl zúčastnit shromáždění delegátů proto, že ho delegát, který se shromáždění delegátů nezúčastnil, o jeho svolání neinformoval;
  4. delegát jedná v rozporu s usnesením členů zařazených do volebního obvodu, za který byl zvolen.
 3. Soud nevysloví neplatnost, došlo-li k porušení stanov, nebo obecně závazného právního předpisu, aniž to mělo závažné právní následky, a je-li v zájmu družstva hodném právní ochrany neplatnost rozhodnutí nevyslovit. Soud neplatnost rozhodnutí nevysloví ani tehdy, bylo-li by tím podstatně zasaženo do práva třetí osoby nabytého v dobré víře. Nebylo-li právo podle odst.1 uplatněno v zákonné lhůtě, případně nebylo-li návrhu na vyslovení neplatnosti vyhověno, nelze platnost usnesení shromáždění delegátů již přezkoumávat, ledaže jiný právní předpis stanoví jinak.

Čl. 70 Představenstvo

 1. Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva, řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, stanovami nebo rozhodnutím shromáždění delegátů vyhrazeny jinému orgánu. Za svou činnost odpovídá shromáždění delegátů. Představenstvu přísluší obchodní vedení.
 2. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá shromáždění delegátů ke schválení účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.
 3. Představenstvo plní usnesení shromáždění delegátů, není-li v rozporu s právními předpisy, podává mu zprávy o své činnosti a o činnosti družstva, svolává a připravuje jeho jednání.
 4. Představenstvo má 5 členů a 3  náhradníky.
 5. Členové představenstva a jeho náhradníci se volí z členů družstva tak, aby členové představenstva nebyli mezi sebou nebo se členy kontrolní komise manžely, příbuznými v řadě přímé, nebo sourozenci.
 6. Představenstvo volí ze svých členů předsedu představenstva (dále jen „předseda“) a místopředsedu.
 7. Představenstvo se schází podle potřeby, zpravidla jednou za měsíc. Představenstvo se musí sejít do deseti dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků.
 8. Schůzí představenstva se mohou účastnit členové kontrolní komise.
 9. Představenstvo jmenuje a odvolává ředitele správy družstva, který řídí běžnou činnost družstva. Vztahy mezi představenstvem a ředitelem správy družstva v oblasti výkonu pravomocí a kompetencí upravuje organizační řád družstva.
 10. Představenstvo vykonává činnost, která není svěřena zákonem a těmito stanovami do působnosti shromáždění delegátů, zejména :
  • schvaluje zásady hospodaření,
  • schvaluje zásady pro stanovení úhrad za úkony družstva prováděné z podnětu nebo ve prospěch jednotlivého člena družstva;
  • vydává závazné směrnice, upravující vztahy družstva navenek i dovnitř v návaznosti na schválené zásady vydává závazné směrnice, upravující vztahy družstva navenek i dovnitř včetně stanovení výše poplatku na správu družstva a nákladů s touto správou spojených v návaznosti na rozsah poskytovaných služeb.

Čl. 71

Představenstvo organizuje volby delegátů a stanovuje volební obvody-samosprávy v souladu s těmito stanovami , přičemž platí zásada, že jeden volební obvod-samospráva má jednoho delegáta a alespoň jednoho náhradníka. Organizace volby delegáta a jeho náhradníka/ů je v pravomoci členské schůze samosprávy. Pokud si samospráva nezvolí delegáta nebo jejich náhradníka/y, má se za to, že se dobrovolně vzdává svého práva podílet se jejich prostřednictvím na řízení družstva.

Čl. 72

 1. Představenstvo zastupuje družstvo navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem.
 2. V případě právních jednání učiněných v písemné formě podepisuje za družstvo předseda (popř. místopředseda) a další člen představenstva. Podepisuje-li předseda spolu s místopředsedou, je podpis místopředsedy považován za podpis dalšího člena představenstva.
 3. Představenstvo může na základě písemné plné moci pověřit zastupováním družstva i jiné fyzické či právnické osoby.
 4. Rozhodnutí představenstva ve věcech, jež jsou zákonem vyhrazena rozhodování orgánů společenství vlastníků jednotek, nejsou pro společenství závazná.

Čl. 73

 1. Schůzi představenstva svolává předseda nebo místopředseda, popř. pověřený člen představenstva.
 2. Jednotlivé záležitosti předložené k projednání uvádí a odůvodňuje zpravidla ten, kdo je předkládá, přičemž současně předkládá i návrh usnesení.

Čl. 74Předseda představenstva

 1. Předsedovi přísluší:
  • organizovat a řídit jednání a práci představenstva,

Čl. 75 Organizování práce představenstva

V této činnosti předseda družstva:

 1. svolává a řídí schůze představenstva a navrhuje program jeho jednání,
 2. organizuje přípravu schůzí představenstva, rozhoduje o přizvání dalších účastníků jednání a organizačně zajišťuje plnění usnesení představenstva
 3. podepisuje s dalším členem představenstva právní úkony, pro které je předepsána písemná forma.

 

Čl. 76 Rozhodování o bytových otázkách

V této činnosti předseda spolu s dalším členem představenstva na základě rozhodnutí představenstva :

 1. uzavírá budoucí smlouvu o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru) podle čl. 12 písm. e),
 2. uzavírá smlouvu o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru) podle čl. 12 písm. f), popř. k bytové náhradě
 3. dává souhlas k dohodám o výměně bytu podle čl. 48,
 4. uzavírá se členem – nájemcem družstevního bytu dohodu o zániku nájmu družstevního bytu podle ustanovení čl. 50 ,

 

Čl. 77 Kontrolní komise

 1. Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat stížnosti členů družstva.Kontrolní komise odpovídá za svou činnost shromáždění delegátů a podává mu zprávy o své činnosti. Na ostatních orgánech družstva je nezávislá.
 2. Kontrolní komise se vyjadřuje k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku nebo na úhrady ztráty družstva a k návrhu na rozhodnutí o uhrazovací povinnosti členů.
 3. Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat od představenstva družstva jakékoli informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů. Pověření členové kontrolní komise jsou oprávněni se zúčastnit zasedání všech orgánů družstva.
 4. Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a vyžaduje zjednání nápravy.
 5. K jednotlivým úkonům může kontrolní komise pověřit jednoho nebo více členů, kteří v této věci mají oprávnění žádat informace v rozsahu oprávnění kontrolní komise.
 6. Neodstraní-li představenstvo zjištěné nedostatky, je kontrolní komise opráv­něna požádat představenstvo o svolání shromáždění delegátů.

Čl. 78

  1. Kontrolní komise má 3 členy a  2 náhradníky.
  2. Členové kontrolní komise a její náhradníci se volí ze členů družstva tak, aby její členové nebyli mezi sebou nebo se členy představenstva manžely, příbuznými v řadě přímé nebo sourozenci. Členy kontrolní komise nemohou být členové představenstva ani osoby v hlavním pracovním poměru v družstvu.

Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu a místopředsedu

Čl. 79

 1. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce.
 2. Schůzi svolává a řídí předseda, popř. pověřený člen kontrolní komise.
 3. Podklady pro jednání schůzí, zejména zprávy o vykonaných prověrkách, kontrolách a revizích, jakož i návrhy na opatření, připravují a kontrolní komisi předkládají ve stanovených lhůtách pověření členové komise, kteří také komisi informují o průběhu prověrek a kontrol.

Čl. 80 Samospráva

 1. Samospráva je organizační jednotkou družstva a je současně volebním obvodem pro volbu delegáta. Samospráva se zřizuje a ruší rozhodnutím představenstva, přičemž jednu samosprávu tvoří zpravidla členové družstva bydlící v jednom bytovém domě nebo členové družstva bydlící ve více bytových domech, jestliže tyto bytové domy spolu vzájemně souvisí v návaznosti na Prohlášení vlastníka.
 2. Podle rozsahu práv se zařazují samostatně:
  1. členové – nájemci družstevních bytů a družstevních nebytových prostor (samosprávy bydlících);
  2. členové, kterým nesvědčí právo nájmu k družstevnímu bytu nebo družstevnímu nebytovému prostoru a nejde o členy-vlastníky (samosprávy nebydlících);
  3. členové – nájemci družstevních bytů a družstevních nebytových prostor spolu s členy-vlastníky bytů a nebytových prostor
 3. Členové s více druhy práv mohou být členy více druhů samospráv.
 4. Orgány družstva, zajišťující činnost samosprávy, jsou členská schůze a výbor samosprávy.
 5. Pokud v okruhu působnosti samosprávy vznikne společenství vlastníků jednotek podle občanského zákoníku, ztrácí orgány samosprávy pravomoc rozhodovat o otázkách, které jsou zákonem vyhrazeny rozhodnutí společenství vlastníků.

Čl. 81 Členská schůze samosprávy

 1. Členská schůze samosprávy je orgánem družstva, ve kterém členové projednávají záležitosti okruhu působnosti samosprávy a seznamují se s činností a celkovým stavem družstva. Členy samosprávy jsou všichni její členové. – nájemníci, nebydlící či vlastníci bytů a nebytových prostor zařazeni do okruhu její působnosti.
 2. Členská schůze samosprávy zejména:
  1. rozhoduje o způsobu zajištění úkolů, které jí byly uloženy představenstvem;,
  2. projednává plán činnosti příslušného střediska bytového hospodářství včetně návrhu rozpočtu;
  3. projednává výsledky hospodaření příslušného střediska bytového hospodářství, rozhoduje o způsobu vypořádání rozdílů z vyúčtování záloh na nájemné a ukládá výboru samosprávy úkoly k odstranění zjištěných nedostatků hospodaření;
  4. volí ze svého středu členy výboru samosprávy v počtu, který samo určí;
  5. projednává a schvaluje zprávy výboru samosprávy o jeho činnosti;
  6. volí delegáty a jejich náhradníky na shromáždění delegátů v počtu stanoveném představenstvem, přičemž vzhledem k organizačnímu uspořádání družstva může představenstvo určit, že každý z delegátů se nemusí volit stejným počtem hlasů;
  7. projednává zprávy delegátů o jednání na shromáždění delegátů;
  8. navrhuje odchylný způsob úhrady oprav v bytě a úhrad nákladů spojených s běžnou údržbou bytů oproti čl. 35;
  9. vyjadřuje se ke změně charakteru užívání společných prostor domu a k uzavření nájemní smlouvy, týkající se tohoto prostoru, stejně jako k nebytovým prostorům pronajímaných podle jiných předpisů.

Čl. 82

 1. Členskou schůzi samosprávy svolává výbor samosprávy podle potřeby, nejméně však jednou do roka.
 2. Výbor samosprávy musí svolávat členskou schůzi samosprávy, požádá-li o to:
  1. jedna třetina všech členů samosprávy,
  2. představenstvo družstva,
  3. delegát samosprávy.
 3. Nevyhoví-li výbor samosprávy žádosti podle odst. 2 do jednoho měsíce, je představenstvo oprávněno svolat členskou schůzi samosprávy samo nebo prostřednictvím pověřené osoby. Představenstvo je oprávněno svolat členskou schůzi přímo, bez požádání výboru samosprávy.
 4. Členskou schůzi samosprávy řídí předseda výboru nebo pověřený člen výboru samosprávy, v případě, že členskou schůzi samosprávy svolalo představenstvo, řídí ji pověřený člen představenstva.
 5. O svolání členské schůze samosprávy a o pořadu jednání musí být členové samosprávy uvědomění nejméně osm dnů před jejím konáním. Písemná pozvánka musí obsahovat datum, hodinu a místo jejího konání a pořad jednání. Písemnou pozvánku může nahradit písemné oznámení vyvěšené na oznamovacích tabulích ve všech domech v okruhu působnosti samosprávy.

Čl. 83

 1. Členská schůze samosprávy je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů samosprávy. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj většina přítomných členů s výjimkou čl.81, bod 2, odst. h) a i).
 2. Není-li v hodinu uvedenou pro konání členské schůze samosprávy přítomna nadpoloviční většina jejich členů, může se schůze konat o čtvrt hodiny později za přítomnosti nejméně tří členů samosprávy. Může však jednat a rozhodovat pouze o těch záležitostech, které byly uvedeny na pořadu jednání. K platnosti usnesení v takovém případě se vyžaduje souhlas dvou třetin přítomných členů s výjimkou hlasování dle čl.81, odst.2. bod h) a i).

Čl. 84

 1. Člen se zúčastňuje členské schůze samosprávy, jejímž je členem.
 2. Člen – nájemce družstevního bytu a nebytového prostoru, které se nachází v okruhu působnosti různých samospráv, je členem každé z nich, zúčastňuje se jejich členských schůzí a může být zvolen do každého z jejich výborů. Pouze jednou členskou schůzí samosprávy však může být zvolen delegátem nebo náhradníkem na shromáždění delegátů.
 3. Právo účasti na členských schůzích samosprávy, kterých jsou členy manželé, mají oba manželé – společní členové. Přísluší jim společně jeden hlas. Do výboru samosprávy může být zvolen kterýkoliv z nich. V případech uvedených v odst.  2 může být kterýkoliv z manželů zvolen do výboru každé ze samospráv, kterých jsou členy. Delegátem nebo náhradníkem na shromáždění delegátů může být zvolen pouze jeden z manželů – společných členů na jedné z členských schůzí samospráv.
 4. Člen, který má v jednom a témže družstvu samostatné členství a současně má další členské právo na základě společného členství manželů, má z obou těchto práv, pokud jsou v jedné samosprávě společně s druhým manželem – společným členem, pouze jeden hlas. Pokud jeho samostatné členství a společné členství manželů se nacházejí v okruhu působnosti různých samospráv, řídí se právo jeho účasti na členských schůzích a pasivní volební právo ustanoveními odst. 1 a 2.
 5. Zásada účasti člena (manželů – společných členů) na členských schůzích samosprávy, jakož i zásada jednoho hlasu a pasivního volebního práva uvedená v odst. 1 až 4 platí pro všechny druhy okruhů působnosti samospráv.
 6. Rozhodnutí členské schůze ve věcech, jež jsou zákonem vyhrazena rozhodování společenství vlastníků jednotek, nejsou pro společenství závazná. Pro působnost družstva ve společenství vlastníků platí ustanovení čl.89.

Čl. 85 Výbor samosprávy

 1. Výbor samosprávy je výkonným orgánem samosprávy. Za svou činnost odpovídá členské schůzi samosprávy a je povinen řídit se jejími usneseními.
 2. Výbor samosprávy má počet členů dle rozhodnutí členské schůze samosprávy.
 3. Výbor samosprávy zejména:
  1. svolává členské schůze
  2. plní úkoly na úseku předmětu činnosti družstva v okruhu působnosti samosprávy,
  3. sleduje technický stav objektů příslušného střediska bytového hospodářství. Upozorňuje družstvo na nutnost provedení oprav a údržby a spolupracuje při jejich zajišťování,
  4. dbá na dodržování domovního řádu a zásad slušnosti mezi členy užívajícími družstevní majetek v okruhu působnosti samosprávy,
  5. podle pokynů představenstva sestavuje návrh rozpočtu příslušného střediska bytového hospodářství a po jeho projednání členskou schůzí samosprávy jej předkládá představenstvu,
  6. zajišťuje plnění rozpočtu příslušného střediska bytového hospodářství, pečuje o správnost prvotních účetních a jiných dokladů a předává je družstvu k dalšímu zpracování,
  7. podle místních podmínek kontroluje správnost vyúčtování nákladů vynaložených družstvem na plnění poskytovaná s užíváním družstevního bytu (nebytového prostoru),
  8. průběžně kontroluje tvorbu a čerpání dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice,
  9. seznamuje členskou schůzi samosprávy s výsledky hospodaření příslušného střediska bytového hospodářství, s ročním vyúčtováním nájemného za užívání družstevních bytů a nebytových prostor a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu,
  10. vyjadřuje se ke smlouvám o podnájmu bytu (části bytu),
  11. projednává návrhy představenstva na vyloučení člena z družstva a oznamuje mu své stanovisko,
  12. informuje představenstvo o činnosti a stavu samosprávy,
  13. podává členské schůzi samosprávy zprávy o své činnosti a stavu samosprávy a seznamuje ji s činností a celkovým stavem družstva,
  14. předkládá členské schůzi samosprávy návrhy podle čl. 81 odst. 2, písm.  h) a i),
  15. na výzvu představenstva se vyjadřuje ke smlouvám o přenechání družstevního bytu (nebytového prostoru) do nájmu na určitou dobu, uzavíraných podle čl. 32.

Čl. 86

Výbor samosprávy se volí z členů samosprávy tak, aby členové výboru samosprávy nebyli mezi sebou manželi, příbuznými v řadě přímé nebo sourozenci.

Čl. 87

 1. Výbor samosprávy zvolí na ustavující schůzi ze svého středu předsedu, případně místopředsedu.
 2. Schůze výboru samosprávy svolává jeho předseda podle potřeby, nejméně však jednou za čtyři měsíce.
 3. O svolání výboru samosprávy a o pořadu jednání musí být členové výboru informováni obvyklým způsobem nejméně tři dny před jejím konáním.
 4. Výbor samosprávy může určit, že členské schůze samosprávy se budou konat formou dílčích schůzí samosprávy. Pro platnost konkrétního usnesení v rámci celé samosprávy je nutné, aby příslušný bod programu byl projednán na všech dílčích schůzích samosprávy. Výsledné hlasování je pak součtem hlasování všech dílčích schůzí. Hlasování je přijato, hlasovala-li pro ně potřebná většina přítomných členů.
 5. Rozhodne-li tak členská schůze samosprávy, může zvolit pověřeného člena, který pak plní funkci výboru samosprávy. Ustanovení těchto stanov, týkající se výboru samosprávy se přiměřeně vztahují i na pověřeného člena.
 6. Není-li zvolen výbor samosprávy nebo pověřený člen nebo neplní-li své povinnosti, zajišťuje plnění jeho úkolů představenstvo prostřednictvím pověřeného pracovníka-zmocněnce. Představenstvo rozhoduje o výši a způsobu úhrad za výkon funkce zmocněnce a nákladů s ní spojených. Úhrady jdou k tíži příslušné samosprávy.
  Předseda zaniklého výboru samosprávy je povinen svou agendu nejpozději ve lhůtě jednoho týdne od vyzvání předat pověřenému pracovníkovi-zmocněnci.

Čl. 88 Pomocné orgány

 1. K zajištění své činnosti může shromáždění delegátů a představenstvo vytvářet pomocné orgány, které nemají rozhodovací pravomoc a nemohou nahrazovat orgán, který je ustavil.
 2. Úkoly pomocných orgánů určuje orgán, který je zřídil.
 3. Členové pomocných orgánů jsou voleni nebo jmenování orgánem, který je zřídil.
 4. Je-li pomocný orgán jmenován, může být jeho členem i nečlen družstva.
 5. Členy odborných komisí (ekonomická, technická apod.), jmenuje orgán, který je zřídil

Čl. 89 Zastupování družstva ve společenství vlastníků jednotek

 1. Pokud v okruhu působnosti družstva vznikne podle zvláštního zákona společenství vlastníků jednotek, ztrácí družstvo i jeho orgány pravomoc rozhodovat o otázkách, které jsou tímto zákonem vyhrazeny rozhodnutí společenství vlastníků.
 2. Ve společenství vlastníků jednotek, jehož je družstvo členem, zastupuje družstvo předseda představenstva nebo představenstvem pověřený zmocněnec.
 3. Představenstvo nebo pověřený zmocněnec jedná a hlasuje ve společenství vlastníků jednotek v zájmu družstva, přičemž je povinen se při hlasování řídit příslušným usnesením orgánů družstva.
 4. Pro působnost členské schůze samosprávy ve společenství vlastníků jednotek pak platí přiměřeně čl. 81, odst. 2 písm. a) – g). Pro působnost výboru samosprávy (pověřeného člena, případně pověřeného zmocněnce) pak platí přiměřeně čl. 85 odst. 2 písm. a), b), e), j) – n) a o).

Část VII.

Hospodaření družstva

 

Čl. 90 Financování činnosti družstva

Družstvo hradí náklady a výdaje své činnosti z příjmů získaných z bytového hospodářství a z ostatní hospodářské činnosti, příp. z jiných zdrojů.

Čl. 91 Bytové hospodaření

 1. Základní ekonomickou jednotkou bytového hospodářství je středisko bytového hospodářství, které obvykle představuje bytový dům či domy nebo nebytový objekt, jehož výstavba byla samostatně financována nebo dům vymezený zvláštním zákonem, jestliže v něm byly vymezeny jednotky prohlášením vlastníka. Jednotlivá střediska bytového hospodářství jsou na sobě ekonomicky nezávislá.
 2. Činnost střediska bytového hospodářství se financuje z nájemného z bytů a nebytových prostor a z úhrad za plnění poskytovaná s jejich užíváním, z příspěvků vlastníků jednotek na správu domu a pozemku podle zvláštního zákona a z jiných zdrojů.
 3. Zisk nebo ztráta střediska bytového hospodářství se každoročně vypořádá podle rozhodnutí shromáždění delegátů. Člen družstva je povinen přispívat na úhradu ztráty střediska bytového hospodářství, v němž užívá byt (nebytový prostor- garáž).
 4. V případě, že má být příslušný dům (HSD) použit jako zástava k získání úvěru u peněžních ústavů nebo použit jako zástava k získání finančních prostředků pro potřeby HSD příp. celého SBD, musí být doložen písemný souhlas všech vlastníků bytových jednotek a nejméně dvou třetin nájemců bytů – členů družstva v domě.
 5. V případě, že bude družstvu poskytnut úvěr bez zajištění tohoto úvěru zřízením zástavního práva k bytům ve vlastnictví třetích osob, je k uzavření Smlouvy o úvěru potřebný souhlas nadpoloviční většiny vlastníků bytových jednotek a nadpoloviční většiny nájemců – členů bytového družstva v domě.

Čl. 92 Ostatní hospodaření

 1. Příjmy na úhradu nákladů a výdajů ostatního hospodaření získává družstvo zejména z tržeb za vlastní výkony, z příspěvků na správu hrazených nájemci a vlastníky bytů a nebytových prostor, ze zápisného, členských příspěvků a jiných úhrad od členů, příp. z dalších zdrojů.
 2. Náklady ostatního hospodaření jsou veškeré náklady, které vznikají mimo střediska bytového hospodářství.
 3. Ze zisku ostatního hospodaření hradí družstvo přednostně své povinnosti vůči státu. Zbylý zisk použije podle rozhodnutí shromáždění delegátů k přídělům do nedělitelného fondu, příp. dalších zajišťovacích fondů a k rozdělení členům družstva.
 4. Podíl člena na zisku, který je určen k rozdělení členům, stanoví svým rozhodnutím shromáždění delegátů.
 5. Ztrátu z ostatního hospodaření hradí družstvo podle rozhodnutí shromáždění delegátů:
  • z nedělitelného fondu nebo jiného fondu ze zisku,
  • z fondu dalších členských vkladů uhrazených podle čl. 16
  • rozvržením na členy v poměru podle rozhodnutí shromáždění delegátů
  • ze základního kapitálu snížením základních členských vkladů,
  • kombinací výše uvedených způsobů.
 6. Při vykázané ztrátě rozhodne shromáždění delegátů o výši uhrazovací povinnosti členů, přesahující základní členský vklad. Uhrazovací povinnost člena nemůže však přesáhnout trojnásobek členského vkladu.

Čl. 93 Fondy družstva

 1. Družstvo vytváří kromě základního kapitálu a specifických družstevních fondů zabezpečujících zdroje družstevní výstavby další vlastní zdroje na financování činností družstva.
 2. Družstvo povinně vytváří nedělitelný fond. Dále vytváří fond dalších členských vkladů podle čl. 15 a fond dalších členských vkladů podle čl. 16, které jsou součástí základního kapitálu, fond družstevní výstavby, doplňkový fond družstevní výstavby, příp. jiné kapitálové fondy, statutární fond bytového hospodářství, sociální fond, příp. další zajišťovací fondy.
 3. Tvorba a použití fondů se řídí zvláštními předpisy, těmito stanovami a dalšími vnitrodružstevními předpisy schválenými shromážděním delegátů.
 4. Fond dalších členských vkladů podle čl. 15, fond družstevní výstavby, doplňkový fond družstevní výstavby, statutární fond bytového hospodářství a dlouhodobá záloha na opravy a dodatečné investice, příp. fond dalších členských vkladů podle čl. 16, pokud tak rozhodne představenstvo, se evidují odděleně podle jednotlivých středisek bytového hospodářství.

Čl. 94 Základní kapitál

 1. Základní kapitál družstva tvoří souhrn základních a dalších členských vkladů.
 2. Zapisovaný základní kapitál družstva činí 200 000,-  Kč
 3. Základní kapitál se eviduje v členění na zapisovaný a nezapisovaný, podle jednotlivých členů a dále podle jednotlivých středisek bytového hospodářství, jde-li o členské vklady podle čl. 15, příp. další členské vklady podle čl. 16, o kterých tak rozhodlo představenstvo.

Čl. 95 Rezervní fond

 1. Nedělitelný fond se tvoří ze zisku ostatního hospodaření. Družstvo doplňuje tento fond nejméně 10% ročního čistého zisku až do doby, kdy výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se minimálně polovině zapisovaného základního kapitálu družstva, tj. 100 000,- Kč. Fond se na základě rozhodnutí shromáždění delegátů může doplňovat i po dosažení této částky.
 2. Nedělitelný fond se používá na úhradu ztráty střediska ostatního hospodaření, případně k převodu do jiného fondu ze zisku.
 3. Nedělitelný fond nelze rozdělit mezi členy za trvání družstva.

Čl. 96 Fond dalších členských vkladů podle čl. 15

 1. Fond dalších členských vkladů podle čl. 15, který je součástí základního kapitálu, se tvoří z peněžního či nepeněžního plnění člena na další členský vklad nebo převodem zdrojů z dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice, jsou-li tyto zdroje použity na financování technického zhodnocení domu nebo k pořízení pozemku příslušejícího k domu.
 2. Fond se používá na financování investičních výdajů spojených s družstevní výstavbou, technickým zhodnocením domu nebo s pořízením pozemku příslušejícího k domu. Fond se snižuje při převodu družstevního bytu (nebytového prostoru) z druž­stevního vlastnictví podle zvláštního zákona.

Čl. 97 Fond družstevní výstavby

 1. Fond družstevní výstavby se tvoří z poskytnutých příspěvků na družstevní výstavbu, splátkami úmoru investičního úvěru na družstevní bytovou výstavbu, převodem z doplňkového fondu družstevní výstavby, nebo z jiných fondů při financování technického zhodnocení domu nebo pořízení pozemku příslušejícího k domu..
 2. Fond se používá na financování investičních výdajů spojených s družstevní výstavbou, technickým zhodnocením domu nebo s pořízením pozemku příslušejícího k domu. Fond se snižuje při převodu bytu z družstevního vlastnictví podle zvláštního zákona.

Čl. 98 Doplňkový fond družstevní výstavby

 1. Doplňkový fond družstevní výstavby se tvoří převodem z fondu družstevní výstavby ve výši odpisů investičního majetku, zejména nebytových prostor pronajímaných v domě v rámci podnikání družstva, jestliže se tento majetek účetně odpisuje.
 2. Fond se používá na financování investičních výdajů při současném převodu do fondu družstevní výstavby. Fond se dále snižuje při převodu bytu (nebytového prostoru) z družstevního vlastnictví podle zvláštního zákona v těch případech, kdy nabyvatel bytu (nebytového prostoru) se současně s převodem bytu (nebytového prostoru) stává spoluvlastníkem nebytového prostoru, z jehož odpisů byl fond tvořen.

Čl. 99 Fond dalších členských vkladů podle čl. 16

 1. Fond se tvoří dalšími členskými vklady uhrazenými podle čl. 16.
 2. Fond evidovaný na středisku ostatního hospodaření se používá na úhradu ztráty nebo na financování investičních výdajů tohoto střediska. Fond evidovaný na středisku bytového hospodářství se používá na úhradu ztráty nebo na financování investičních výdajů tohoto střediska.

Čl. 100 Statutární fond bytového hospodářství

 1. Statutární fond bytového hospodářství se tvoří ze zisku střediska bytového hospodářství, příp. z jiných zdrojů.
 2. Fond se používá k úhradě ztráty střediska bytového hospodářství a k financování investičních výdajů při současném převodu do fondu družstevní výstavby. Fond se dále snižuje při vypořádání vlastníka jednotky podle zvláštního zákona.

Čl. 101 Dlouhodobá záloha na opravy a dodatečné investice

 1. Záloha se tvoří pravidelnými i mimořádnými příspěvky z nájemného a z úhrad vlastníků jednotek podle zvláštního zákona.
 2. Záloha se používá na financování oprav, údržby, příp. dalších provozních nákladů a na financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytového domu nebo pořízení příslušejícího pozemku.
 3. Způsob tvorby a použití zálohy podrobně upravují směrnice družstva.

Čl. 102 Sociální fond

 1. Sociální fond se tvoří ze zisku střediska ostatního hospodaření ve výši podle rozhodnutí shromáždění delegátů.
 2. Fond se používá na financování sociálních potřeb zaměstnanců družstva v souladu s kolektivní smlouvou a vnitrodružstevními předpisy schválenými shromážděním delegátů.

Část VIII.

Zrušení, změna a likvidace

 

Čl. 103

Družstvo se zrušuje právním jednáním, rozhodnutím soudu nebo z dalších důvodů stanovených zákonem.

Čl. 104

 1. O zrušení družstva rozhoduje shromáždění delegátů.
 2. Toto rozhodnutí shromáždění delegátů o zrušení družstva musí být osvědčeno veřejnou listinou.
 3. Po zrušení družstva se vyžaduje jeho likvidace, ledaže celé jeho jmění nabývá právní nástupce.
 4. Rozhodne-li shromáždění delegátů o zrušení družstva s likvidací, ustanoví likvidátora.
 5. Zrušuje-li se družstvo při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem účinnosti přeměny. Přeměnou se rozumí fúze, rozdělení a změna právní formy. Podrobnosti upravují jiné právní předpisy.

Čl. 105

 1. Soud na návrh toho, kdo osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu zruší družstvo a nařídí jeho likvidaci jestliže:
  1. vyvíjí nezákonnou činnost v takové míře, že to závažným způsobem narušuje veřejný pořádek;
  2. nesplňuje nadále předpoklady vyžadované pro vznik družstva zákonem;
  3. nemá déle než dva roky statutární orgán schopný usnášet se;
  4. není schopno po dobu delší než jeden rok vykonávat svou činnost a plnit tak svůj účel;
  5. nemůže vykonávat svou činnost pro nepřekonatelné rozpory mezi členy;
  6. porušuje závažným způsobem ustanovení jiného právního předpisu o hospodaření se svým majetkem;
  7. provozuje činnost, která je v rozporu se jiným zákonem, zejména jde-li o takovou činnost, která může ohrozit uspokojování bytových potřeb členů družstva.
 2. V případě, že soud rozhodl o zrušení právnické osoby, jmenuje likvidátora.

Čl. 106

 1. Dnem, kdy je družstvo zrušeno, vstupuje do likvidace.
 2. Při likvidaci družstva se postupuje podle zákona a jiných právních předpisů.

Čl. 107

 1. Dokud nejsou uspokojena práva všech věřitelů, kteří včas přihlásili své pohledávky, nelze podíl na likvidačním zůstatku ani ve formě zálohy vyplácet ani ho jinak použít.
 2. Konečnou zprávu o průběhu likvidace, návrh na použití likvidačního zůstatku a účetní závěrku, které je povinen zpracovat, předloží likvidátor ke schválení shromáždění delegátů.
 3. Podíl člena na likvidačním zůstatku je roven splněné vkladové povinnosti k členskému vkladu. Podíl na likvidačním zůstatku se vyplácí v penězích.
 4. Nelze-li práva všech členů uspokojit zcela, uspokojí se poměrně. Pokud po uspokojení práv všech členů ohledně podílu na likvidačním zůstatku zůstanou nerozděleny nějaké prostředky z likvidačního zůstatku, rozdělí se mezi členy rovným dílem.

Část IX.

Společná ustanovení

 

Čl. 108

Rozhodnutí orgánů družstva dotýkající se jednotlivých členů družstva nebo jednotlivých orgánů družstva, se oznamují těmto členům nebo orgánům.

Čl. 109 Podněty členů

O podnětech členů k rozhodnutím a činnosti orgánů družstva rozhodují orgány družstva nejdéle do šedesáti dnů od jejich podání. O jejich vyřízení informuje příslušný orgán družstva člena doporučeným dopisem.

Čl. 110 Doručování

 1. Družstvo doručuje svým členům písemnosti zpravidla poštou nebo jiným vhodným způsobem, např. prostřednictvím veřejné datové sítě, a to na adresu, kterou člen sdělil, nebo do místa, které je družstvu známé.
 2. Doručení písemností doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou je nutné pouze v případech určených těmito stanovami nebo jednacím řádem družstva či jiným vnitrodružstevním předpisem.
 3. v případě, že má být písemnost doručována obyčejnou poštou nebo doporučeně, platí vyvratitelná domněnka doby dojití, uvedená v ustanovení § 573 zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník), má se tedy za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání
 4. Povinnost družstva doručit písemnost do vlastních rukou je splněna:
  1. při doručování písemností funkcionářem nebo zaměstnancem družstva, jakmile člen její převzetí písemně potvrdí;
  2. při doručování poštou, jakmile pošta písemnost do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost vrátí družstvu jako nedoručitelnou, nebo jestliže člen přijetí písemnosti odmítl;
  3. nebyl-li člen družstva při doručování písemnosti zastižen v místě doručení a jiné místo pro doručení písemností družstvu neoznámil, písemnost se uloží a člen se vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si člen družstva písemnost do pěti dnů od jejího uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se člen o uložení písemnosti nedozvěděl. Písemnost se ukládá u pošty, jestliže se doručuje jejím prostřednictvím, nebo v sídle družstva, jestliže se doručuje funkcionářem nebo zaměstnancem družstva.

Čl. 111 Počítání času

 1. Lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek.
 2. Konec lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž lhůta počíná. Není-li takový den v měsíci, padne poslední den lhůty na jeho poslední den.
 3. Byla-li lhůta prodloužena, má se v pochybnostech zato, že nová lhůta počíná dnem, který následuje po uplynutí lhůty původní.
 4. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty následující pracovní den.
 5. Lhůta pro podání je zachována, jestliže písemnost byla v poslední den lhůty doručena určenému adresátu, nebo jestliže byla podána na poštu.
 6. Představenstvo může ze závažných důvodů prominout zmeškání lhůty, požádá-li o to člen do patnácti dnů ode dne, kdy pominula příčina zmeškání a učinil-li v téže lhůtě zmeškaný úkon. Zmeškání lhůty nelze prominout, jestliže ode dne, kdy měl být úkon učiněn, uplynul jeden rok a v případě zmeškání lhůty k úhradě základního členského vkladu.

Část X.

Přechodná a závěrečná ustanovení

 

Čl. 112

Pokud dále není uvedeno jinak, řídí se ustanoveními těchto stanov i právní vztahy vzniklé mezi družstvem a jeho členy, jakož i mezi jeho členy navzájem, před nabytím platnosti těchto stanov. Vznik těchto právních vztahů, jakož i nároky z nich vzniklé před nabytím platnosti těchto stanov se však posuzují podle dosavadních stanov.

Čl. 113

O žádostech a odvolání členů, o nichž před nabytím platnosti těchto stanov družstvo s konečnou platností nerozhodlo, bude rozhodnuto podle těchto stanov.

Čl. 114

Hovoří-li tyto stanovy o bytu, nebytovém prostoru nebo podílu, má se na mysli družstevní byt, družstevní nebytový prostor a družstevní podíl.

Stanovy se mění tímto novým zněním přijatým shromážděním delegátů dne 3.6.2014 a nabývají účinnosti dnem 3.6.2014.

Jednací řád

I.

Úvodní ustanovení

 

Čl. 1

Jednací řád družstva upravuje postup orgánů družstva při jejich jednání a rozhodování. Jeho ustanovení jsou závazná pro všechny orgány družstva.

Čl. 2

 1. Základní ustanovení o orgánech družstva, zejména počet jejich členů, délka jejich funkčního období, způsob ustanovení, působnost a způsob jejich svolávání a jednání jsou obsažena ve stanovách družstva.
 2. Orgány družstva jednají a rozhodují v souladu s právními předpisy a stanovami družstva. Usnesení, další rozhodnutí a vyhotovení dokumentů zachycujících tyto akty musí být v souladu nejen se zákonem a stanovami družstva , ale i s tímto jednacím řádem.

II.

Ustanovení orgánů družstva

 

Čl. 3

 1. Orgány družstva jsou voleny z členů družstva.
 2. Do orgánů družstva mohou volit, být voleni a jeho členy být jen fyzické osoby – členové družstva starší 18 let, kteří splňují podmínky zvláštních zákonů.
 3. Členem orgánu bytového družstva může být jen plně svéprávný člen družstva, jež splňuje rovněž další podmínky pro výkon funkce, stanovené právní úpravou, platnou a účinnou v době, kdy byl zvolen.
 4. Nehodlá-li zvolený člen funkci přijmout, musí tak učinit ještě na schůzi orgánu, který jej do funkce zvolil.
 5. Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise je neslučitelná. Je-li zvolen člen kontrolní komise do představenstva, je povinen se na témže jednání orgánu, který jej zvolil, vzdát členství v kontrolní komisi. Neučiní-li tak, je jeho volba za člena představenstva neplatná. Totéž platí i o volbě člena představenstva za člena kontrolní komise. Neslučitelné jsou rovněž další funkce v družstvu, při nichž by se dostala do těchže rukou výkonná a kontrolní činnost.

Čl. 4

Způsob ustavení pomocných orgánů družstva je upraven v části VII. tohoto jednacího řádu.

Čl. 5

Počet členů orgánů družstva a jejich náhradníků upravují stanovy družstva.

Čl. 6 Změny ve složení volených orgánů během funkčního období

 1. Neplní-li člen orgánu řádně svoji funkci, může ho z ní odvolat orgán, který ho zvolil. Jeho funkce končí dnem odvolání. Člen orgánu může být odvolán, když byl vyzván k odstranění nedostatků při výkonu funkce a přesto tak v přiměřené lhůtě neučiní. Odvolán může být zejména tehdy, jestliže se bez omluvy nezúčastňuje práce více než půl roku nebo při výkonu funkce opakovaně porušuje družstevní kázeň anebo byl odsouzen pro úmyslný trestný čin, který spáchal proti družstvu nebo členu družstva. SD může odvolat všechny členy orgánu současně.
 2. Zemře-li člen nebo zanikne-li jeho členství v družstvu, zaniká jeho funkce smrtí nebo dnem zániku členství.
 3. Orgán, který je oprávněn stanovit počet členů voleného orgánu, je oprávněn doplnit počet členů orgánu kdykoliv dodatečnou volbou, pokud není doplněn v souladu se stanovami družstva.

Čl. 7 Odpovědnost členů volených orgánů

 1. Člen orgánu, jehož funkce skončila, je odpovědný za řádné předání funkce, zejména je povinen odevzdat listiny, písemnosti a vyúčtovat svěřený majetek družstva. O předání funkce se pořídí písemný záznam.
 2. V případě smrti člena orgánu požádá družstvo o vydání písemností pozůstalé členy rodiny nebo domácnosti.
 3. Po dobu výkonu funkce je člen orgánu odpovědný za řádný výkon funkce orgánu, který jej do funkce zvolil.

Čl. 8 Základní pravidla jednání orgánů družstva

 1. Jednání orgánů spočívá v přednesení podnětu k jednání, v rozpravě a zpravidla je zakončeno usnesením. Jednání je třeba vést tak, aby byl náležitě zjištěn skutečný stav věci a aby přijatá rozhodnutí byla konkrétní a přesvědčivá.
 2. Orgány družstva jednají o záležitostech, které byly uvedeny na schváleném pořadu jednání, popřípadě o záležitostech, o jejichž projednávání se orgán dodatečně usnesl.
 3. V orgánech družstva se hlasuje veřejně.
 4. Na tajném hlasování se může v jednotlivých případech usnést jednající orgán.
 5. Členové orgánů vykonávají své funkce osobně, práva a povinnosti spojené s výkonem funkce jsou jejich osobními právy a povinnostmi.

Čl. 9

Orgány družstva posuzují a vyřizují písemné podněty členů družstva podle obsahu podnětu, i když jsou nesprávně označeny.

Čl. 10

 1. Orgány družstva rozhodují usnesením. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro ně potřebná většina přítomných členů orgánu. Při rovnosti hlasů není návrh přijat.
 2. Způsobilost orgánů k usnášení, jakož i stanovení potřebné většiny členů orgánů k přijetí usnesení, upravují stanovy družstva. Pro posouzení způsobilosti orgánů k usnášení je rozhodující stav v okamžiku hlasování.

Čl. 11

 1. Člen orgánu družstva se podílí na jednání orgánu tím, že předkládá návrhy, vyjadřuje se k předneseným návrhům, předkládá pozměňující nebo doplňující návrhy a hlasuje o předložených návrzích.
 2. Osoba, která je oprávněna účastnit se jednání orgánu družstva s hlasem poradním, může se vyjadřovat k předneseným návrhům a předkládat pozměňující nebo doplňující návrhy.
 3. Vyjádření, popřípadě pozměňující nebo doplňující návrhy mohou být podávány nejpozději do skončení rozpravy. Po skončení rozpravy formuluje předsedající, popřípadě předseda návrhové komise konečné znění návrhu usnesení. Hlasuje se nejprve o původním nebo doplňujícím návrhu a dále pak o pozměňovacích návrzích v pořadí, v jakém byly předloženy.

Čl. 12

 1. Každý člen orgánu má pouze jeden hlas. Jediný hlas na členské schůzi samosprávy mají též manželé, jsou-li společnými členy družstva. Člen orgánu musí hlasovat osobně, zastupování při hlasování není přípustné. To neplatí, hlasuje-li na členské schůzi samosprávy za člena jeho zákonný zástupce (např. rodič, opatrovník apod.) nebo zmocněný zástupce.
 2. Na jednání nejvyššího orgánu družstva – shromáždění delegátů se při veřejném hlasování hlasuje zpravidla zvednutím pozvánky nebo ruky.

Čl. 13 Jednání orgánů družstva o záležitostech členů družstva

 1. Při jednání o záležitostech členů postupují orgány družstva především v součinnosti s těmi členy, jichž se jednání dotýká tak, aby skutečný stav věci byl náležitě zjištěn.
 2. Má-li se při jednání rozhodovat o záležitostech člena družstva na základě jeho podnětu, orgán družstva přezkoumá, zda podaný podnět obsahuje všechny potřebné náležitosti. Je-li podnět neúplný, vyzve orgán družstva člena k doplnění podnětu a ve věci samé nejedná. Podnět člena družstva orgán projedná teprve po jeho doplnění.
 3. Má-li při jednání orgánu družstva rozhodnout o opatřeních sankčního charakteru za nesplnění povinnosti člena družstva, musí být členu družstva dána možnost, aby se k zamýšlenému opatření vyjádřil. Jestliže je to účelné, může být člen přizván k projednávání věci.

Čl. 14 Rozhodnutí orgánů družstva

Rozhodnutí orgánů družstva, která jsou obecného charakteru a dotýkají se všech členů družstva (samospráv), se zveřejňují způsobem stanoveným představenstvem družstva.

Čl. 15

 1. Rozhodnutí orgánů družstva dotýkající se jednotlivých členů družstva nebo jednotlivých orgánů družstva, se oznamují těmto členům nebo orgánům.
 2. Rozhodnutí, proti kterým je přípustné odvolání, musí být vyhotovena písemně. Rozhodnutí, kterým se členům uděluje výstraha, musí být vyhotovena písemně a doručena členu doporučeným dopisem.
 3. V písemném vyhotovení rozhodnutí orgánu družstva musí být uvedeno, kdy a kým bylo vydáno a koho se týká. Rozhodnutí musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o právu podat odvolání. Odůvodnění není třeba, vyhovuje-li se v rozhodnutí zcela žádosti člena.

Čl. 16

 1. Rozhodnutí, proti kterému se již nelze odvolat, nabývá právní moci dnem doručení.
 2. Rozhodnutí, které je v právní moci, je závazné a nemůže být změněno orgánem, který je vydal s výjimkou případů uvedených ve stanovách družstva.

Čl. 17 Zápisy z jednání orgánů družstva

 1. Průběh schůzí všech orgánů družstva musí být zachycen v zápise, který vždy obsahuje:
  1. místo a datum konání schůze
  2. pořad jednání schůze
  3. údaje o počtu přítomných členů, přizvaných účastníků a výslovné konstatování, že schůze byla schopna usnášet se
  4. plné znění přijatých usnesení
  5. výsledky hlasování
  6. nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování.

  Přílohu zápisu tvoří seznam přítomných účastníků jednání a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. Přílohu zápisu ze shromáždění delegátů tvoří i pozvánka na něj.

 2. Zápisy vyhotovuje zapisovatel jmenovaný předsedou orgánu nebo člen orgánu, který schůzi řídil. Zapisovatelem je člen orgánu, může jím být však i zaměstnanec družstva. Zápisy podepisuje předseda nebo člen orgánu, který schůzi řídil. Zápisy ze schůzí nejvyššího orgánu družstva – shromáždění delegátů – podepisují dva zvolení ověřovatelé. Podpisem odpovídají podepsaní funkcionáři za pravost a správnost zápisu.
 3. Originály zápisů se ukládají odděleně od ostatních písemností družstva. Jednotlivé listy musí být průběžně stránkovány. Předseda orgánu je povinen zajistit, aby jednotlivé listy zápisu nemohly být vyměněny.

III.

Nejvyšší orgán družstva

 

Čl. 18 Svolání a jednání nejvyššího orgánu družstva

 1. Pořad jednání nejvyššího orgánu družstva – shromáždění delegátů navrhuje představenstvo. Navrhovaný pořad musí být uveden v pozvánkách, kterými se jednání svolává. Představenstvo je povinno svolat Shromáždění delegátů v případech stanovených zákonem a Stanovami.
 2. Členové představenstva a kontrolní komise se shromáždění delegátů zúčastní ze své funkce. Pokud nebyli současně zvoleni za delegáty, mají při jednání pouze jeden hlas poradní.
 3. Není-li shromáždění delegátů schopno se usnášet, svolá představenstvo náhradní shromáždění tak, aby se konalo bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří týdnů ode dne, kdy se mělo konat shromáždění delegátů původně svolané. Náhradní shromáždění delegátů musí být svoláno novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání. Pozvánka musí být odeslána nejpozději do patnácti dnů ode dne, na který bylo svoláno původní shromáždění delegátů, nejpozději však deset dnů před konáním náhradního shromáždění delegátů. Náhradní shromáždění rozhoduje způsobem, stanoveným pro jeho rozhodování zákonem a stanovami.
 4. Stane-li se v průběhu jednání shromáždění delegátů neschopným usnášet se, bude jednání ukončeno. Představenstvo svolá nové shromáždění delegátů s programem, který nemohl být, z důvodu opuštění původního shromáždění některými delegáty projednán.
 5. Shromáždění delegátů se schází ve lhůtách určených stanovami.

Čl. 19

 1. Jednání nejvyššího orgánu družstva zahajuje předseda nebo pověřený člen představenstva. V úvodu seznámí přítomné s návrhem pořadu jednání. Po schválení pořadu jednání jmenuje zapisovatele a nechá zvolit komisi mandátovou a návrhovou, ověřovatele zápisu, popřípadě komisi volební.
 2. Jednání nejvyššího orgánu družstva řídí osoba, která byla řízením pověřena představenstvem družstva.

Čl. 20 Mandátová komise

 1. Mandátová komise ověřuje oprávnění přítomných k účasti na schůzi nejvyššího orgánu družstva. Podává zprávu o počtu přítomných podle presenční listiny a o počtu oprávněných k hlasování.
  V závěru zprávy se mandátová komise vyjadřuje, zda je schůze způsobilá se usnášet.
 2. Komise sleduje, zda je schůze způsobilá se usnášet i v době hlasování a dbá o správnost hlasování.

Čl. 21 Návrhová komise

 1. Návrhová komise připravuje návrh usnesení podle výsledků jednání.
 2. Rozhodnutí přijatá v průběhu jednání se stávají součástí usnesení.

Čl. 22 Volební komise a postup při volbách členů představenstva a kontrolní komise

Činnost a působnost volební komise a postup při volbách členů představenstva a kontrolní komise upravuje samostatný volební řád.

IV.

Představenstvo

 

Čl. 23 Ustavení představenstva

 1. Členové představenstva se bezprostředně po schůzi nejvyššího orgánu družstva – shromáždění delegátů, na níž byli zvoleni, sejdou k ustavující schůzi a ze svého středu zvolí předsedu, místopředsedu a popřípadě rozdělí další funkce.
 2. Ustavující schůzi zahajuje a řídí věkově nejstarší člen představenstva. Po svém zvolení další průběh schůze řídí zvolený předseda.
 3. O průběhu schůze, o volbě předsedy a místopředsedy a o rozdělení funkcí ostatním členům představenstva se pořizuje zápis, jehož opis je jedním z podkladů pro zápis do obchodního rejstříku.
 4. Nově zvolené je i představenstvo, jehož všichni dosavadní členové byli zvoleni i pro další funkční období. Ustavující schůze tohoto představenstva k volbě předsedy a místopředsedy a ke stanovení ostatních funkcí se musí sejít i v tomto případě.

Čl. 24 Pořad schůzí představenstva

Návrh pořadu schůzí představenstva stanoví jeho předseda v souladu s plánem práce. Členové představenstva mohou předložit návrh na doplnění pořadu schůze.

Čl. 25 Jednání představenstva družstva

 1. Schůzi představenstva svolává a řídí předseda (místopředseda), popř. pověřený člen představenstva.
 2. Jednotlivé záležitosti předložené k projednání uvádí a odůvodňuje zpravidla ten, kdo je předkládá. Současně předkládá návrh usnesení.
 3. Rozpravu k návrhům řídí předsedající. Předsedající rozpravu ukončí, jestliže by její pokračování bylo neúčelné. Je-li třeba na základě rozpravy změnit návrh usnesení, shrne předsedající výsledky rozpravy a formuluje nový návrh. Po skončení rozpravy dává předsedající o návrhu hlasovat.

Čl. 26

 1. Představenstvo projednává záležitosti převážně podle písemných podkladů.
 2. Rozsah písemných dokladů je určován povahou předkládaných zpráv a návrhů.
 3. Návrh usnesení obsahuje znění úkolu, jméno člena představenstva (nebo zaměstnance) odpovědného za splnění úkolů a lhůtu ke splnění úkolu.
 4. Písemné zprávy podepisuje ten, kdo je předkládá, popřípadě ten, kdo je zpracoval.
 5. Písemné podklady pro jednání představenstva se členům, popř. dalším účastníkům jednání předkládají tak, aby se s nimi mohli včas seznámit.

Čl. 27

 1. Nesouhlasí-li člen představenstva s přijatým usnesením, má právo požadovat, aby jeho názor byl uveden v zápisu, popř. aby bylo zapsáno, že hlasoval proti přijatému usnesení. To však nezbavuje člena představenstva, který tak učinil, povinnosti přijaté usnesení plnit.
 2. Námitky zástupce kontrolní komise proti jednání představenstva, přijatým usnesením, popř. jeho stanovisko k průběhu jednání představenstva musí být v zápise z jednání představenstva uvedeny, a to ve formulaci, kterou zástupce kontrolní komise požaduje.

Čl. 28 Předseda

Předseda řídí jednání schůzí představenstva podle zásad stanovených tímto jednacím řádem.

V.

Kontrolní komise

 

Čl. 29 Ustavení kontrolní komise

 1. Členové kontrolní komise se bezprostředně po schůzi nejvyššího orgánu družstva, na níž byli zvoleni, sejdou k ustavující schůzi a ze svého středu zvolí předsedu, místopředsedu a rozdělí další funkce.
 2. Ustavující schůzi zahajuje a řídí věkově nejstarší člen kontrolní komise. Po svém zvolení další průběh schůze řídí zvolený předseda.
 3. Nově zvolená je i kontrolní komise, jejíž všichni členové byli zvoleni i pro další funkční období. Ustavující schůze této kontrolní komise k volbě předsedy a místopředsedy a ke stanovení ostatních funkcí se musí sejít i v tomto případě.
 4. O průběhu schůze, o volbě předsedy a místopředsedy a o rozdělení funkcí ostatním členům kontrolní komise se pořizuje zápis.

Čl. 30 Pořad schůzí kontrolní komise

Návrh pořadu schůzí kontrolní komise stanoví její předseda. Členové kontrolní komise mohou předložit návrh na doplnění pořadu schůze.

Čl. 31 Jednání kontrolní komise

 1. Schůzi kontrolní komise svolává a řídí předseda (místopředseda), popř. pověřený člen kontrolní komise.
 2. Podklady pro jednání schůzí kontrolní komise, zejména zprávy o vykonaných prověrkách, kontrolách a revizích, jakož i návrhy na opatření připravují a kontrolní komisi předkládají ve stanovených lhůtách pověření členové komise, kteří také informují komisi o průběhu prověrek a kontrol.
 3. Předkládané zprávy o prověrkách, kontrolách a revizích obsahují zejména:
  1. program prověrky
  2. souhrnná zjištění o nedostatcích a jejich příčinách s uvedením za ně odpovědných osob
  3. návrh opatření k odstranění zjištěných nedostatků
 4. O návrhu opatření k odstranění zjištěných nedostatků rozhoduje kontrolní komise usnesením.

Čl. 32

 1. Neodstraní-li představenstvo zjištěné nedostatky, je kontrolní komise oprávněna požádat představenstvo o svolání nejvyššího orgánu družstva – shromáždění delegátů.
 2. Předseda kontrolní komise jedná za kontrolní komisi a podepisuje její usnesení.
 3. Předsedu v době jeho zaneprázdnění nebo nepřítomnosti zastupuje místopředseda kontrolní komise v plném rozsahu jeho pravomoci.

VI.

Samosprávy

 

Čl. 33 Ustavení samosprávy

O zřízení samosprávy, okruhu její působnosti, zařazení členů do příslušné samosprávy a svolání ustavující členské schůze samosprávy rozhoduje představenstvo.

Čl. 34 Členská schůze samosprávy

 1. Na členské schůzi samosprávy se scházejí členové družstva zařazení do příslušné samosprávy.
 2. Členská schůze samosprávy se může usnášet jen o záležitostech spadajících do okruhu působnosti samosprávy.
 3. Členskou schůzi samosprávy svolává její výbor podle potřeby, nejméně však jedenkrát do roka. Členskou schůzi samosprávy řídí předseda nebo pověřený člen výboru samosprávy, v případě, že členskou schůzi samosprávy svolalo představenstvo, řídí ji pověřený člen představenstva.
 4. Stejnopis zápisu členské schůze samosprávy předává výbor samosprávy do osmi dnů na sekretariát správy družstva.

Čl. 35 Výbor samosprávy

 1. Členy výboru samosprávy volí členská schůze samosprávy z členů družstva, zařazených do příslušné samosprávy.
 2. Pokud člen výboru samosprávy odchází mimo okruh působnosti samosprávy, jeho funkce zaniká.
 3. Bezprostředně po svém zvolení si výbor samosprávy na své ustavující schůzi zvolí ze svého středu předsedu, místopředsedu a rozdělí další funkce.
 4. Je-li místo výboru samosprávy zvolen pověřený člen samosprávy, vykonává tento pověřený zástupce všechny úkony výboru samosprávy a pokud se ve stanovách hovoří o výboru samosprávy, je tím myšlen i tento pověřený člen samosprávy.
 5. Není-li zvolen ani výbor samosprávy ani pověřený člen samosprávy nebo neplní-li tyto zvolené subjekty své povinnosti, zajišťuje plnění jeho úkolů představenstvo prostřednictvím pověřeného zmocněnce družstva pro samosprávu. Zvýšené náklady s tím spojené se hradí k tíži hospodářského střediska příslušné samosprávy.

Čl. 36 Schůze a jednání výboru samosprávy

 1. Pro svolávání a jednání schůzí výboru samosprávy platí obdobně ustanovení čl. 24 a 25 tohoto jednacího řádu.
 2. Schůze výboru samosprávy svolává jeho předseda podle potřeby, nejméně však jednou za čtyři měsíce.
 3. Předseda výboru samosprávy organizuje a řídí činnost výboru samosprávy a zabezpečuje pravidelný styk mezi představenstvem a výborem samosprávy. Účastní se na pozvání schůzí představenstva.
 4. V případě zaneprázdnění nebo nepřítomnosti předsedy výboru samosprávy jej zastupuje místopředseda nebo jiný určený člen výboru samosprávy.

Čl. 37 Delegáti a náhradníci

 1. Členská schůze samosprávy volí delegáty na shromáždění delegátů a jejich náhradníky z řad členů samosprávy podle klíče stanoveného představenstvem družstva.

Čl. 38 Práva a povinnosti delegátů a náhradníků

 1. Zvolený delegát má právo účastnit se aktivně jednání shromáždění delegátů, být volen do pomocných orgánů (komisí) shromáždění delegátů, vystoupit v diskusi anebo předložit písemně svůj diskusní příspěvek a požadovat zodpovězení předložených dotazů. Není-li dotaz zodpovězen v průběhu jednání shromáždění delegátů, musí být delegátovi zodpovězen písemně do 14 dnů anebo ve lhůtě stanovené představenstvem. Zvolený delegát je povinen zúčastnit se po celou dobu jednání shromáždění delegátů. V případě, že jednání opustí, je povinen nahradit družstvu škodu, která v souvislosti s tímto jednáním vznikne, zajména náklady, spojené s povinností svolat nové Shromáždění delegátů s programem, který nemohl být, v důsledku opuštění jednání shromáždění delegátů projednán a bylo tak znemožněno přijmout rozhodnutí.
 2. Nemůže-li se z vážných důvodů delegát zúčastnit jednání shromáždění delegátů, je povinen svou neúčast včas projednat s předsedou samosprávy a předat pozvánku na jednání shromáždění delegátů a zaslané materiály zvolenému náhradníkovi podle stanoveného pořadí.
 3. Mandátem, opravňujícím na jednání shromáždění delegátů, je pozvánka doručovaná zpravidla delegátům poštou na jejich adresu.

VII.

Pomocné orgány

 

Čl. 39

 1. K lepšímu zajištění své činnosti vytvářejí orgány družstva v souladu s čl. 88 stanov své pomocné orgány, které však nemají rozhodovací pravomoc a nemohou nahrazovat orgán, který je ustavil.
 2. Pro jednání pomocných orgánů platí přiměřené ustanovení tohoto jednacího řádu.
 3. Pomocné orgány jsou stálé nebo dočasné.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 

Čl. 40

 1. Dosavadní jednací řád družstva se zrušuje.
 2. Jednací řád byl přijat shromážděním delegátů dne 3.6.2014 a k tomuto dni nabyl účinnosti.

 

Volební řád

Článek 1

Úvodní ustanovení

Volební řád upravuje postup při volbách členů představenstva a kontrolní komise. Pro provedení voleb platí dále pravidla obsažená v platném jednacím řádu.

Článek 2

Základní ustanovení

 1. Shromáždění delegátů volí členy představenstva a kontrolní komise družstva.
 2. Do představenstva družstva se volí pět členů a tři náhradníci.
 3. Do kontrolní komise družstva se volí tři členové a dva náhradníci.
 4. Volby členů představenstva a kontrolní komise družstva se zařazují na pořad jednání shromáždění delegátů v roce, v němž končí funkční období dosavadních orgánů.
 5. Právo volit členy představenstva a kontrolní komise a jejich náhradníky mají delegáti shromáždění delegátů.

Článek 3

Volební komise

 1. Shromáždění delegátů volí ze svého středu veřejným hlasováním členy volební komise.
 2. Volební komise má tři členy, kteří si zvolí ihned po svém zvolení předsedu.
 3. Působnost volební komise:
  • Zajišťuje řádný průběh voleb, řídí volby a provádí sčítání hlasů.
  • Podává o výsledku voleb zprávu shromáždění delegátů.
  • Sepisuje a podepisuje zápis o průběhu a výsledku voleb.

Článek 4

Návrhy kandidátů do představenstva a kontrolní komise

 1. Návrhy kandidátů do představenstva a kontrolní komise předkládá shromáždění delegátů stávající statutární orgán.
 2. U každého kandidáta se uvádí: jméno, příjmení, věk, dosažené vzdělání, povolání, délka členství v družstvu a doposud zastávané funkce v orgánech družstva.
 3. Podmínky, které musí splňovat kandidát na člena představenstva a kontrolní komise stanoví obecně závazné právní předpisy a Stanovy družstva.

Článek 5

Volby

 1. Volby do představenstva a kontrolní komise družstva se provádějí tajným hlasováním, nerozhodne-li shromáždění delegátů o hlasování veřejném.
 2. Každý delegát s hlasem rozhodujícím má jeden hlas a hlasuje osobně.
 3. Průběh voleb organizuje a řídí volební komise.
 4. Pro tajné hlasování je nutno připravit předem potřebné množství hlasovacích lístků a umístit volební urnu na odděleném místě.
 5. Při tajném hlasování:
  1. delegáti shromáždění delegátů odevzdají hlasovací lístky do připravené zapečetěné urny.
  2. volič dává svůj hlas kandidátovi tím, že vyznačí do políčka před jméno kandidáta na hlasovacím lístku křížek.
  3. hlasovací lístek je platný pouze v tom případě, že se na něm nachází alespoň jedno jméno kandidáta označeného křížkem a stává se neplatným, jestliže počet značených kandidátů přesáhne počet budoucích členů voleného orgánu.
  4. po skončení hlasování volební komise sečte hlasovací lístky, srovná s počtem vydaných hlasovacích lístků a s počtem přítomných podle presenční listiny (podle zprávy mandátové komise). Vyřadí neplatné hlasovací lístky, t.j. lístky, na kterých nebyl označen žádný kandidát nebo lístky, kde jsou označeni kandidáti nad stanovený počet a sečte platné hlasy, odevzdané pro jednotlivé kandidáty.
  5. zvoleni jsou ti kandidáti, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů až do naplnění voleného orgánu (představenstvo, kontrolní komise). Ke zvolení je však v prvním kole potřeba nadpoloviční většiny hlasů všech přítomných delegátů oprávněných hlasovat. Po naplnění stavového počtu se nezvolení kandidáti s nejvyšším počtem hlasů se stávají náhradníky pro orgán, do kterého kandidovali.
  6. neobdrží-li kandidát nadpoloviční většinu všech přítomných delegátů oprávněných hlasovat, proběhne druhé kolo voleb, v němž uspějí kandidáti s nejvyšším počtem hlasů až do naplnění celkového počtu členů orgánu. Další kandidáti v pořadí se stávají náhradníky.
 6. Volební komise sepisuje o volbě zápis, v němž uvede počty přítomných delegátů, počty vydaných hlasovacích lístků, počty odevzdaných hlasovacích lístků, počty neplatných hlasovacích lístků a počty hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty. Zápis tvoří součást zápisu o průběhu schůze nejvyššího orgánu družstva, podepisují jej všichni členové volební komise.
 7. Po sečtení hlasů vyhlásí předseda volební komise výsledky voleb.

Článek 6

Volby předsedů a místopředsedů

Ihned po skončení shromáždění delegátů se konají ustavující schůze představenstva a kontrolní komise. Členové těchto orgánů zvolí ze svých středů předsedu a místopředsedu.

Článek 7

Závěrečné ustanovení

 1. Dosavadní volební řád družstva se zrušuje.
 2. Volební řád byl přijat shromážděním delegátů dne 22. května 2013 a k tomuto dni nabyl účinnosti.
Domovní řád

Čl. 1

Úvodní část

Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostor a společných částí domů v domech ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Hlubina Ostrava-Zábřeh (dále jen bytové družstvo) a v domech, ve kterých bytové družstvo vykonává funkci správce, přičemž základní úprava této oblasti vyplývá z občanského zákoníku, ze zákona o vlastnictví bytů, v platném znění a ze Stanov Stavebního bytového družstva Hlubina Ostrava-Zábřeh.

Čl. 2

Základní pojmy

 1. Bytovou jednotkou-bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou částí domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení.
 2. Nebytovou jednotkou-nebytovým prostorem jsou jednotlivé místnosti nebo soubory místností, které jsou určeny k jiným účelům než k bydlení. Nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu ani společné části domu.
 3. Příslušenství k bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem užívány (např. sklepní box, komora mimo byt apod.).
 4. Společnými částmi domu jsou ty části domu, které podle své povahy slouží uživatelům jednotek společně. Zde patří zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, balkóny, terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, kolárny, komíny, rozvody tepla, vody, kanalizace, plynu, elektřiny, společné antény, a to i když jsou umístěny mimo dům, dále se za společné části domu považují příslušenství domu a stavby vedlejší, včetně jejich příslušenství.
 5. Uživatelem bytové (nebytové) jednotky se rozumí nájemce družstevního bytu (nebytového prostoru), vlastník bytu (nebytového prostoru), nájemce bytu (nebytového prostoru) vlastněného členem společenství vlastníků, podnájemce a osoby, které s těmito žijí ve společné domácnosti.

Čl. 3

Práva a povinnosti uživatelů jednotek

 1. Práva a povinnosti z užívání bytové (nebytové) jednotky upravuje Občanský zákoník a Stanovy Stavebního bytového družstva Hlubina Ostrava-Zábřeh.
 2. Bytové družstvo je povinno zajistit uživateli jednotky plný a nerušený výkon jeho práv, spojených s užíváním jednotky.
 3. Uživatel jednotky je povinen po předchozím oznámení družstva umožnit osobám pověřeným družstvem vstup do jednotky za účelem zjištění technického stavu jednotky, provedení odečtu, kontroly nebo instalace měřidel tepla, teplé a studené vody, provedení revizí technických zařízení a měřidel, příp. požárních prohlídek. Ve výjimečných případech (havárie, ohrožení života a zdraví osob, bezprostředně hrozící škoda na majetku) bude zajištěno zpřístupnění jednotky policií i bez souhlasu uživatele. O tomto zásahu vyrozumí družstvo neprodleně nájemce nebo vlastníka jednotky a pořídí o zásahu písemný protokol.
 4. V zájmu předcházení násilného otevření jednotky z důvodů havárie apod., doporučuje se v případě déle trvající nepřítomnosti uživatele jednotky oznámit družstvu místo pobytu, adresu a telefon osoby, zplnomocněné k zpřístupnění jednotky.
 5. Uživatelé jednotek jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí, zajišťující ostatním uživatelům výkon jejich práv. Výkon práv a povinností vyplývajících z nájemního vztahu nebo z osobního vlastnictví jednotky nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.
 6. Z důvodu hygienického a protiepidemického není dovoleno krmení holubů a ostatního ptactva na balkonech, lodžiích a oknech jednotek ani ve společných částech domu.

Čl. 4

Držení domácích zvířat

 1. Uživatelé jednotek nesou plnou odpovědnost za jakákoliv zvířata, která jsou v jednotce držena. Jsou současně povinni dbát, aby nedocházelo k rušení užívacího práva ostatních obyvatel domu a byla dodržována čistota v domě i v okolí domu.
 2. Držení domácích zvířat se řídí vyhláškami příslušných městských popř. obecních úřadů, které upravují povinnosti držitelů domácích zvířat.
 3. Držitel domácích zvířat je povinen odstranit znečištění, příp. nahradit vzniklé škody způsobené držením domácích zvířat ve společných prostorách domu.

Čl. 5

Užívání společných částí (prostorů a zařízení) domu

 1. Společné části domu se užívají jen k účelům odpovídajícím jejich povaze a určení tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních uživatelů v domě.
 2. Uživatelé jsou povinni zejména:
  • umožnit přístup k uzávěrům, hydrantům, měřičům tepla a vody, vstupům do zařízení CO, apod.,
  • zabezpečit, aby v domě nebyly ukládány látky snadno vznětlivé či jinak nebezpečné a nebylo užíváno otevřeného ohně,
  • zabezpečit, aby věci uložené ve sklepech nebyly zdrojem šíření hmyzu a hlodavců,
  • hydranty, hadice, hasící přístroje, případně jiná požární zařízení se nesmí užívat k jiným účelům, nežli jsou určena,
  • čištění obuvi, šatů a jiných předmětů (koberců, rohožek) není ve společných prostorách domu přípustné.

Čl. 6

Prádelny, sušárny, mandlovny

 1. Způsob užívání prádelen, sušáren, mandloven stanoví rozhodnutí členské schůze samosprávy nebo společenství vlastníků jednotek.
 2. U zařízení s měřenou spotřebou vody a elektřiny je uživatel povinen ihned po ukončení prací provést zápis spotřeby do evidenčního záznamu a tento bezodkladně vrátit pověřené osobě.
 3. Praní v pračkách v bytových jednotkách není dovoleno v době nočního klidu.

Čl. 7

Vyvěšování, vykládání a ukládání věcí

 1. Uživatel jednotky nesmí bez písemného souhlasu družstva umísťovat na vnější konstrukce např. balkónů, lodžií a oken, na fasádu, střechu a anténní stožár jakékoliv zařízení a předměty.
 2. Květiny v oknech, na balkónech apod., musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je třeba dbát na to, aby voda nestékala, nesmáčela zdi a věci uživatelů jednotek v nižších podlažích.
 3. Pro stavbu a instalaci venkovních rozhlasových a televizních antén a jejich svodů je třeba předchozího písemného souhlasu družstva. Stavební úřad může nařídit přeložení nebo úpravu antén, které ohrožují stavební stav nemovitostí nebo bezpečnost okolí anebo ruší jeho vzhled.
 4. Svévolná instalace kabelového vedení (TV, internet, telefon apod.) na chodbách domu nebo na domě není přípustná.
 5. Ukládání obuvi, skříněk a jiných předmětů ve společných prostorách domu není přípustné.

Čl. 8

Zajištění pořádku a čistoty v domě

 1. Uživatelé jednotek a osoby s nimi společně bydlící jsou povinni udržovat v domě a před domem pořádek a čistotu.
 2. Úklid společných prostor domu provádí uživatelé jednotek dle pořadníku a v rozsahu stanoveném členskou schůzí samosprávy nebo usnesením společenství vlastníků jednotek. Úklid společných prostor v domě zahrnuje zametání a mytí schodů a chodeb, udržování čistoty ve sklepě, kočárkárně nebo jiných společných prostorách, čištění schodišťových oken, zábradlí, osvětlovacích zařízení, vchodových dveří a odklízení sněhu u vstupu do domu v zimním období.
 3. Pořadník úklidu zpracovává výbor samosprávy, rozsah úklidu společných prostor stanoví členská schůze samosprávy nebo společenství vlastníků jednotek.
 4. Uživatelé bytů nebo jiné zjištěné osoby jsou povinni neprodleně odstranit jakékoliv mimořádné znečištění společných prostor v domě, které způsobili, jinak bude odstraněno na jejich náklad.
 5. Úklid prostor, které nejsou společné, zajišťují jednotliví uživatelé bytů.
 6. Na základě usnesení členské schůze samosprávy nebo rozhodnutí společenství vlastníků jednotek zajistí družstvo plnění povinností dle bodu 2. k tomu určenou firmou nebo dohodou o provedení práce uzavřenou s fyzickou osobou. Náklady s tímto spojené jdou k tíži příslušného domu.
 7. V případě, odmítne-li uživatel plnit povinnosti dle bodů 1. a 2. nebo neplní-li tuto povinnost, může být tento uživatel sankciován podle platné směrnice družstva.
 8. Vyklepávat koberce, rohožky apod., je možno jen na místech k tomu určených.

Čl. 9

Otevírání a zavírání domu

 1. Uživatelé jednotek jsou povinni zamykat dům dle rozhodnutí členské schůze samosprávy nebo společenství vlastníků jednotek. I v případě, že členská schůze samosprávy nebo společenství vlastníků jednotek rozhodne o tom, že dům bude uzamčen neustále, jsou všichni uživatelé povinni toto rozhodnutí respektovat.
 2. Klíče od společných prostor a zařízení domu, včetně těch prostorů, kde je umístěn hlavní uzávěr plynu, vody apod. jsou podle rozhodnutí členské schůze samosprávy nebo společenství vlastníků jednotek uloženy na určeném místě a to tak, aby v případě revize, kontroly, havárie apod. byly vždy dosažitelné.

Čl. 10

Klid v domě

 1. Uživatelé jednotek jsou povinni užívat jednotku v souladu s dobrými mravy tak, aby neobtěžovali ostatní uživatele nadměrným hlukem.
 2. V době od 22:00 do 06:00 hodin jsou všichni uživatelé povinni dodržovat v domě, v bytech a v nebytových prostorách noční klid.
 3. Práce, které svým charakterem ruší sousedy (hluk, prach apod.) lze provádět pouze v pracovní dny a soboty od 8:00 do 19“00 hodin mimo neděle, státní a ostatní svátky.

Čl. 11

Závěrečná ustanovení

 1. Domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti, vyplývající z jiných právních předpisů.
 2. Tento domovní řád byl schválen jednáním představenstvem č. 11/2013 dne 23.9.2013 a nabývá účinnosti dnem 24.9.2013.

Platné směrnice družstva

Směrnice č. 2/1996 - o zabezpečení úklidu a pořádku v družstevních domech

Dokument je z historických důvodu k dispozici pouze ve formátu pdf.

Směrnice č. 3/1999 - proplacení peněžních částek za zboží zakoupené členy samospráv

Dokument je z historických důvodu k dispozici pouze ve formátu pdf.

Formulář k proplacení peněžních částek naleznete v sekci tiskopisy pro ekonomický úsek.

Směrnice č. 2/2001 - Pravidla pro účtování výdajových položek na účtu č.475 - dlohodobé přijaté zálohy

Dokument je z historických důvodu k dispozici pouze ve formátu pdf.

Směrnice č. 4/2006 - k postupu družstva v případech bankovních úvěrů a vnitrodružstevních půjček v návaznosti na převody bytů nebo garáží do osobního vlastnictví

1. Vnitrodružstevní půjčky (dále jen VDP)

Nájemce, kterému se převádí jednotka do os.vlastnictví

při převodu jednotek do osobního vlastnictví člena družstva u těch domů (hosp. středisek), které jsou zatíženy VDP a jejíž nájemci žádají o převod jednotky do osobního vlastnictví člena, musí zbývající část VDP uhradit nájemce před podpisem smlouvy o převodu družstevního bytu do osobního vlastnictví člena družstva. Výpočet zůstatků nesplacené VDP provádí ekonomický úsek.

Poskytnutí vnitrodružstevní půjčky v domě se smíšeným vlastnictvím (vlastníci a nájemci)

Ještě před schválením VDP představenstvem uzavře družstvo s každým vlastníkem v předmětném domě smlouvu o půjčce. Uzavření předmětné smlouvy zajišťuje organizační úsek ve spolupráci s právníkem družstva.

Poskytnutí půjčky Společenství vlastníků jednotek (SVJ) s právní subjektivitou (dům ve správě družstva)

Představenstvo schválí poskytnutí půjčky Společenství vlastníků jednotek s podmínkou, že výbor SVJ uzavře s SBD Hlubina smlouvu o půjčce a každý vlastník jednotky podepíše družstvu ručitelské prohlášení k zajištění závazku na něj připadajícího z poskytnuté půjčky.

2. Bankovní úvěry poskytnuté družstvo

nájemce, kterému se převádí jednotka do osobního vlastnictví

Pokud je dům zatížen zástavním právem peněžního ústavu (dále jen banka) v katastru nemovitostí, přičemž každá jednotka v domě je zatížena zástavním právem banky.

Nájemce musí svůj podíl na úvěru včetně přísl. vyrovnat před podpisem smlouvy o převodu družstevního bytu do osobního vlastnictví člena družstva. Výpočet nesplaceného zůstatku podílu úvěru včetně přísl. provede ekonomický úsek, který provede u příslušné banky mimořádnou splátku vztahující se k převáděné jednotce a zajistí u příslušné banky vydání potvrzení o zaplacení. Družstvo na základě tohoto potvrzení požádá katastrální úřad o výmaz zástavního práva k dané jednotce a jednotku do osobního vlastnictví převede.

Pokud dům s vymezením jednotek (dále jen dům) není zatížen zástavním právem

Nájemce musí svůj podíl na úvěru včetně přísl. vyrovnat před podpisem smlouvy o převodu družstevního bytu do osobního vlastnictví člena. Výpočet nesplaceného zůstatku podílu úvěru včetně přísl. připraví ekonomický úsek včetně zajištění provedení mimořádné splátky úvěru bance s vydáním potvrzení o zaplacení.

3. Bankovní úvěry poskytnuté družstvu u domů, kde jsou již vlastníci bytových jednotek

Družstvo zajistí svým jménem úvěr u peněžního ústavu (dále jen banka) v domě, kde jsou již některé jednotky převedeny do osobního vlastnictví jen v případě, že vlastník jednotky, který se bude podílet na úvěru, uzavře s peněžním ústavem ručitelské prohlášení a s družstvem uznání závazku uhradit podíl na úvěru v poměru odpovídajícím spoluvlastnickému podílu vlastníka.

Schváleno usnesením představenstva dne 10. 1. 2011 s účinností od 11.1.2011.

Směrnice č. 2/2007, dodatek č.1 - k uzavírání dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce

Dokument je z historických důvodu k dispozici pouze ve formátu pdf.

Směrnice č. 2/2007 - k uzavírání dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce

Dokument je z historických důvodu k dispozici pouze ve formátu pdf.

Směrnice č. 2/2009 - ke stanovení finančních postihů za provádění nepovolených stavebních úprav v bytech

Dokument je z historických důvodu k dispozici pouze ve formátu pdf.

Směrnice č. 4/2009 - postup při opravách, modernizacích a údržbě domů

Dokument je z historických důvodu k dispozici pouze ve formátu pdf.

Platné zásady a pravidla

Zásady o nájemném a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu

Dokument je z technických důvodu k dispozici pouze ve formátu pdf.

Zásady pro poskytování půjček družstvem jako finanční výpomoc k doplnění chybějících zdrojů na opravy a údržbu budov

V souladu se Stanovami SBD Hlubina se stanovují tyto Zásady pro poskytování půjček družstvem, pro doplnění chybějících finančních zdrojů hospodářských středisek (dále jen HS).

 1. Pro zajištění financování oprav, údržby a technického zhodnocení bytů a domů vytváří HS dlouhodobou zálohu na opravy a provoz domu (dále jen DZO).
 2. DZO se tvoří měsíčním příspěvkem nájemců družstevních jednotek, příp. měsíčním příspěvkem vlastníků jednotek.
 3. V případě, že nejsou náklady pokryty tvorbou zdrojů, je povinností výboru samosprávy uvedenou situaci řešit v součinnosti se správou družstva. V jednotlivých případech může výbor samosprávy předložit představenstvu žádost o poskytnutí půjčky družstvem s návrhem na splácení dluhu.
  Představenstvo SBD Hlubina stanoví svým rozhodnutím výši úrokové sazby maximálně však ve výši běžné úrokové míry komerčních bank stanovené v příslušné době. V případě, že výbor samosprávy nepředloží za příslušné HS návrh konkrétních opatření ke splacení dluhu, stanoví se úroková sazba:
  1% p.a. z dlužné částky při úhradě půjčky včetně úroku do půl roku
  2,5% p.a. z dlužné částky při úhradě půjčky včetně úroku do 1 roku
  3% p.a. z dlužné částky při úhradě půjčky včetně úroku do 2 let
  4,5% p.a. z dlužné částky při úhradě půjčky včetně úroku do 3 let
 4. Rozhodnutí o poskytnutí půjčky družstvem je v pravomoci představenstva, které rozhodne na základě návrhu a podkladů ekonomické atechnické komise.
 5. Celková výše poskytnutých půjček družstvem nesmí za SBD Hlubina přesáhnout v kalendářním roce 30% volných zdrojů DZO celého SBD Hlubina.
 6. Úrok z družstevních půjček se počítá jako složené úrokování, tzn., že k měsíční splátce bude rozpočítán úrok a jistina, a tato částka bude respektovat snížení celkové půjčky každý měsíc.
 7. Družstevní půjčku lze v souladu s usnesením SD ze dne 2.6.2004 poskytnout maximálně na dobu 3 let.
 8. Výpočtem a správností složeného úrokování se pověřuje ekonomický úsek SBD Hlubina.
 9. Jistina (dlužná částka) družstevní půjčky se rozpočte na každou jednotku HS dle spoluvlastnických podílů, pokud nebude členy HS rozhodnuto o rozpočtu podle počtu jednotek.
 10. V případě poskytnutí družstevní půjčky vlastníkům jednotek, bude s těmito uzavřena Smlouva o zápůjčce. Po dobu splátky družstevní půjčky nelze vypovědět správu jednotky vlastníkem – vydlužitelem.
 11. V případě poskytnutí družstevní půjčky společenství vlastníků s právní subjektivitou, bude uzavřena Smlouva o zápůjčce se statutárním orgánem společenství vlastníků. Po dobu splátky družstevní půjčky nelze vypovědět správu domu společenstvím – vydlužitelem.

Projednáno a schváleno usnesením představenstva č. 19/2014 ze dne 30.6.2014.

Datum účinnosti je dnem následujícím po dni schválení představenstvem, tj. 1.7.2014.

Zásady pro rozdělování kreditního úroku z uložených volných finančních prostředků SBD Hlubina u peněžních ústavů

Dokument je z technických důvodu k dispozici pouze ve formátu pdf.

Pravidla pro odměňování členů orgánů SBD Hlubina platná od 1.7.2016

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Pravidla stanoví způsob odměňování členů orgánů SBD Hlubina Ostrava-Zábřeh.

Čl. 2

Okruh odměňovaných členů

 1. Pravidla se vztahují na členy těchto orgánů družstva:
  • Představenstvo
  • Kontrolní komise
  • Výbor samosprávy, příp. pověřený člen
  • Pomocné orgány
 2. Odměna za výkon funkce v orgánech družstva přísluší členu družstva za práci, která vyplynula pouze z jeho působnosti v orgánech družstva podle stanov za předpokladu, že nedojde k dvojímu odměňování za jednu a tutéž práci. Odměna náleží členům orgánů družstva bez ohledu na to, zda jsou v pracovním poměru k družstvu.
 3. Orgán, který svým členům přiznává a schvaluje odměny, si může k určení odměny jednotlivým členům orgánu stanovit svá vlastní kritéria.

Čl. 3

Stanovení odměn

 1. Odměny členů představenstva a kontrolní komise:
  1. Odměny se zúčtovávají do nákladů správy družstva.
  2. Odměny jsou roční, stanovené pro příslušný kalendářní rok samostatnou nákladovou položkou v hospodářsko-finančním plánu družstva, která podléhá schválení shromáždění delegátů.
  3. Vyplácení odměn členů představenstva a kontrolní komise je plně v pravomoci představenstva a kontrolní komise s tím, že nesmí být překročen objem prostředků do schváleného hospodářsko-finančního plánu. Výše odměn vyplacených v průběhu roku nesmí překročit poměrnou část připadající na člena představenstva a kontrolní komise, odpovídající trvání členství v představenstvu a kontrolní komisi.
  4. Odměny pro jednotlivé členy představenstva schvaluje představenstvo na základě návrhu předsedy představenstva.
  5. Odměny pro jednotlivé členy kontrolní komise schvaluje kontrolní komise na základě návrhu předsedy kontrolní komise.
 2. Odměny členů výborů samospráv, příp. pověřeného člena:
  1. Odměny se zúčtovávají do nákladů příslušného hospodářského střediska a musí být kryty odpovídajícími příspěvky na tyto odměny v předpisu nájmu/úhrad.
  2. Odměny jsou roční a vyplácejí se ve dvou splátkách, vždy za uplynulé pololetí.
  3. Pokud členská schůze samosprávy nerozhodla o vyčlenění konkrétní částky na úhradu odměn členů výboru samosprávy, členů pomocného orgánu (dříve domovních důvěrníků) a pověřeného člena, je výše odměn stanovena tímto předpisem ve výši max. 35,– Kč/byt/měsíc s platností od 1.7.2014. Vyšší odměny, nad tento limit, musí být schváleny členskou schůzí. Pokud v předchozím období rozhodla členská schůze o jiné výši odměn samosprávy, tato rozhodnutí zůstávají v platnosti i po termínu 1.7.2014.
  4. Odměny pro jednotlivé členy výboru samosprávy (včetně pomocných orgánů) schvaluje výbor samosprávy na základě návrhu předsedy výboru samosprávy. K proplacení odměn členů samosprávy musí být doložen zápis z jednání výboru samosprávy, na němž byla výše odměn schválena. Při výkonu více funkcí současně se odměna za výkon každé funkce stanoví samostatně.
  5. Pokud v okruhu samosprávy vznikne společenství vlastníků (SV) podle zvláštního zákona, výši odměn schvaluje svým usnesením společenství vlastníků.

Čl. 4

Organizační pokyny

Vyplacení odměn členům výborů samospráv:

 1. Výbory samospráv, příp. pověření členové, dodají na správu družstva návrh na odměny:
  • pololetní odměny do 15.  června a 15. prosince
  • roční odměny do 15. prosince

  Za správnost údajů obsažených v návrhu na odměny nesou odpovědnost předkladatelé návrhu.

 2. Správa družstva zajistí vyplacení odměn v pokladně družstva nebo zasláním na účet funkcionáře:
  • pololetně do 10. července a 10. ledna
  • ročně do 10. ledna

  Vyplacení odměn v pokladně družstva přísluší funkcionáři nebo osobě vybavené jejich plnou mocí, v úředních dnech po uvedeném termínu výplaty. V případě požadavku o zaslání částky na účet, musí člen osobně sdělit mzdové účetní číslo účtu.

Čl. 5

Daňová povinnost

Vyplacené odměny se zdaňují dle platných předpisů.

Čl. 6

Závěrečné ustanovení

Tato pravidla nabývají platnosti schválením shromáždění delegátů dne 7.6.2016 a účinnosti dnem 1.7.2016.

Organizační směrnice

Metodické pokyny pro jednání zástupce správce na SSVJ

K zajištění jednotného postupu zástupců správce na shromáždění společenství vlastníků na jednotlivých domech ve správě družstva vydává představenstvo v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, stanovami družstva, prohlášením vlastníka a smlouvou o zajišťování správy domu tyto pokyny:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Shromáždění společenství vlastníků jednotek v domě (dále jen SSVJ) představuje rozhodující prvek výkonu spoluvlastnických práv jednotlivých reálných vlastníků jednotek (bytů a nebytových prostor) ke společným částem a zařízením domu.

Správce domu SBD Hlubina pak zajišťuje realizaci příslušných rozhodnutí SSVJ v souladu se zmocněními, stanovenými v platné smlouvě o zajišťování správy domu. SBD Hlubina je jedním ze spoluvlastníků domu (svým spoluvlastnickým podílem), ale současně i správcem domu, který je ze zákona povinen nejméně jednou ročně svolat SSVJ.

Ve společenství vlastníků jednotek, jehož je družstvo členem, zastupuje družstvo představenstvo nebo představenstvem pověřený zmocněnec (čl. 89 stanov).

K zajištění řádné přípravy a svolání SSVJ představenstvo zmocňuje ředitele správy družstva, přičemž tento je oprávněn zmocnit pro jednotlivé domy ve společenství své zástupce – příslušné předsedy výborů samospráv.

Čl. 2

Postup zástupce správce před konáním SSVJ

Zástupce správce před konáním SSVJ v domě obdrží v dostatečném časovém předstihu od správy družstva písemně nebo v elektronické podobě instrukce ke svolání, vedení jednání a zastupování družstva jako správce a spoluvlastníka společných částí domů na SSVJ.

 • Pozvánku s podklady pro jednání SSVJ připraví správa družstva pro jednotlivé zástupce po upřesnění vhodného termínu (den, hodina), místa konání SSVJ, předpokládané výše nákladů na údržbu a opravy společných částí domu, předpokládané výše měsíčních plateb (záloh) spojených se správou domu, aktuálního počtu vlastníků společenství nejméně 20 dnů před konáním SSVJ.
 • Zástupce příslušného SSVJ nejméně 15 dnů před shromážděním předá vhodným způsobem (osobně, vhozením do schránky apod.) jednotlivým vlastníkům uvedeným v seznamu pozvánku a potřebné podklady k jednání. Má-li vlastník u správce vedenu jinou adresu než v předmětném domě, zabezpečí předání družstvo.
 • Zástupce pro jednání SSVJ od správce obdrží:
  • pozvánku o konání shromáždění
  • prezenční listinu vlastníků společenství
  • zmocnění k zastupování
  • podkladové materiály,

  které následně tvoří přílohu zápisu SSVJ.

 • Nastanou-li skutečnosti, které brání svolání SSVJ, vyžadují změnu programu (obsahu podkladových materiálů) nebo brání účasti zástupce správce (např. z důvodu nemoci apod.), zajistí bez odkladu potřebnou informovanost vlastníků správa družstva, a to i v den konání SSVJ.
 • V případě dotazů nebo připomínek individuálních vlastníků k programu nebo obsahu podkladových materiálů, na které nemůže dát uspokojivou nebo kvalifikovanou odpověď zmocněnec, odkáže tyto vlastníky na správu družstva.

Čl. 3

Postup zástupce správce při řízení SSVJ

 • Zástupce správce před konáním SSVJ zahájí registraci přítomných vlastníků jednotek v domě dle prezenční listiny.
  Registrace spočívá v ověření totožnosti vlastníka (občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti, pokud zástupci není vlastník dostatečně znám) a podpisem vlastníka do prezenční listiny. Manželé jsou spoluvlastníky jednotky jen pokud jsou oba vedeni společně na prezenční listině (dle listu vlastnictví).
  Vlastník jednotky může zmocnit k jednání SSVJ jinou osobu (fyzickou nebo právnickou), aby jej na jednání SSVJ zastupovala. Tento zmocněnec musí své zmocnění prokázat písemnou plnou mocí, která musí být udělena pro konkrétní svolané jednání SSVJ. Plná moc nevyžaduje úřední ověření.
  Na základě ověření přítomnosti vlastníků konstatuje, zda SSVJ je schopné jednání a usnášení (součet spoluvlastnických podílů přítomných vlastníků přesahuje 50 %).
  Zástupce správce se v prezenční listině podepisuje za SBD Hlubina – vlastníka a současně za ověřovatele přítomnosti vlastníků.
 • V hodinu uvedenou v pozvánce zahájí zástupce správce jednání SSVJ. Prokáže se plnou mocí podepsanou ředitelem správy družstva, na základě které je pověřen řídit SSVJ, jednat a hlasovat za družstvo (vlastníka družstevních jednotek). Konstatuje, že na SSVJ vlastníci hlasují velikostí svých spoluvlastnických podílů, které jsou dané poměrem velikosti podlahové plochy jednotky k celkové ploše všech jednotek v domě. Výše podílů jednotlivých vlastníků jednotek je uvedena v % na presenční listině.
 • Zdůvodní svolání SSVJ a předloží návrh na schválení programu. Program  schválen, hlasují-li pro jeho schválení vlastníci se spoluvlastnickým podílem větším než 50%.
 • V dalším průběhu shromáždění zástupce postupuje podle schváleného programu, Jednotlivé body programu projednává, odůvodňuje a nechává o nich hlasovat. Pro schválení jednotlivých usnesení platí ustanovení § 11 odst. 4, 5, 6 a 7 zák. č. 72/1994 Sb., v původním znění (viz příloha hlasování SSVJ bez právní subjektivity). U každého hlasování se v zápise ze shromáždění uvádí hlasující pro, proti nebo zdržující se hlasování a konstatování, zda usnesení bylo či nebylo schváleno
 • V rámci diskuse mimo uvedené body programu zástupce projedná s vlastníky případné dotazy, připomínky a podněty týkající se domu. Tyto zástupce následně vyřídí nebo uvedením v zápise předá k vyřízení správci domu.

Čl. 4

Postup zástupce správce při výkonu spoluvlastnických práv na SSVJ

Zástupce správce při výkonu spoluvlastnických práv družstva na SSVJ, tj. při hlasování o usnesení k jednotlivým bodům programu, postupuje v souladu s udělenou plnou mocí, jedná a hlasuje v zájmu družstva, přičemž je povinen se při hlasování řídit se příslušným usnesením orgánu družstva – členské schůze.

Zástupce správce je povinen před jednáním SSVJ svolat členskou schůzi (nájemce družstevních bytů) se stejným programem (pokud není svolána současně se SSVJ), kdy na základě usnesení členské schůze hlasuje za podíl družstva na jednání SSVJ. Překročení zmocnění by bylo pro družstvo závazné, jenom pokud toto překročení dodatečně schválí předseda představenstva. Zástupce správce hlasuje pouze sám a není oprávněn převést toto zmocnění na další osobu (např. člena výboru samosprávy).

Čl. 5

Vyhotovení zápisu z jednání SSVJ a jeho předání družstvu

Zápis z jednání SSVJ musí dávat přesný a jasný přehled o průběhu shromáždění a výsledcích jednání (usnesení a hlasování).

Zápis vyhotoví zástupce správce bezprostředně po ukončení jednání. V zápise uvede datum a místo konání, počet přítomných vlastníků a konstatování, zda SSVJ je schopné jednání a usnášení, program, projednání jednotlivých bodů programu, plná znění přijatých usnesení, výsledky hlasování, nepřijaté námitky vlastníků, kteří požádali o jejich zaprotokolování. Přílohu zápisu tvoří prezenční listina, pozvánka, podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům programu, plná moc zástupce správce.

Případnou pomoc nebo konzultaci k vyhotovení zápisu poskytne na požádání správa družstva.

Čl. 6

Závěrečná ustanovení

Zástupce správce vede trvale potřebnou evidenci všech dokumentů a jejich změn vztahujících se ke společenství vlastníků (prohlášení vlastníka budovy, smlouvu o zajišťování správy domu, výpis zákona č. 72/1994 Sb., zápisy jednání SSVJ včetně příloh a zmocnění).

Dále vede trvale potřebnou evidenci všech důležitých materiálů a jejich změn vztahujících se k výkonu funkce správce domu (směrnice a metodické pokyny vydané družstvem). Dočasně vede potřebnou evidenci materiálů, které obdrží od správy družstva nebo je předá správě družstva v souvislosti s výkonem funkce.

Trvale vedenou evidenci v případě ukončení funkce předá svému nástupci. K zabezpečení jednání SSVJ může pověřený zástupce správce využít pomoci ostatních členů výboru samosprávy a zaměstnanců správy. Sám však odpovídá za řádné splnění přípravy a průběh jednání SSVJ a pouze sám může vykonávat spoluvlastnická práva družstva na SSVJ.

Tyto metodické pokyny jsou závazné pro všechny zástupce správce k zastupování družstva na jednání shromáždění společenství vlastníků jednotek v domech ve spoluvlastnictví (více než 25%) a správě družstva.

Tyto metodické pokyny byly schváleny usnesením představenstva č. 9/2013 dne 23.9.2013 a nabývají platnosti dnem 24.9.2013.

Požární poplachové směrnice

Povinnosti osob v případě zpozorování požáru :

 1. Při zpozorování požáru jej uhasit, nestačí-li na to svými silami a prostředky, provést ohlášení požáru a vyhlášení poplachu.
 2. Oznámit vznik požáru na Ohlašovnu požárů tel. č. 150

Při ohlášení požáru na ohlašovnu požárů uvést:

 1. své jméno
 2. číslo telefonu
 3. adresu místa požáru
 4. v kterém podlaží hoří
 5. co hoří
 6. rozsah požáru
 7. nebezpečné látky apod.

Povinnosti osob při vyhlášení poplachu:

 1. Urychleně opustit požárem ohrožený prostor.
 2. Dostupnými hasícími prostředky provést hasební zásah, aktivně se zúčastnit evakuace osob. Dále vyčkat před objektem do příjezdu jednotky HZS MSK.
 3. Po příjezdu požární jednotky respektovat pokyny velitele zásahu.

Důležitá telefonní čísla a adresy:

Linka tísňového volání 112
Hasičský záchranný sbor 150
Policie České republiky 158
Městská policie 156
Záchranná služba 155

Tísňová čísla 112, 150, 155, 156, 158 lze volat i z mobilního telefonu. Volání je zdarma, lze volat i bez kreditu, volá se bez předčíslí. Službě u telefonu uvést město, odkud se volá (telefonní číslo může být směrováno do jiného města, než odkud voláte).

Domovní řád

Čl. 1

Úvodní část

Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostor a společných částí domů v domech ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Hlubina Ostrava-Zábřeh (dále jen bytové družstvo) a v domech, ve kterých bytové družstvo vykonává funkci správce, přičemž základní úprava této oblasti vyplývá z občanského zákoníku, ze zákona o vlastnictví bytů, v platném znění a ze Stanov Stavebního bytového družstva Hlubina Ostrava-Zábřeh.

Čl. 2

Základní pojmy

 1. Bytovou jednotkou-bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou částí domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení.
 2. Nebytovou jednotkou-nebytovým prostorem jsou jednotlivé místnosti nebo soubory místností, které jsou určeny k jiným účelům než k bydlení. Nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu ani společné části domu.
 3. Příslušenství k bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem užívány (např. sklepní box, komora mimo byt apod.).
 4. Společnými částmi domu jsou ty části domu, které podle své povahy slouží uživatelům jednotek společně. Zde patří zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, balkóny, terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, kolárny, komíny, rozvody tepla, vody, kanalizace, plynu, elektřiny, společné antény, a to i když jsou umístěny mimo dům, dále se za společné části domu považují příslušenství domu a stavby vedlejší, včetně jejich příslušenství.
 5. Uživatelem bytové (nebytové) jednotky se rozumí nájemce družstevního bytu (nebytového prostoru), vlastník bytu (nebytového prostoru), nájemce bytu (nebytového prostoru) vlastněného členem společenství vlastníků, podnájemce a osoby, které s těmito žijí ve společné domácnosti.

Čl. 3

Práva a povinnosti uživatelů jednotek

 1. Práva a povinnosti z užívání bytové (nebytové) jednotky upravuje Občanský zákoník a Stanovy Stavebního bytového družstva Hlubina Ostrava-Zábřeh.
 2. Bytové družstvo je povinno zajistit uživateli jednotky plný a nerušený výkon jeho práv, spojených s užíváním jednotky.
 3. Uživatel jednotky je povinen po předchozím oznámení družstva umožnit osobám pověřeným družstvem vstup do jednotky za účelem zjištění technického stavu jednotky, provedení odečtu, kontroly nebo instalace měřidel tepla, teplé a studené vody, provedení revizí technických zařízení a měřidel, příp. požárních prohlídek. Ve výjimečných případech (havárie, ohrožení života a zdraví osob, bezprostředně hrozící škoda na majetku) bude zajištěno zpřístupnění jednotky policií i bez souhlasu uživatele. O tomto zásahu vyrozumí družstvo neprodleně nájemce nebo vlastníka jednotky a pořídí o zásahu písemný protokol.
 4. V zájmu předcházení násilného otevření jednotky z důvodů havárie apod., doporučuje se v případě déle trvající nepřítomnosti uživatele jednotky oznámit družstvu místo pobytu, adresu a telefon osoby, zplnomocněné k zpřístupnění jednotky.
 5. Uživatelé jednotek jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí, zajišťující ostatním uživatelům výkon jejich práv. Výkon práv a povinností vyplývajících z nájemního vztahu nebo z osobního vlastnictví jednotky nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.
 6. Z důvodu hygienického a protiepidemického není dovoleno krmení holubů a ostatního ptactva na balkonech, lodžiích a oknech jednotek ani ve společných částech domu.

Čl. 4

Držení domácích zvířat

 1. Uživatelé jednotek nesou plnou odpovědnost za jakákoliv zvířata, která jsou v jednotce držena. Jsou současně povinni dbát, aby nedocházelo k rušení užívacího práva ostatních obyvatel domu a byla dodržována čistota v domě i v okolí domu.
 2. Držení domácích zvířat se řídí vyhláškami příslušných městských popř. obecních úřadů, které upravují povinnosti držitelů domácích zvířat.
 3. Držitel domácích zvířat je povinen odstranit znečištění, příp. nahradit vzniklé škody způsobené držením domácích zvířat ve společných prostorách domu.

Čl. 5

Užívání společných částí (prostorů a zařízení) domu

 1. Společné části domu se užívají jen k účelům odpovídajícím jejich povaze a určení tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních uživatelů v domě.
 2. Uživatelé jsou povinni zejména:
  • umožnit přístup k uzávěrům, hydrantům, měřičům tepla a vody, vstupům do zařízení CO, apod.,
  • zabezpečit, aby v domě nebyly ukládány látky snadno vznětlivé či jinak nebezpečné a nebylo užíváno otevřeného ohně,
  • zabezpečit, aby věci uložené ve sklepech nebyly zdrojem šíření hmyzu a hlodavců,
  • hydranty, hadice, hasící přístroje, případně jiná požární zařízení se nesmí užívat k jiným účelům, nežli jsou určena,
  • čištění obuvi, šatů a jiných předmětů (koberců, rohožek) není ve společných prostorách domu přípustné.

Čl. 6

Prádelny, sušárny, mandlovny

 1. Způsob užívání prádelen, sušáren, mandloven stanoví rozhodnutí členské schůze samosprávy nebo společenství vlastníků jednotek.
 2. U zařízení s měřenou spotřebou vody a elektřiny je uživatel povinen ihned po ukončení prací provést zápis spotřeby do evidenčního záznamu a tento bezodkladně vrátit pověřené osobě.
 3. Praní v pračkách v bytových jednotkách není dovoleno v době nočního klidu.

Čl. 7

Vyvěšování, vykládání a ukládání věcí

 1. Uživatel jednotky nesmí bez písemného souhlasu družstva umísťovat na vnější konstrukce např. balkónů, lodžií a oken, na fasádu, střechu a anténní stožár jakékoliv zařízení a předměty.
 2. Květiny v oknech, na balkónech apod., musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je třeba dbát na to, aby voda nestékala, nesmáčela zdi a věci uživatelů jednotek v nižších podlažích.
 3. Pro stavbu a instalaci venkovních rozhlasových a televizních antén a jejich svodů je třeba předchozího písemného souhlasu družstva. Stavební úřad může nařídit přeložení nebo úpravu antén, které ohrožují stavební stav nemovitostí nebo bezpečnost okolí anebo ruší jeho vzhled.
 4. Svévolná instalace kabelového vedení (TV, internet, telefon apod.) na chodbách domu nebo na domě není přípustná.
 5. Ukládání obuvi, skříněk a jiných předmětů ve společných prostorách domu není přípustné.

Čl. 8

Zajištění pořádku a čistoty v domě

 1. Uživatelé jednotek a osoby s nimi společně bydlící jsou povinni udržovat v domě a před domem pořádek a čistotu.
 2. Úklid společných prostor domu provádí uživatelé jednotek dle pořadníku a v rozsahu stanoveném členskou schůzí samosprávy nebo usnesením společenství vlastníků jednotek. Úklid společných prostor v domě zahrnuje zametání a mytí schodů a chodeb, udržování čistoty ve sklepě, kočárkárně nebo jiných společných prostorách, čištění schodišťových oken, zábradlí, osvětlovacích zařízení, vchodových dveří a odklízení sněhu u vstupu do domu v zimním období.
 3. Pořadník úklidu zpracovává výbor samosprávy, rozsah úklidu společných prostor stanoví členská schůze samosprávy nebo společenství vlastníků jednotek.
 4. Uživatelé bytů nebo jiné zjištěné osoby jsou povinni neprodleně odstranit jakékoliv mimořádné znečištění společných prostor v domě, které způsobili, jinak bude odstraněno na jejich náklad.
 5. Úklid prostor, které nejsou společné, zajišťují jednotliví uživatelé bytů.
 6. Na základě usnesení členské schůze samosprávy nebo rozhodnutí společenství vlastníků jednotek zajistí družstvo plnění povinností dle bodu 2. k tomu určenou firmou nebo dohodou o provedení práce uzavřenou s fyzickou osobou. Náklady s tímto spojené jdou k tíži příslušného domu.
 7. V případě, odmítne-li uživatel plnit povinnosti dle bodů 1. a 2. nebo neplní-li tuto povinnost, může být tento uživatel sankciován podle platné směrnice družstva.
 8. Vyklepávat koberce, rohožky apod., je možno jen na místech k tomu určených.

Čl. 9

Otevírání a zavírání domu

 1. Uživatelé jednotek jsou povinni zamykat dům dle rozhodnutí členské schůze samosprávy nebo společenství vlastníků jednotek. I v případě, že členská schůze samosprávy nebo společenství vlastníků jednotek rozhodne o tom, že dům bude uzamčen neustále, jsou všichni uživatelé povinni toto rozhodnutí respektovat.
 2. Klíče od společných prostor a zařízení domu, včetně těch prostorů, kde je umístěn hlavní uzávěr plynu, vody apod. jsou podle rozhodnutí členské schůze samosprávy nebo společenství vlastníků jednotek uloženy na určeném místě a to tak, aby v případě revize, kontroly, havárie apod. byly vždy dosažitelné.

Čl. 10

Klid v domě

 1. Uživatelé jednotek jsou povinni užívat jednotku v souladu s dobrými mravy tak, aby neobtěžovali ostatní uživatele nadměrným hlukem.
 2. V době od 22:00 do 06:00 hodin jsou všichni uživatelé povinni dodržovat v domě, v bytech a v nebytových prostorách noční klid.
 3. Práce, které svým charakterem ruší sousedy (hluk, prach apod.) lze provádět pouze v pracovní dny a soboty od 8:00 do 19“00 hodin mimo neděle, státní a ostatní svátky.

Čl. 11

Závěrečná ustanovení

 1. Domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti, vyplývající z jiných právních předpisů.
 2. Tento domovní řád byl schválen jednáním představenstvem č. 11/2013 dne 23.9.2013 a nabývá účinnosti dnem 24.9.2013.
Závazný postup - k zajištění plnění úkolů představenstvem SBD Hlubina Ostrava-Zábřeh

Stanovy družstva (čl. 80 odst. 1) určují samosprávu jako organizační jednotku družstva. Zřizuje a ruší se rozhodnutím představenstva, které stanoví počet a okruh její působnosti, kterým je obvykle středisko bytového hospodářství vymezené v čl.91. Představenstvo je oprávněno jmenovat zmocněnce družstva pro samosprávu, pokud v ní není zvolen výbor nebo pověřený člen, nebo výbor či pověřený člen neplní své povinnosti (čl. 80 odst. 6).

K zajištění plnění úkolů výboru samosprávy stanoví představenstvo SBD Hlubina Ostrava-Zábřeh tento závazný postup:

 1. V případě, není-li zvolen výbor samosprávy nebo pověřený člen nebo neplní-li své povinnosti, zajišťuje plnění jeho úkolů představenstvo prostřednictvím pověřeného pracovníka – zmocněnce (čl. 87 odst. 6). Zmocněnec zajišťuje všechny úkoly, které přísluší výboru samosprávy (čl. 85).
 2. Předseda zaniklého výboru samosprávy je povinen svou agendu nejpozději ve lhůtě týdne od vyzvání předat pověřenému pracovníkovi – zmocněnci (čl. 87 odst. 6).
  Zmocněnec do 2 měsíců ode dne pověření svolá členskou schůzi samosprávy, kde předloží členům samosprávy své pověření a sdělí členům kontakt na svou osobu. Kontakt na svou osobu zmocněnec sdělí rovněž všem úsekům správy družstva.
 3. Představenstvo rozhoduje o výši a způsobu úhrad za výkon funkce zmocněnce a nákladů s ní spojených. Úhrady jdou k tíži příslušné samosprávy (čl. 87 odst. 6).
  Úhrada za výkon funkce zmocněnce družstva je stanovena dle aktuální směrnice Úhrad za úkony a služby prováděné družstvem schválené usnesením představenstva.
 4. Činnost a pověření zmocněnce končí volbou výboru samosprávy. Zmocněnec je povinen svou agendu nejpozději ve lhůtě týdne od vyzvání předat předsedovi zvoleného výboru samosprávy nebo zvolenému pověřenému členu samosprávy.
  Odměňování členů výboru samosprávy nebo pověřeného člena samosprávy se řídí Pravidly pro odměňování členů orgánů SBD Hlubina Ostrava-Zábřeh, pokud si členská schůze samosprávy svým usnesením nerozhodne o jiné výši odměny.

Tento závazný postup byl schválen usnesením představenstva č. 11/2013 dne 23.9.2013 a nabývá účinnosti dnem 24.9.2013.

Plány údržby – elektro

Revize - elektro SP

Dokument je k dispozici ve formátu pdf.

Revize - elektro NO Baterie

Dokument je k dispozici ve formátu pdf.

Plány údržby – plyn

Revize - kotelny plyn

Dokument je k dispozici ve formátu pdf.

Revize - byty plyn

Dokument je k dispozici ve formátu pdf.

Kontrola - byty plyn

Dokument je k dispozici ve formátu pdf.

Plány údržby – výtahy

Revize - výtahy IP

Dokument je k dispozici ve formátu pdf.

Revize - výtahy IP po rekonstrukci

Dokument je k dispozici ve formátu pdf.

Revize - výtahy OZ

Dokument je k dispozici ve formátu pdf.

Plány údržby – hromosvody

Revize - hromosvody

Dokument je k dispozici ve formátu pdf.

Revize - hromosvody vizuální

Dokument je k dispozici ve formátu pdf.

Plány údržby – komíny

Revize - komíny byty

Dokument je k dispozici ve formátu pdf.

Revize - komíny kotelny

Dokument je k dispozici ve formátu pdf.

Plány údržby – PO

Revize - PO + hydranty

Dokument je k dispozici ve formátu pdf.

Revize - PO komplexní prověrky

Dokument je k dispozici ve formátu pdf.